Region Västmanland logotyp
Utveckla Västmanland
Målområde: Ett nyskapande Västmanland genom hållbar tillväxt

Mål#19 Öka andelen sysselsatta

Att ha ett arbete är en nyckelfaktor till försörjning, välmående och för att kunna finansiera välfärden.

Förmågan och möjligheterna att hitta, anställa och utveckla kompetent personal är en av länets största utmaningar, både inom privat och offentlig sektor. Samtidigt står en alltför stor andel av befolkningen utanför arbetsmarknaden. Det är stora skillnader i andelen sysselsatta om man jämför utlandsfödda med personer som är födda i Sverige. Att snabbare integrera nya invånare i Sverige in i samhället och på arbetsmarknaden är därför en viktig del i att lösa såväl segregationen som arbetskraftsbehovet. År 2030 har andelen sysselsatta ökat i hela länet.

 

Om diagrammen
Diagrammen på sidan är interaktiva och du kan välja att dölja eller visa olika mätpunkter.

  

Sysselsättning

Kompetensförsörjning genom bred samverkan i länet

Arbetsmarknaden förändras i snabb takt. En stor del av de nya arbetena kräver en högre och ibland helt ny kompetens.

Ingen sektor eller aktör kan själv lösa utmaningen med att skapa en förflyttning från utanförskap till innanförskap på arbetsmarknaden. Detta kan bara göras framgångsrikt tillsammans.  I takt med att kunskapsinnehållet på arbetsmarknaden ökar behöver omställningsförmågan i länet stärkas. För att kunna ställa om under arbetslivet, byta karriär eller anpassa sin kompetens och vidareutvecklas ställs krav på så väl den enskilde som på företag och samhälle. Möjligheterna till kontinuerlig kompetensutveckling och lärande genom hela arbetslivet behöver stärkas.

Stora skillnader i andel sysselsatta mellan svenskfödda och utlandsfödda

Andel sysselsatta (20–64 år) i Västmanlands län

Andelen sysselsatta i länet har förbättrats i samtliga grupper sedan 2010. Största ökningen över tid har skett inom gruppen utlandsfödda män, som även hade störst ökning år 2021.

Källa: SCB RAMS

*Från och med 2019 används ny datakälla och metod.

Västmanlands läns totala andel förvärvsarbetande ligger strax under genomsnittet i riket

Andel sysselsatta (20–64 år) 2021

79 procent av befolkningen i åldrarna 20–64 år i Västmanlands län var sysselsatta år 202. Västmanlands län ligger på undre halvan i en jämförelse mellan länen i landet och strax under riksgenomsnittet.

Källa: SCB RAMS

Högst andel förvärvsarbetade i Surahammar

Andel sysselsatta (20–64 år) i Västmanlands läns kommuner 2021

I samtliga kommuner i länet är andelen sysselsatta män större än andelen sysselsatta kvinnor. Andelen sysselsatta totalt sett är störst i Surahammar, strax följt av Sala.

Källa: SCB RAMS

Uppföljning

Hur följer vi upp delmålet?

Här presenterar vi hur och vad vi mäter.

Andelen sysselsatta följs genom den så kallade förvärvsfrekvensen för personer i åldern 20-64 år. Delmålet följs upp avseende kön och inrikes- respektive utrikesfödda. För att klassificeras som förvärvsarbetande krävs att personen har en löneinkomst som överstiger ett skattat gränsvärde, alternativt deklarerat för aktiv näringsverksamhet under det aktuella året.

Läs hela strategin för ett livskraftigt Västmanland

Regional utvecklingsstrategi 2030

Godkänn vårt användande av kakor (cookies)

Region Västmanland använder cookies och andra liknande tekniker på våra webbplatser. Du kan själv kontrollera vilka cookies som får placeras i din webbläsare och du kan ändra dina inställningar när som helst via länk i sidfoten. Läs mer om vad regionen använder kakor till och gör sen dina val.

Inställningar för cookies

Här kan du välja vilka kategorier av cookies som ska vara aktiverade.

Denna kategori består av cookies som behövs för att webbplatsen ska fungera korrekt.

Denna kategori består av cookies som ger oss statistik och anonymiserad data som visar hur våra webbplatser används och gör det möjligt för oss att rätta till fel och förbättra webbplatserna.

Denna kategori består av cookies från tredjepartstjänster som bland annat möjliggör uppspelning av video och länkning till våra sidor och flöden i sociala medier.