Företagslogga (till startsida)
Utveckla Västmanland
Målområde: Ett tillgängligt Västmanland

Mål#7 Öka kollektivtrafikens marknadsandel

För en ekonomiskt, socialt och miljömässigt hållbar storregional struktur är ett väl fungerande och resurseffektivt transportsystem, för såväl människor som gods, en förutsättning.

För en effektiv kollektivtrafik, möjlighet att resa i hela länet och ökad produktion inom jord- och skogsbruk krävs ett väl fungerande, farbart och tillgängligt väg- och motorvägsnät i hela länet. Det behöver finnas pendlarparkeringar samt tillgång till bra gång- och cykelinfrastruktur. Kollektivtrafiken ska utvecklas i takt med den digitala tekniken och motsvara invånarnas och besökarnas behov för resor inom och utom länet gällande kapacitet, tillgänglighet och tillförlitlighet. År 2030 ser vi att kollektivtrafiken har ökat sin marknadsandel av det motoriserade resandet.

 

Om diagrammen
Diagrammen på sidan är interaktiva och du kan välja att dölja eller visa olika mätpunkter.

  

Kollektivtrafikens marknadsandel

Ett tillgängligt samhälle

Det är prioriterat med en kollektivtrafik som möjliggör resande inom hela länet.

Mer än var tionde arbetande länsbo pendlar till ett annat län, på samma sätt som nästan var tionde person som arbetar i länet kommer från ett annat län. Mellan länets kommuner är pendlingen ännu större. För att möta trafikeringsbehoven såväl regionalt som storregionalt krävs investeringar för att öka hastighet såväl som kapacitet på järnvägen. För att säkra tillgängligheten norr om Mälaren är det viktigt att Mälarbanan blir en del av det utpekade transeuropeiska transportnätet (TEN-T). År 2030 ger kollektivtrafiken möjligheter att resa till såväl arbete, utbildning, idrotts- och fritidsaktiviteter som för att ta del av kulturutbud och länets attraktioner. Länets geografiska läge innebär korta avstånd till platser såväl inom som utanför Sveriges gränser.

Kollektivtrafikens marknadsandel steg under 2022 efter minskningen under pandemin

Kollektivtrafikens marknadsandel i Västmanlands län

Kollektivtrafikens marknadsandel steg till 15 procent i Västmanlands län år 2022. Sedan 2010 har kollektivtrafikens marknadsandel trendmässigt ökat i länet. Under 2020 och 2021 minskade dock resandet med kollektivtrafiken kraftigt till följd av coronapandemin. 

Källa: Kollektivtrafikbarometern, Svensk kollektivtrafik

 

Kollektivtrafikens marknadsandel ökade i samtliga län 2022

Kollektivtrafikens marknadsandel 2022

Kollektivtrafikens marknadsandelar i Västmanlands län ligger långt under riksgenomsnittet på 28 procent. Rikssnittet för kollektivtrafikens marknadsandelar dras upp av ett starkt resande i storstadslänen. Jämfört med övriga län i Sverige ligger Västmanlands län på en mittenplacering.

Källa: Kollektivtrafikbarometern, Svensk kollektivtrafik

* Det finns ingen data för Södermanlands län

 

Uppföljning

Hur följer vi upp delmålet?

Här presenterar vi hur och vad vi mäter.

Delmålets uppfyllelse utvärderas mot hur stor andel av resorna i länet som genomförs med kollektivtrafik. Statistiken hämtas från Kollektivtrafiksbarometern som publiceras av Svensk Kollektivtrafik. Den avser, för Västmanlands läns, den andel av resorna som genomförs i Västmanlands Länstrafiks regi. Resultaten i Kollektivtrafiksbarometern bygger på en resvaneundersökning där individer anger med vilka färdmedel och med vilken frekvens de genomför sina resor.

Läs hela strategin för ett livskraftigt Västmanland

Regional utvecklingsstrategi 2030

Godkänn vårt användande av kakor (cookies)

Region Västmanland använder cookies och andra liknande tekniker på våra webbplatser. Du kan själv kontrollera vilka cookies som får placeras i din webbläsare och du kan ändra dina inställningar när som helst via länk i sidfoten. Läs mer om vad regionen använder kakor till och gör sen dina val.

In English

Inställningar för cookies

Här kan du välja vilka kategorier av cookies som ska vara aktiverade.

Denna kategori består av cookies som behövs för att webbplatsen ska fungera korrekt.

Denna kategori består av cookies som ger oss statistik och anonymiserad data som visar hur våra webbplatser används och gör det möjligt för oss att rätta till fel och förbättra webbplatserna.

Denna kategori består av cookies från tredjepartstjänster som bland annat möjliggör uppspelning av video och länkning till våra sidor och flöden i sociala medier.

In English