Till innehåll
Region Västmanland logotyp Region Västmanland logotyp
Utveckla Västmanland
Region Västmanland

Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Gruppmöte på kontor. Tre personer samtalar runt ett bord. Två personer står och skriver på en whiteboardtavla.

Samverkansarenor

Regionen har ett stort antal samverkansarenor både på lokal, regional, storregional, nationell och EU-nivå.

Forum för hållbar regional tillväxt och attraktionskraft

Regeringen inrättade juni 2015 ett forum för hållbar regional tillväxt och attraktionskraft med syfte att uppfylla den nationella strategin för 2015–2020. I forumet ingår politiker och tjänstemän från alla regioner. Målet med forumet är att göra det regionala tillväxtarbetet mer effektivt och resultatinriktat. Forumet möjliggör detta genom att ge tillfälle till ökad dialog, samverkan, lärande och kunskapsspridning mellan företrädare för regionerna, regeringen och berörda statliga myndigheter. Forumet möts åtta gånger per år under perioden 2015–2020, fyra möten för nominerade politiker och fyra för utvalda tjänstepersoner.

Mälardalsrådet

Mälardalsrådets uppgift är att vara forum för samverkan i strategiska frågor och skapa förutsättningar för medlemmarna att agera samfällt. Det övergripande målet för Mälardalsrådet är att främja utvecklingen av Stockholm-Mälarregionen, och vara en mötesplats för politiken och för möten mellan näringsliv, politik och akademi i storregionala utvecklingsfrågor. Mälardalsrådets fokusområden är infrastruktur och transporter, kunskap och kompetens, samt internationell konkurrenskraft. Dessa fokusområden får sitt mandat av Mälardalsrådets styrelse och drivs i processform av Mälardalsrådets kansli tillsammans med regioner och kommuner.

Mälardalsrådet

Reglab

Reglab är ett forum för lärande om regional utveckling. Här möts regioner, myndigheter, forskare och andra för att lära sig mer. Inom Reglab drivs gemensamma utvecklingsprojekt, fördjupade regionala analyserna och erfarenhetsutbyte.

Reglab har 24 medlemmar:

  • 21 regioner
  • Vinnova
  • Sveriges kommuner och regioner (SKR)
  • Tillväxtverket.

Reglab - Ett forum för lärande om regional utveckling

Samverkan inom Östra Mellansverige (ÖMS)

Samverkan och planering i Östra Mellansverige (ÖMS) syftar till samsyn kring de storregionala utgångspunkterna för regional utveckling och annan rumslig planering för hela ÖMS. En förväntan är att det leder till bättre resultat och är mer resurseffektivt än om varje län driver sina egna utvecklingsprocesser utan koordinering med övriga län. En annan viktig ledstjärna är att dra nytta av Stockholmsregionens befolkningsmässiga, ekonomiska och politisk tyngd i ÖMS som helhet. ÖMS mångfald av såväl boendemiljöer som näringsmässig specialisering är en viktig drivkraft för att ta tillvara potential i en mer sammankopplad region.

Samverkan med Länsstyrelsen

Region Västmanland har en överenskommelse med Länsstyrelsen som beskriver samverkan inom ett flertal områden. Beröringspunkterna mellan verksamheterna är många, exempelvis inom miljö- och klimat, integration, jämställdhet, livsmedel, bostadsbyggande och landsbygdsfrågor för att nämna några viktiga samverkansfrågor.

Länsstyrelsen Västmanland

Stockholmsregionens EU-samarbete

Stockholmsregionen samverkar i EU-frågor och är aktiva i Bryssel genom den ideella föreningen Stockholmsregionens Europaförening (SEF). Region Västmanland är associerad medlem till föreningen. Avsikten med ett gemensamt Brysselkontor för Stockholmsregionen är att främja medlemmarnas gemensamma politiska intressen genom att samverka i frågor som rör regionens förhållande till Europeiska Unionen. Till de prioriterade frågorna hör att följa arbetet inom EU:s institutioner och EU:s lagstiftningsprocess och skapa kontakter med beslutfattare och institutioner i syfte att påverka EU:s politik och programinnehåll. De ska också bidra till att förtroendevalda och tjänstemän i medlemmarnas organisationer får tidig information om relevanta EU-initiativ.

Stockholmsregionens Europakontor

Storregionala kollektivtrafikfrågor

Ansvaret för länets kollektivtrafik ligger inom Region Västmanland hos Kollektivtrafikförvaltningen. Kollektivtrafiken bidrar till regional utveckling på många sätt, inte minst genom att möjliggöra arbets- och studiependling. Infrastrukturen är en mycket viktig förutsättning för en väl fungerande kollektivtrafik och därför finns ett nära samarbete mellan Centrum för regional utveckling och Kollektivtrafikförvaltningen kring infrastruktur och kommunikationer. Samverkan med angränsande län sker främst genom samägandet av MÄLAB, Tåg i Bergslagen och Svealandstrafiken AB.

Strukturfondssamarbete

Strukturfondspartnerskapet

För att säkerställa regionalt inflytande över genomförandet av programmet har ett gemensamt strukturfondspartnerskap bildats. Strukturfondspartnerskapet har till uppgift att prioritera mellan projektansökningar som godkänts av förvaltande myndighet, som exempelvis Tillväxtverket eller Svenska ESF-rådet. Ansökningarna ska lämnas till myndigheten som ansvarar för beredning och beslut om stöd. Ansvarig myndighet föredrar förslag till beslut med bifogade underlag till partnerskapet. Strukturfondspartnerskapet prioriterar vilka projekt som ska få stöd och därefter fattas beslut av den förvaltade myndigheten.

Västmanland ingår i den NUTS-region, det vill säga EU:s indelning av Europa i regioner, som benämns Östra Mellansverige (ÖMS). Strukturfonderna omfattar fonder där fokus är på den Europeiska regionala utvecklingsfonden som förvaltas av Tillväxtverket och Socialfonden som förvaltas av Svenska ESF-rådet. Samarbetet syftar till att med stöd i fonderna och eget arbete hos regionalt utvecklingsansvariga i de fem regioner som omfattas (Uppsala, Sörmland, Östergötland, Örebro och Västmanland) nyttja fonderna för investeringar i strukturomvandling och effekter som når ut i näringslivet och i samhället bredare.

Målet med arbetet är att stärka forskning och innovation, öka konkurrenskraften för små och medelstora företag, stödja övergången till koldioxidsnål ekonomi i alla sektorer såväl som kompetensutveckling, sysselsättningsåtgärder och integrationsinsatser. Idag finns ett starkt utvecklat samarbete kring smart specialisering, vilket är ett krav för investeringar i fonderna. För arbetet finns ett antal arbetsgrupper (sociala utmaningar, CO2-omställning, EU2020 + för framtida sammanhållningspolitik).

Sveriges kommuner och regioner

Sveriges kommuner och regioner (SKR) är en arbetsgivar- och intresseorganisation. Alla kommuner och regioner är medlemmar i SKR.

SKR:s uppgift är att stödja och bidra till att utveckla kommuner och regioners verksamhet. Både tjänstepersoner och politiker från regionen deltar i en stor mängd nätverk, styrelser, arbetsgrupper och projekt inom ramen för SKR:s verksamhet.

SKR (Sveriges kommuner och regioner)

Vi använder kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt.
Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor.

Mer om våra kakor