Region Västmanland logotyp
Utveckla Västmanland
Målområde: Ett tillgängligt Västmanland

Mål#11 Öka deltagandet i kultur- och fritidsaktiviteter i hela länet

Kulturen är lika betydelsefull för den enskilde individen som för samhället.

Möjligheten att möta professionell kultur och eget kulturskapande samt att bilda och utbilda sig är viktigt för att minska utbildningsklyftorna i samhället, öka mångfalden och stärka den sociala sammanhållningen. Den geografiska spridningen i länet har betydelse för invånarnas närhet och tillgänglighet till de olika kulturverksamheterna. Ett rikt föreningsliv, tillgång till lokaler, många nätverk och arrangörer är nycklar i samspelet med det offentliga och kreativa näringarna för att skapa sammanhållning, tillit och även stärka demokratin och yttrandefriheten i länet. År 2030 ser vi att andelen deltagare i kultur- och fritidsaktiviteter har ökat.

 

Om diagrammen
Diagrammen på sidan är interaktiva och du kan välja att dölja eller visa olika mätpunkter.

Kultur i Västmanland

Öka andelen deltagare i kultur- och fritidsaktiviteter

Alla människor har lika rättigheter och möjligheter till kulturupplevelser och till att skapa kultur oavsett kön, etnisk och religiös tillhörighet, socioekonomiska villkor, sexuell läggning, funktionsnedsättning, bostadsort eller ålder.

Västmanland består av flera olika identiteter och olika berättelser. Berättelser ges uttryck i olika kulturformer som exempelvis film, bild och form, litteratur, kulturarv, scenkonst. För att stärka möjligheter för fler berättelser skapas infrastrukturer som stödjer det. Genom samverkan, samhandling, kulturprojekt och kompetenshöjande insatser bidrar de regionala kulturutvecklarna och konsulenterna samt kulturinstitutioner i länet (Västmanlands läns museum, Västmanlands Teater, Arkiv Västmanland, Västmanlandsmusiken samt Västmanlands läns hemslöjdsförbund) till ökat deltagande i kultur- och fritidsaktiviteter.

Porträttbild Linda-Marie

Utforska länets kulturarv digitalt

Kulturarv Västmanland är en webbsida som drivs i samverkan med länets tio kommuner, Västmanlands läns museum och Västmanlands Hembygdsförbund och Fornminnesförening. Vår gemensamma drivkraft är att öka och sprida kunskap om länets samlade kulturarvstillgångar. På www.kulturarvvastmanland.se hittar besökaren berättelser, bilder och filmer om personer, händelser och kan utforska platser genom Kulturarvskartan. Det är öppet för alla att bidra med material! (Linda-Marie Sköld, projektledare Kulturarv Västmanland)

Andel skolungdomar som regelbundet deltar i fritidsaktiviteter minskar i högre årskurser

Andel skolungdomar i Västmanlands län som regelbundet deltar i fritidsaktiviteter med ledare 2020

54 procent av flickor och pojkar i årskurs 7, 9 och 2 i gymnasiet deltar regelbundet i fritidsaktiviteter i med ledare 2020. I årskurs 7 deltar 64 procent av flickor och 63 procent av pojkar i fritidsaktiviteter men andelen minskar i årskurs 9 och årskurs 2 i gymnasiet.

Källa: Liv och hälsa ung

Kultur i Västmanland

Öka den geografiska spridningen av kultur- och fritidsverksamheter

Kultursamverkansmodellen infördes 2011 för att föra kulturen närmare invånarna och att ge regionerna ett ökat ansvar och frihet inom kulturområdet. 

Modellen innebär att samverkan mellan staten, regionerna, kommunerna och även det civila samhället och de professionella kulturskaparna ökar. Varje region får en samlad summa statliga medel att fördela till regional kulturverksamhet. Inför fördelningen av medel ska regionen ta fram en kulturplan som beskriver inriktningen på den regionala kulturverksamheten. Genom en kulturell infrastruktur i hela länet främjas alla invånares möjlighet till kulturupplevelser, bildning och till att utveckla sina skapande förmågor.

Porträttbild på Jenny från Konstfrämjandet

Ett demokratiprojekt för barn och unga

Barnens Konst- och Kulturklubb och Ungas Konst- och Kulturklubb är ett demokratiprojekt där vi undersöker konstens och barnens möjlighet att aktivt delta i samhällsutvecklingen. Under sommaren och hösten 2022 kommer projekten drivas i stadsdelen Råby, Västerås samt i Norberg. Vi har bjudit in en professionell konstnär som tillsammans med barnen kommer forma såväl en plats som ett konstverk. Under hösten kommer det genomföras en utställning i Konsthall BankID i Norberg - en kommande konsthall som ska tillgängliggöras för alla människor med BankID. (Jenny Berntsson, konstnärlig ledare Konstfrämjandet Västmanland)

Hallstahammar har högst andel som regelbundet deltar i fritidsaktiviteter med ledare

Andel skolungdomar som deltar i fritidsaktiviteter i Västmanlands läns kommuner varierar mellan 44 till 61 procent. I Kungsör och Skinnskatteberg deltar knappt hälften av skolungdomarna regelbundet i fritidsaktiviteter med ledare.

Total andel skolungdomar i årskurs 7, 9 och 2 i gymnasiet som regelbundet deltar i fritidsaktiviteter med ledare 2020.

Källa: Liv och hälsa ung

Antalet kulturaktiviteter i länet ökade under 2021

Totalt antal kulturaktiviteter i Västmanlands län

Ungefär hälften av länets kulturaktiviteter genomförs i Västerås, vilket är rimligt sett till kommunens befolkning. Många aktiviteter har även genomförts i Surahammar, vilket främst beror på att många hemslöjdsaktiviteter har genomförts där. Länsteatern och Länsmuseum har åter kunna arrangerat aktiviteter i flera kommuner under 2021, efter att många aktiviteter fick ställas in pandemin år 2020. 

Källa: Kulturdatabasen

Uppföljning

Hur följer vi upp delmålet?

Här presenterar vi hur och vad vi mäter.

Delmålets uppfyllelse utvärderas mot de aktiviteter som regionala kulturverksamheter genomför eller finansierar i länets kommuner. Statistiken hämtas från Kulturdatabasen. Deltagandet i kultur- och fritidsaktiviteter mäts även med en ny fråga i undersökningen Liv och Hälsa ung.

Läs hela strategin för ett livskraftigt Västmanland

Regional utvecklingsstrategi 2030

Godkänn vårt användande av kakor (cookies)

Region Västmanland använder cookies och andra liknande tekniker på våra webbplatser. Du kan själv kontrollera vilka cookies som får placeras i din webbläsare och du kan ändra dina inställningar när som helst via länk i sidfoten. Läs mer om vad regionen använder kakor till och gör sen dina val.

Inställningar för cookies

Här kan du välja vilka kategorier av cookies som ska vara aktiverade.

Denna kategori består av cookies som behövs för att webbplatsen ska fungera korrekt.

Denna kategori består av cookies som ger oss statistik och anonymiserad data som visar hur våra webbplatser används och gör det möjligt för oss att rätta till fel och förbättra webbplatserna.

Denna kategori består av cookies från tredjepartstjänster som bland annat möjliggör uppspelning av video och länkning till våra sidor och flöden i sociala medier.