Till innehåll
Region Västmanland logotyp Region Västmanland logotyp
Utveckla Västmanland
Region Västmanland

Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

En person har en djurmask för ansiktet, en kvinna tittar på och skrattar.

Kultur och folkbildning

Region Västmanland och länets kommuner arbetar tillsammans för att du ska ha tillgång till folkbildning och ett rikt och varierat kulturutbud. Alla människor ska ha lika rättigheter och möjligheter till kulturupplevelser och till att skapa kultur.

Om kultur

Viljan att skapa skönhet och mening har kännetecknat människan genom alla tider. Västmanland är en konstnärlig och kreativ region med goda förutsättningar. Den bygger på en kultur som vilar på en grund av yttrandefrihet med fri åsiktsbildning. Det ger utrymme åt olika åsikter och förståelse av att det finns olika sätt att tänka, leva och verka. Vetenskapen tillsammans med humaniora bygger andra värden när vi är en del av den digitala omställningen. Ett levande kulturarv som bevaras, används och utvecklas i Västmanland stärker den hållbara utvecklingen.

Pågående projekt och kalender

Varför kultur?

Alla människor ska ha lika rättigheter och möjligheter till kulturupplevelser och till att skapa kultur oavsett kön, etnisk och religiös tillhörighet, socioekonomiska villkor, sexuell läggning, funktionsnedsättning, bostadsort eller ålder.

Kultur och folkbildning bidrar till regionens utveckling genom demokrati, yttrandefrihet, fri åsiktsbildning, kunskapsutveckling, integration, och folkhälsa. Genom att stärka länets kulturliv blir Västmanland ett attraktivt län att bo, leva och verka i.

En social sammanhållning krävs för att ett samhälle ska kunna fungera. Något som binder oss samman, får oss att känna att vi ingår i en helhet och kunna samarbeta för att nå gemensamma mål. Det handlar om ett socialt kitt som håller ihop samhället, men även om tillhörighet, identifikation, gemensamma värden och tolerans, vilket i sin tur genererar och mäts genom tillit.

Vårt uppdrag

De statliga kulturpolitiska målen är vägledande. De anger bland annat att kulturen ska vara en ”dynamisk, utmanande och obunden kraft med yttrandefriheten som grund”. Alla ska ha möjlighet att delta i kulturlivet och barns och ungas rätt till kultur är extra viktig. Tillgång till olika kulturella uttrycksformer samt kunskap och resurser för eget skapande är viktiga för att ge barn och unga goda förutsättningar att utvecklas till självständiga individer.

Genom kultursamverkansmodellen har staten, regioner och kommuner engagerat sig på ett nytt sätt i kulturfrågorna. Kulturens betydelse för regional utveckling och stark regional attraktivitet är en viktig resurs i en hållbar samhällsutveckling.

Kulturverksamheterna bidrar till samhällets långsiktiga hållbarhet och knyter an till flera delmål i Agenda 2030. Genom en kulturell infrastruktur i hela länet främjas alla invånares möjlighet till kulturupplevelser, bildning och till att utveckla sina skapande förmågor. Det konstnärliga skapandet är en förutsättning för ett dynamiskt kulturliv och många olika berättelser lyfts fram för att stärka de västmanländska identiteterna. Detta sker genom kulturell mångfald, konstens egenvärde och konstnärlig kvalitet inom de olika konstarterna. Principen om armlängds avstånd tillämpas inom alla verksamheter.

Kulturen kan ses utifrån olika perspektiv:

  • Regional utveckling – kulturens roll i samhällsutvecklingen
  • Invånarperspektiv – allas rätt till kultur
  • Kulturens egenvärde – konstens egenvärde i alla konstområden, yttrandefrihet och kvalité.

Regional kulturplan 2019-2022

Målsättning

De nationella kulturpolitiska målen är vägledande för den regionala kulturpolitiken:
Kulturen ska vara en dynamisk, utmanande och obunden kraft med yttrandefriheten som grund. Alla ska ha möjlighet att delta i kulturlivet. Kreativitet, mångfald och konstnärlig kvalitet ska prägla samhällets utveckling.

För att uppnå målen ska kulturpolitiken:

  • främja allas möjlighet till kulturupplevelser, bildning och till att utveckla sina skapande förmågor
  • främja kvalitet och konstnärlig förnyelse
  • främja ett levande kulturarv som bevaras, används och utvecklas
  • främja internationellt och interkulturellt utbyte och samverkan
  • särskilt uppmärksamma barns och ungas rätt till kultur

Lagar som innehåller bestämmelser inom kulturområdet är: Bibliotekslagen, Museilagen, Kulturmiljölagen och Arkivlagen.


Kontakt

Bild på Lena Karlström;

Lena Karlström

Verksamhetschef
021-17 34 53

Vi använder kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt.
Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor.

Mer om våra kakor