Till innehåll
Region Västmanland logotyp Region Västmanland logotyp
Utveckla Västmanland
Region Västmanland

Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Uppföljnings- och lärandesystem

Lärandeplanen syftar till att öka lärandet av de utvecklingsinsatser som genomförs inom ramen för det regionala tillväxtarbetet. Bland annat genom att arbeta mer systematiskt med uppföljning och utvärdering samt kommunikation av resultaten.

Syfte

Genom att använda ett engagerat, kunskapsbaserat och systematiskt arbetssätt inom Region Västmanland för uppföljning och utvärdering skapas ständiga förbättringar av det regionala utvecklingsarbetet. Lärandet av de insatser som görs i länet, inom ramen för den regionala utvecklingsstrategin, ökar förtroende och förståelse för det regionala utvecklingsarbetet.

Bakgrund

Den regionala tillväxtpolitiken ska bidra till att lösa samhällsutmaningar och målet är utvecklingskraft i alla delar av landet med stärkt lokal och regional konkurrenskraft. Enligt förordning (2017:583) har Region Västmanland ansvar för det regionala tillväxtarbetet i Västmanlands län. Ansvaret inbegriper bland annat att fastställa en regional utvecklingsstrategi (RUS), besluta om användningen av vissa statliga medel för regionalt tillväxtarbete och att följa upp, låta utvärdera och årligen redovisa resultaten av det regionala tillväxtarbetet till regeringen, länets kommuner och andra intressenter. Arbetet med analyser, uppföljning och utvärdering ska enligt förordningen ske löpande, systematiskt och långsiktigt. I arbetet ska den uppföljning och utvärdering som genomförs inom EU:s struktur- och investeringsfonder tas till vara då den har betydelse för länet.

Trenden under senare år, inom nationell regional tillväxtpolitik och EU:s sammanhållningspolitik, visar på ett ökat behov av strukturer för systematiskt lärande på regional nivå. Resultatfokus och tydlighet kring hur aktiviteter leder till uppsatta mål efterfrågas allt mer i regleringsbrev, villkorsbeslut, regeringsuppdrag och insatser finansierade av exempelvis EU:s struktur- och investeringsfonder.

Ett uppföljningssystem som fångar genomförande och resultat av insatser inom den regionala tillväxtpolitiken måste beakta att området är komplext och påverkas av många aktörer på flera administrativa nivåer. Flernivåperspektivet är en viktig och närvarande del av svensk regional tillväxtpolitik och EU:s sammanhållningspolitik. Men denna flernivåstyrning (”multilevel governance”) skapar samtidigt utmaningar för uppföljning av, och lärande från, regionala insatser.

I samband med att Region Västmanland, i bred samverkan med länets aktörer, tagit fram en ny regional utvecklingsstrategi (RUS) har samtidigt ett uppföljnings- och lärandesystem tagits fram i syfte att systematiskt kunna följa upp, utvärdera, reflektera och ompröva insatser såväl i arbetet med regional utveckling som Region Västmanlands egna roll i det arbetet.

Mål

 • Systematiskt synliggöra de insatser som görs i länet inom ramen för den regionala utvecklingsstrategin
 • Synliggöra resultatet av det regionala utvecklingsuppdraget
 • Systematiserat lärande för skarpare, nyskapande och förbättrade regionala utvecklingsinsatser

Insatser som ska följas upp

Insatser som ska följas upp

Finansiering

 1. Regionala utvecklingsmedel, 1:1-medel
 2. Medel från andra huvudsakliga medfinansiärer
 3. Region Västmanlands medel för insatser med RUS

Aktiviteter

 1. Aktiviteter som finansieras av 1:1-medel
 2. Aktiviteter finansierad av andra medfinansiärer
 3. Aktiviteter av Region Västmanland och andra aktörer, oavsett finansiering, då de strävar mot att uppnå mål i RUS eller deltar i genomförandet av underliggande styrdokument (understrategier, handlingsplaner eller liknande).

Programmål

 1. Agenda 2030
 2. Vision
 3. Målområden
 4. Delmål
 5. Prioriterade delmål
 6. Underliggande styrdokuments indikatorer som linjerar med delmål RUS

 

Programmål och indikatorer

I Västmanlands RUS är effektindikatorerna inte målsatta utan följer istället hur dessa förändras över tid. Detta kompenseras genom att följa upp målen i de underliggande styrdokumenten (strategier, handlingsplaner och program) som härleder till RUS. Därigenom blir inte RUS för omfattande samtidigt som uppföljningsbarheten för RUS ökar.

