Till innehåll
Region Västmanland logotyp Region Västmanland logotyp
Utveckla Västmanland
Region Västmanland

Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Målområde: Ett tillgängligt Västmanland

Mål#11 Öka deltagandet i kultur- och fritidsaktiviteter i hela länet

Kulturen är lika betydelsefull för den enskilde individen som för samhället.

Möjligheten att möta professionell kultur och eget kulturskapande samt att bilda och utbilda sig är viktigt för att minska utbildningsklyftorna i samhället, öka mångfalden och stärka den sociala sammanhållningen. Den geografiska spridningen i länet har betydelse för invånarnas närhet och tillgänglighet till de olika kulturverksamheterna. Ett rikt föreningsliv, tillgång till lokaler, många nätverk och arrangörer är nycklar i samspelet med det offentliga och kreativa näringarna för att skapa sammanhållning, tillit och även stärka demokratin och yttrandefriheten i länet. År 2030 ser vi att andelen deltagare i kultur- och fritidsaktiviteter har ökat.

 

Om diagrammen
Diagrammen på sidan är interaktiva och du kan välja att dölja eller visa olika mätpunkter.

Kultur i Västmanland

Öka andelen deltagare i kultur- och fritidsaktiviteter

Alla människor har lika rättigheter och möjligheter till kulturupplevelser och till att skapa kultur oavsett kön, etnisk och religiös tillhörighet, socioekonomiska villkor, sexuell läggning, funktionsnedsättning, bostadsort eller ålder.

Västmanland består av flera olika identiteter och olika berättelser. Berättelser ges uttryck i olika kulturformer som exempelvis film, bild och form, litteratur, kulturarv, scenkonst. För att stärka möjligheter för fler berättelser skapas infrastrukturer som stödjer det. Genom samverkan, samhandling, kulturprojekt och kompetenshöjande insatser bidrar de regionala kulturutvecklarna och konsulenterna samt kulturinstitutioner i länet (Västmanlands läns museum, Västmanlands Teater, Arkiv Västmanland, Västmanlandsmusiken samt Västmanlands läns hemslöjdsförbund) till ökat deltagande i kultur- och fritidsaktiviteter.

Immateriell konst utomhus dygnet runt

Inom ramen för Region Västmanlands utvecklingsprojekt ”Ett Kulturliv för alla – konst” presenterar Västerås konstmuseum ett samarbete med konstnären Bella Rune. För Västerås skapar hon appen Bella Runes portal som med den digitala tekniken Augmented Reality synliggör en serie immateriella skulpturer via mobiltelefon. För att ta del av konsten som existerar som en andra verklighet i Västerås centrum behöver man ladda ner appen till sin mobil. Bella Runes portal är en hyllning till Västerås gator och torg och det rum vi alla delar gemensamt. Precis som genom de fysiska kulturlagren i marken under gatans asfalt och sten, så tillför Bella Runes portal ett immateriellt lager av berättande som också säger något om Västerås identitet som industri- och ingenjörsstad. (Anna Wignell, Intendent offentlig konst, Västerås konstmuseum)

Född i farstun

Vi är en grupp som heter Född i Farstun och finns i Surahammar. Vi är en grupp på tolv stycken aktiva ungdomar som arrangerar evenemang för just barn och ungdomar i Surahammar för att göra utbudet med aktiviteter i vår lilla kommun större. Vi arrangerar aktiviteter från årskurs 9 till grundskolan. Exempel på aktiviteter är LAN, sommardagar, mellanstadiekvällar, utomhusbio, UKM till samarbeten där vi till exempel sköter kiosken. Styrkan i vår grupp är att vi alla jobbar som bästa kompisar. Vi jobbar och har så kul ihop. Alla jobbar helt ideellt och vi har möten en gång i veckan där vi planerar våra framtida evenemang. En av våra största styrkor är att alla i gruppen är så olika och alla gillar att göra olika saker och det ser vi som en stor styrka. De som exempelvis gillar att laga mat får göra det på våra evenemang. De som gillar teknik får arbeta med det och så vidare.

