Till innehåll
Region Västmanland logotyp Region Västmanland logotyp
Utveckla Västmanland
East Central Sweden

Utmaningsdriven tillväxt genom smart specialisering

I Östra Mellansverige samarbetar fem regioner för att möjliggöra smart och hållbar innovation och tillväxt. Genom smart specialisering kraftsamlar vi inom fyra strategiskt utvalda områden.

Vi står inför globala samhällsutmaningar inom områden som klimat, demografi, urbanisering och omställningen från fossila bränslen. Dessa utmaningar är avgörande oss alla och för vår framtid och vi behöver arbeta tillsammans för att kunna ta oss an dem. I Östra Mellansverige fokuserar vi vårt smart specialiseringsarbete till fyra områden: smart industri, morgondagens energilösningar, hållbar livsmedelsförsörjning och life science med fokus på välfärdsteknik och e-hälsa.

Här kan du ta del av en syntolkad version av filmen

            

Mer om smart specialisering

Vad är smart specialisering?

Smart specialisering är ett begrepp som initierats av EU-kommissionen. Det är ett arbetssätt för att kraftsamla för innovation och tillväxt inom de områden där det finns störst potential för ökad konkurrenskraft. Enkelt uttryckt innebär det att utveckla det man är bra på. Alla medlemsstater i EU ska ta fram en smart specialiseringsstrategi för att styra användningen av EU:s regionalfondsmedel för forskning och innovation. Vi regioner i Östra Mellansverige har genom smart specialisering identifierat fyra gemensamma områden där vi driver på utvecklingen extra mycket. Vi kallar dessa för utmaningsområden – områden där våra län har samlad kompetens och kan göra skillnad på riktigt.

Vi arbetar för att möjliggöra innovation och tillväxt

Samhällsutmaningarna vi står inför globalt skapar en stor efterfrågan på innovation och hållbara lösningar. Vi i Östra Mellansverige är en ledande region i Europa inom just innovation, med ett starkt ekosystem av universitet och högskolor, inkubatorer, science parks, forskningsinstitut, kluster och finansieringsplattformar. Vi vill ta vara på detta ekosystem av möjligheter och göra det ännu mer tillgängligt för företagen och aktörerna i Östra Mellansverige så att vi tillsammans kan bidra till en bättre värld. Genom smart specialisering kraftsamlar vi och tar nästa steg för att öka vår gemensamma tillväxt, konkurrenskraft och innovationsförmåga. På så sätt kan vi arbeta fram hållbara lösningar på globala utmaningar. Läs mer om hur vi arbetar här

Samverkansparter

Vi är fem regioner i Östra Mellansverige som arbetar tillsammans med smart specialisering. Läs mer om smart specialisering hos respektive region:

Utmaningsområde

Smart industri

Tillsammans hjälper vi industriföretagen i Östra Mellansverige att utvecklas genom digitalisering, tillgång till rätt kompetens och ökad hållbar produktion.

Industrin står inför en stor strukturomvandling till följd av bland annat digitalisering, global konkurrens och hårdare krav på hållbar och cirkulär produktion. Omställningen kräver såväl investeringar i utrustning, produktionsprocesser, nya produkter och affärsmodeller, som ett strategiskt arbete med kompetensförsörjning. I Östra Mellansverige finns det internationellt starka industriföretag, unik spetskompetens och innovationsmiljöer som driver på utvecklingen inom bland annat visualisering, automation, AI, avancerade material och additiv tillverkning. Genom att samla företag, aktörer och forskningsmiljöer i en gemensam riktning mot innovativa och hållbara lösningar bibehåller vi konkurrenskraften i regionen och stärker Sveriges tillväxt. Läs mer

Industrin skapar jobb

Inom industrin i Östra Mellansverige jobbar ca 180 000 personer i 30 000 företag. Det motsvarar ca 25 procent av arbetskraften i regionen. Här finns hela 70 procent av Sveriges automationsindustri och här tillverkar vi 15 procent av världens drivlinor för den tunga fordonsindustrin.

Kontakt

Vill du veta mer om smart specialiseringsarbetet kring smart industri?

Kontakt
Klas Brynte, Region Örebro län: klas.brynte@regionorebrolan.se
Emma Hansson, Region Sörmland: emma.hansson@regionsormland.se
Mikael Jorstig, Region Örebro län: mikael.jorstig@regionorebrolan.se

Utmaningsområde

Life science: välfärdsteknik och e-hälsa

Vi samverkar för att skapa möjligheter för forskning och utveckling samt testning och implementering av framtidens vård- och omsorgslösningar.