Hållbar regional utveckling

Regionen tillämpar resiliens som arbetsmetod för att uppnå en regional hållbar utveckling vilket i sin tur bidrar till de sjutton globala målen i Agenda 2030. Med resiliens får vi möjlighet att göra hållbarhetsarbetet mer långsiktigt strategiskt och integrerat. I praktiken innebär resiliens ett tänk, en process och en verktygslåda som kan användas vid möten och dialog med regionens aktörer. Löpande görs avstämningar och årligen sammanställs uppföljningar och utvärderingar som redovisas i det öppna webbaserade uppföljningssystemet och i formella fora så att kunskaperna återförs så ett lärande kan ske. På så vis säkerställs att de aktiviteter och insatser som görs uppnår en regional hållbar utveckling och bidrar till de sjutton globala målen i Agenda 2030.

Utredningsområde

Den regionala tillväxtpolitiken och det regionala tillväxtarbetet är komplext. Därför behövs en enhetlighet i vilka områden som ska utredas. Dessa områden inbegriper såväl finansiering som aktiviteter.

 • Resultat, som inriktar sig mot uppföljningar och utvärderingar av de utfall och effekter som insatserna inom RUS ger eller som har som mål att nå. Gäller såväl interna som externa insatser.
 • Processgenomförande, som inriktar sig mot själva processerna och hur något har genomförts utifrån olika kriterier. Gäller såväl interna som externa insatser.
 • Genomförande av det regionala utvecklingsuppdraget, är en bedömning av det övergripande utvecklingsansvaret och dess genomförandekapacitet.

Utredningsområdena harmonierar det regionala lärandet mot den regionala tillväxtpolitikens tre perspektiv: strategiskt, finansiellt och operativt.

Uppföljning

Uppföljning och utvärdering av insatser och utredningsområden omfattar såväl hårda (statistik) värden som mjuka (berättelser) värden.

Ansvaret för uppföljning och utvärdering av insatser och aktiviteter kopplade till RUS är Region Västmanlands och gäller både för aktiviteter och insatser som Region Västmanland är direkt eller indirekt involverade i. Men också för aktiviteter och insatser som externa aktörer genomför och driver i linje med det regionala utvecklingsarbetet.

Det regionala lärandet

Ett lärandesystem har behov av en föränderingslogik att relatera insatser och resultat mot. Ett kontinuerligt lärande startar i en tydlig förändringslogik för det regionala utvecklingsarbetet. Förändringslogik är en enkel modell som underlättar planering, uppföljning och utvärdering av aktiviteter och projekt. Syftet med en förändringslogik är utveckling och förändring. Genom att ställa ett antal frågor som underlag för utvärdering och återföra det till aktiviteterna bidrar det till ett lärandesystem.

I samverkan mellan Region Västmanland, Region Östergötland, Region Örebro län, Region Uppsala och Region Sörmland har tidigare en förändringslogik för hållbarhetsaspekter antagits då regionala projektmedel söks. I arbetet med lärandeplanen blir det därför naturligt att utgå från den redan antagna förändringslogiken. Ett tillägg i förändringslogen har gjorts där effekter delats upp i kort, medellång och lång sikt.

Utöver förändringslogiken tar lärandeplanens även hänsyn till:

 • Regionens projektstyrning och effekthemtagningsprocess
 • Regionens metod för ständiga förbättringar – PDCA-hjulet (Plan, Do, Study, Act)
 • Rutiner för uppföljning och utvärdering av regionala projektmedel

Återföring och användning av lärandet

Resultatet av uppföljning och utvärdering av insatser kopplade till mål i RUS och mål i underliggande styrdokument som härleder till mål i RUS måste återföras för att ett lärande ska ske. Lärandet behöver dessutom finnas på flera nivåer. Dels hos politiker och beslutsfattare som formar riktlinjer och implementerar resultat, dels hos utförare av utvecklingsinsatser som lär av varandra i syfte att formulera och utforska relevanta samband mellan mål och medel. Västmanlands RUS är även ett dokument och verktyg för samtliga Västmanlänningar och dess besökare. Därför är det av vikt att allt arbete i linje med målen i RUS, i möjligaste mån, görs transparent och tillgängligt. Detta görs i det öppna, webbaserade uppföljningssystem, www.regionvastmanland.se/utveckling

En lärandeplan är ett verktyg i den regionala tillväxtvardagen, en plan för uppföljning, utvärdering, analys och lärande av det regionala tillväxtarbetet i länet. I lärandet behöver Regionen kontinuerligt följa om behov och mål fortsatt är relevanta allt eftersom omvärlden förändras. Målen uppnås av de insatser som strategin genererar. Det är från dessa insatser som Regionen kan följa vilka output- eller aktivitetsmål som uppnås och på lite längre sikt vilka resultat som dessa insatser bidragit till. Genom att följa insatserna på deras väg till resultat kan ett lärande göras kring hur produktiv strategin är.

Under året pågår många dialoger parallellt i en mängd nätverk och årligen samlas arbetet ihop och redovisas i ett antal formella forma enligt årshjulet i aktivitetsplanen där kommunikationsplanen beskriver vilka målgrupper resultat och analys ska återföras till och när.


Susanne Granat

Utvecklingsstrateg
021 - 17 36 97

Vi använder kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt.
Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor.

Mer om våra kakor