Till innehåll
Region Västmanland logotyp Region Västmanland logotyp
Utveckla Västmanland
Region Västmanland

Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Målområde: Ett nyskapande Västmanland genom hållbar tillväxt

Mål#19 Öka andelen sysselsatta

Att ha ett arbete är en nyckelfaktor till försörjning, välmående och för att kunna finansiera välfärden.

Förmågan och möjligheterna att hitta, anställa och utveckla kompetent personal är en av länets största utmaningar, både inom privat och offentlig sektor. Samtidigt står en alltför stor andel av befolkningen utanför arbetsmarknaden. Det är stora skillnader i andelen sysselsatta om man jämför utlandsfödda med personer som är födda i Sverige. Att snabbare integrera nya invånare i Sverige in i samhället och på arbetsmarknaden är därför en viktig del i att lösa såväl segregationen som arbetskraftsbehovet. År 2030 har andelen sysselsatta ökat i hela länet.

 

Om diagrammen
Diagrammen på sidan är interaktiva och du kan välja att dölja eller visa olika mätpunkter.

  

Sysselsättning

Kompetensförsörjning genom bred samverkan i länet

Arbetsmarknaden förändras i snabb takt. En stor del av de nya arbetena kräver en högre och ibland helt ny kompetens.

Ingen sektor eller aktör kan själv lösa utmaningen med att skapa en förflyttning från utanförskap till innanförskap på arbetsmarknaden. Detta kan bara göras framgångsrikt tillsammans.  I takt med att kunskapsinnehållet på arbetsmarknaden ökar behöver omställningsförmågan i länet stärkas. För att kunna ställa om under arbetslivet, byta karriär eller anpassa sin kompetens och vidareutvecklas ställs krav på så väl den enskilde som på företag och samhälle. Möjligheterna till kontinuerlig kompetensutveckling och lärande genom hela arbetslivet behöver stärkas.

Projektet Kvinna in i Sverige

För drygt ett år sedan startade Kvinna in i Sverige i kommunerna Norberg, Fagersta, Sala, Köping och Skinnskatteberg. Projektet är ett samverkansprojekt med länsstyrelsen och delfinansieras av Europeiska socialfonden. Målgruppen är utrikesfödda kvinnor som levt i Sverige i många år, men aldrig haft ett jobb. Utgångspunkter i alla kommuner är språkträning, bygga nätverk och självförtroende. I Köping bedrivs projektet Kvinna in i Sverige av Jobbcenter, Köpings kommun. Syftet med projektet är att förbättra möjligheterna för utrikesfödda kvinnor att närma sig arbetsmarknaden eller studier. Förutom kreativ verkstad innehåller projektet också kurser i bland annat ekonomi, hälsa och arbetsmarknadskunskap. Det självförtroende som deltagarna får under den kreativa verkstaden gör också att de får en större tro på sig själva. (Cajsa Boussard, Konstnärlig ledare för Kreativ Verkstad i projektet Kvinna in i Sverige, Köpings Kommun)

Stora skillnader i andel sysselsatta mellan svenskfödda och utlandsfödda

Andel sysselsatta (20–64 år) i Västmanlands län

Andelen sysselsatta i länet har förbättrats i samtliga grupper sedan 2010. Största förbättringen har skett inom gruppen utlandsfödda män.

Källa: SCB RAMS

*Från och med 2019 används ny datakälla och metod.

Västmanlands läns totala andel förvärvsarbetande ligger strax under genomsnittet i riket

Andel sysselsatta (20–64 år) 2019

79,1 procent av befolkningen i åldrarna 20–64 år i Västmanlands län är sysselsatta 2019. Västmanlands län ligger på undre halvan i en jämförelse mellan länen i landet.

Källa: SCB RAMS

Störst andel förvärvsarbetade i Surahammar 2019

Andel sysselsatta (20–64 år) i Västmanlands läns kommuner 2019

I samtliga kommuner i länet är andelen sysselsatta män större än andelen sysselsatta kvinnor. Andelen sysselsatta män och kvinnor är störst i Surahammar följt av Sala.

Källa: SCB RAMS

Uppföljning

Hur följer vi upp delmålet?

Här presenterar vi hur och vad vi mäter.

Andelen sysselsatta följs genom den så kallade förvärvsfrekvensen för personer i åldern 20-64 år. Delmålet följs upp avseende kön och inrikes- respektive utrikesfödda. För att klassificeras som förvärvsarbetande krävs att personen har en löneinkomst som överstiger ett skattat gränsvärde, alternativt deklarerat för aktiv näringsverksamhet under det aktuella året.

Läs hela strategin för ett livskraftigt Västmanland

Regional utvecklingsstrategi 2030

Vi använder kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt.
Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor.

Mer om våra kakor