Med en åldrande befolkning följer stora utmaningar. Det krävs förnyelse och innovation både i näringslivet och inom de verksamheter som beställer och levererar vård och omsorg. Vi behöver underlätta för företag att utveckla och introducera nya applikationer för sjukvården för att avlasta vårdsystemet och skapa säkrare lagring och överföring av patientinformation inom hela sektorn. Ett annat viktigt utvecklingsområde är de system som koordinerar vårdprocessen som helhet tillsammans med brukaren – något som brukar betecknas e-hälsa. I Östra Mellansverige finns ett stort antal utvecklingsorganisationer och innovationsstödjande aktörer samt starka lärosäten och forskningsmiljöer, vilket ger oss möjligheter att utveckla ny teknik och skapa smarta lösningar som ger fler tillgång till individanpassad vård. Läs mer

Vård och omsorg

I Östra Mellansverige är det regionerna tillsammans med kommunerna som är huvudleverantörer och beställare av vård- och omsorgstjänster. I regionen som helhet finns det ca 7500 vårdanställda.

Kontakt

Vill du veta mer om smart specialiseringsarbetet kring life science? 

Kontakt
Erik Asplund, Region Uppsala: erik.asplund@regionuppsala.se

Utmaningsområde

Hållbar livsmedelsförsörjning

Vi kopplar ihop livsmedelssektorn med andra industrier för nya produktionssätt, nya produkter med internationell konkurrenskraft och en hållbar produktion.

Hur och var vi producerar vår mat är frågor som behöver adresseras om vi ska klara av att möta nya behov och en omvärld som förändras i allt snabbare takt. Snabb urbanisering, större arealer och ökade krav på hållbar produktion och förädling ställer oss inför nya utmaningar. Det finns även utmaningar i form av bristande lönsamhet, starkt behov av ny kompetens, hård internationell konkurrens och de globala klimatförändringarna. Genom samordning, kraftsamling, nätverksbyggande och pilotinsatser inom Östra Mellansverige kan vi möta behovet av omställning inom livsmedelsindustrin. Vi kan stärka nuvarande industri, öka innovationstakten och skapa nytänkande och hållbara lösningar som kan implementeras internationellt. Läs mer

Svensk livsmedelsproduktion har många fördelar

I Sverige har vi den lägsta antibiotikaanvändningen i EU och ett högt djurskydd. Vi har även stor innovationskraft, miljömedvetenhet och en god tillgång av högkvalitativa naturresurser. I Östra Mellansverige finns ca 23 procent av landets jordbruksmark.

Kontakt

Vill du veta mer om smart specialiseringsarbetet kring hållbar livsmedelsförsörjning?

Kontakt
Mattias Flodström, Region Östergötland: mattias.flodstrom@regionostergotland.se

Utmaningsområde

Morgondagens energilösningar

Vi driver på utvecklingen av produkter, tjänster och företag som ökar samhällets energieffektivisering och möjliggör global omställning inom elektrifiering, energisystem och mobilitet.

Genom att utveckla Östra Mellansverige till en global energinod kan vi snabba på utvecklingen av produkter, tjänster och företag som ökar energieffektiviseringen och bidrar till en renare värld. I dag pågår en övergång till nya energislag och nya produktions- och distributionssätt. Det finns även många nya användningsområden för el och för mer energieffektiva lösningar. I Östra Mellansverige finns unik kompetens som kan möta de energiutmaningar och efterfrågan på nytänkande som vi ser i stora städer och utvecklingsländer världen över. Genom smarta och innovativa arbetssätt och affärslösningar kan vi bidra till en globalt hållbar tillväxt, en stärkt nationell och regional konkurrenskraft, goda arbetstillfällen och internationell expansion.

En energiregion

I näringslivet i Östra Mellansverige finns ca 700 lösningsleverantörer inom energiområdet. Här finns världsledande kompetens inom hela kedjan från elnät, batterier och ner på komponentnivå i tunga fordons elektriska drivlina. Vi står för omkring 35 procent av energikompetensen i Sverige.

Kontakt

Vill du veta mer om smart specialiseringsarbetet kring morgondagens energilösningar?

Kontakt
Erik Asph Hennerdal, Region Västmanland: erik.asph.hennerdal@regionvastmanland.se

Godkänn vårt användande av kakor (cookies)

Vi använder cookies och andra liknande tekniker på våra webbplatser. Du kan själv kontrollera vilka cookies som får placeras i din webbläsare och du kan ändra dina inställningar när som helst via länk i sidfoten. Läs mer i vår Cookie policy och gör sen dina val.

Inställningar för cookies

Här kan du välja vilka kategorier av cookies som ska vara aktiverade.

Denna kategori består av cookies som behövs för att webbplatsen ska fungera korrekt.

Denna kategori består av cookies som ger oss statistik och anonymiserad data som visar hur våra webbplatser används och gör det möjligt för oss att rätta till fel och förbättra webbplatserna.

Denna kategori består av cookies från tredjepartstjänster som bland annat möjliggör uppspelning av video och länkning till våra sidor och flöden i sociala medier.