Region Västmanland logotyp
Utveckla Västmanland
Målområde: Ett tillgängligt Västmanland

Mål#12 Öka produktionen av livsmedel

I Västmanlands län kommer en ökad produktion av livsmedel bidra till en konkurrenskraftig livsmedelskedja, öka sysselsättningen, exporten, innovationskraften och lönsamheten samtidigt som relevanta miljömål nås.

Landsbygderna står för en stor del av råvaror och livsmedelsförsörjning och bidrar till innovativa lösningar på framtidens utmaningar. Utvecklingen av framtidens teknik, material och andra produkter från jord- och skogsbruk är en viktig del i att skapa en cirkulär, biobaserad och fossilfri ekonomi samt långsiktigt hållbar utveckling med biologisk mångfald. Här har Västmanlands län goda förutsättningar att öka produktion och förädling av såväl skogs- som livsmedelsprodukter. Enligt den regionala livsmedelsstrategin ska livsmedelsproduktionen i Västmanlands län öka fram till år 2030. Den målsättningen omfattar hela kedjan, från producent till konsument. 

 

Om diagrammen
Diagrammen på sidan är interaktiva och du kan välja att dölja eller visa olika mätpunkter.

  

Livsmedelproduktion

Arbete och hållbar tillväxt i hela länet

En ökad produktion av livsmedel främjar länets sysselsättning, utvecklar landsbygden och minskar sårbarheten vid kriser.

Västmanlands län har goda möjligheter att öka produktion, förädling och konsumtion av livsmedel. I länet finns det bördiga jordbruksmarker och närhet till marknaden. Länet är starkt urbaniserat vilket både innebär möjligheter och utmaningar för företagarna inom livsmedelskedjan. Fyra fokusområden har valts ut i livsmedelsstrategin: upplevelsemat, krismat, viltmat och länets mat. Inom området upplevelsemat ska Västmanland stärkas som matregion där maten blir en reseanledning. Inom området krismat är det viktigt att säkerställa tillgången till mat vid en eventuell kris. Viltmat är klimatsmart och av hög kvalitet därför ska en större andel av viltmat nå ut på marknaden. Inom länets mat arbetas det för att säkra generationsväxlingen inom lantbruket. För att lyckas med det måste branschens attraktivitet och lönsamhet stärkas. 

Antalet lantbruksdjur ökar bland alla djurslag

Lantbruksdjur i Västmanlands län efter djurslag (index 2010=100)

Sedan 2010 har antalet nötkreatur, lamm/får och grisar minskat i länet. De senaste åren har antalet nötkreatur dock varit relativt oförändrat. Under 2021 ökade antalet grisar mest jämfört med föregående år. Data saknas för höns år 2021 och värdet som visas är ett genomsnitt av de tre senaste åren. 

Källa: Jordbruksverket 

Den totala skörden av olika grödor varierar kraftigt mellan åren

Totalskörd av grödor i Västmanlands län (index 2010=100)

Skördarna från de flesta grödor har ökat sedan 2010. Skörden av ärter har ökat med 100 procent sedan dess. Skörden 2020 ligger ungefär på samma nivå som 2019, men det är generellt sett stora variationer mellan åren.

Källa: Jordbruksverket

Uppföljning

Hur följer vi upp delmålet?

Här presenterar vi hur och vad vi mäter.

Delmålet utvärderas med data över produktionen av lantbruksdjur och skörd av utvalda grödor. Data har hämtats från Jordbruksverket och bearbetats till ett index med basår 2010. Indexet säger ingenting om hur stora volymer som produceras utan visar endast förändringen över tid.

Läs hela strategin för ett livskraftigt Västmanland

Regional utvecklingsstrategi 2030

Godkänn vårt användande av kakor (cookies)

Region Västmanland använder cookies och andra liknande tekniker på våra webbplatser. Du kan själv kontrollera vilka cookies som får placeras i din webbläsare och du kan ändra dina inställningar när som helst via länk i sidfoten. Läs mer om vad regionen använder kakor till och gör sen dina val.

Inställningar för cookies

Här kan du välja vilka kategorier av cookies som ska vara aktiverade.

Denna kategori består av cookies som behövs för att webbplatsen ska fungera korrekt.

Denna kategori består av cookies som ger oss statistik och anonymiserad data som visar hur våra webbplatser används och gör det möjligt för oss att rätta till fel och förbättra webbplatserna.

Denna kategori består av cookies från tredjepartstjänster som bland annat möjliggör uppspelning av video och länkning till våra sidor och flöden i sociala medier.