Andel skolungdomar som regelbundet deltar i fritidsaktiviteter minskar i högre årskurser

Andel skolungdomar i Västmanlands län som regelbundet deltar i fritidsaktiviteter med ledare 2020

54 procent av flickor och pojkar i årskurs 7, 9 och 2 i gymnasiet deltar regelbundet i fritidsaktiviteter i med ledare 2020. I årskurs 7 deltar 64 procent av flickor och 63 procent av pojkar i fritidsaktiviteter men andelen minskar i årskurs 9 och årskurs 2 i gymnasiet.

Källa: Liv och hälsa ung

Kultur i Västmanland

Öka den geografiska spridningen av kultur- och fritidsverksamheter

Kultursamverkansmodellen infördes 2011 för att föra kulturen närmare invånarna och att ge regionerna ett ökat ansvar och frihet inom kulturområdet. 

Modellen innebär att samverkan mellan staten, regionerna, kommunerna och även det civila samhället och de professionella kulturskaparna ökar. Varje region får en samlad summa statliga medel att fördela till regional kulturverksamhet. Inför fördelningen av medel ska regionen ta fram en kulturplan som beskriver inriktningen på den regionala kulturverksamheten. Genom en kulturell infrastruktur i hela länet främjas alla invånares möjlighet till kulturupplevelser, bildning och till att utveckla sina skapande förmågor.

Biblioteken i Västmanland går samman – nu kan du låna och lämna böcker överallt

Kommunernas folkbibliotek har slagit ihop sina biblioteksdatasystem till ett gemensamt, vilket gör det möjligt att låna och lämna böcker, filmer, spel med mera i vilken kommun som helst. Bibliotek verkar för det demokratiska samhällets utveckling genom att bidra till kunskapsförmedling och fri åsiktsbildning. Genom samarbetet kan personalen dela kompetens och erfarenheter. I arbetsgrupper och styrgrupp arbetar man med systemförvaltning, digital utveckling och mediesamverkan. Den regionala biblioteksverksamheten finns med som stöd, med syfte att främja samarbete, verksamhetsutveckling och kvalitet. (Karin Engström Kulturutvecklare, Regional biblioteksverksamhet, Region Västmanland)

Hallstahammar har högst andel som regelbundet deltar i fritidsaktiviteter med ledare

Andel skolungdomar som deltar i fritidsaktiviteter i Västmanlands läns kommuner varierar mellan 44 till 61 procent. I Kungsör och Skinnskatteberg deltar knappt hälften av skolungdomarna regelbundet i fritidsaktiviteter med ledare.

Total andel skolungdomar i årskurs 7, 9 och 2 i gymnasiet som regelbundet deltar i fritidsaktiviteter med ledare 2020.

Källa: Liv och hälsa ung

Länsmusiken och hemslöjden har arrangerat kulturaktiviteter i samtliga av länets kommuner 2018

Totalt antal kulturaktiviteter i Västmanlands län

Den stora majoriteten av länets kulturaktiviteter genomförs i Västerås. Hemslöjden har 2018 haft 70 aktiviteter i Sala och Länsmusiken har arrangerat 48 aktiviteter i Köping.

Källa: Kulturdatabasen

Uppföljning

Hur följer vi upp delmålet?

Här presenterar vi hur och vad vi mäter.

Delmålets uppfyllelse utvärderas mot de aktiviteter som regionala kulturverksamheter genomför eller finansierar i länets kommuner. Statistiken hämtas från Kulturdatabasen. Deltagandet i kultur- och fritidsaktiviteter mäts även med en ny fråga i undersökningen Liv och Hälsa ung.

Läs hela strategin för ett livskraftigt Västmanland

Regional utvecklingsstrategi 2030

Vi använder kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt.
Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor.

Mer om våra kakor