Till innehåll
Region Västmanland logotyp Region Västmanland logotyp
Utveckla Västmanland
Region Västmanland

Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Målområde: Ett nyskapande Västmanland genom hållbar tillväxt

Mål#17 Öka andel elever som fullföljer sina studier

Skolresultaten i Västmanland måste stärkas och den grundläggande utbildningsnivån behöver höjas för att länet ska kunna ligga i framkant.

En lyckad skolgång ger individen bättre förutsättningar att välja sin framtid, känna delaktighet i samhället och förstå betydelsen av god hälsa. En nyckelfaktor för att kunna tillgodogöra sig studier och etableras i samhället är språket. Utbildningar behöver erbjuda flexibla lösningar som möjlighet till distansstudier och lokala praktikplatser för att nå grupper som står långt från arbetsmarknaden. Det behövs ett aktivt arbete för att öka kunskapen mellan utbildning och arbetsliv likaså att öka intresset för utbildningar inom branscher där det finns stora kompetensbehov. År 2030 har andelen elever som genomgår en utbildning med godkänt resultat ökat på alla nivåer i hela länet.

 

Om diagrammen
Diagrammen på sidan är interaktiva och du kan välja att dölja eller visa olika mätpunkter.

   

Hälsa och utbildning

Hälsa för lärande, lärande för hälsa

Goda resultat i skolan leder till bättre hälsa samtidigt som god hälsa ger bättre förutsättningar att nå kunskapsmålen.

Att främja barns utveckling och lärande i tidig ålder är en investering för framtiden och en fråga för hela samhället och centralt för länets utveckling. En god lärmiljö gynnar elevers lärande, främjar välbefinnande och bidrar till positiva hälsoeffekter. Om läraren tror att eleven kan lyckas ökar motivationen och därmed möjligheten att nå målen. Skolframgång innebär också en bättre möjlighet till etablering på arbetsmarknaden, fler möjliga yrkesval, större möjligheter till egen försörjning samt bättre fysisk och psykisk hälsa. Kön, social bakgrund och föräldrarnas utbildningsbakgrund har stor betydelse för hur elever klarar sig i grundskolan och om de väljer att studera vidare.

Framgångsrik skola genom god elevhälsa

En framgångsrik skolgång är en av de viktigaste skyddsfaktorerna i ett livsperspektiv. Våra barn och elever i skolan ska ha möjlighet att nå de mål som är uppsatta för verksamheten. För att detta ska bli verkligt är det viktigt att de har en god hälsa såväl fysiskt som psykiskt. Inom Hallstahammars skolor arbetar vi främjande och förebyggande för en god hälsa och en god utveckling genom ett aktivt elevhälsoarbete. Alla elevhälsoteam har gått en utbildning som handlar om att utveckla elevhälsoarbetet i skolan och att utveckla tillgängliga lärmiljöer som gynnar alla elever. Detta gör att behovet av särskilt stöd kan minska. Denna utbildning har stärkt likvärdigheten i kommunens skolor. Hallstahammars elevers kunskapsresultat har förbättrats läsåret 2018–2019, vilket är mycket glädjande! (Anna Landehag, skolchef, Hallstahammars kommun)

86,5 procent av eleverna i Köping klarade behörighet till gymnasiet 2020

Andel behöriga till gymnasiet 2020

82,2 procent av eleverna som gick ut grundskolan i Västmanlands län blev behöriga till gymnasiet 2020. Behörigheten i Västmanlands län är lägre än genomsnittet i riket. Andelen som klarade behörighet till gymnasiet 2020 varierade mellan 67,2 och 86,5 procent i länets kommuner.

Källa: Skolverket

*Fagersta och Skinnskatteberg visas inte p.g.a. sekretess

Andel flickor som är behöriga till gymnasiet ökar i Västmanlands län 2020

Andel behöriga till gymnasiet i Västmanlands län och i riket

En större andel flickor än pojkar klarar behörighet till gymnasiet i Västmanlands län 2020. Sedan 2010 har andelen behöriga till gymnasiets yrkesprogram minskat både för flickor och pojkar, samma utveckling ser vi i riket som helhet.

Källa: Skolverket

Hälften av kvinnorna i länet påbörjar eftergymnasiala studier inom tre år efter gymnasiet

Andel som påbörjat eftergymnasiala studier inom tre år efter avslutad gymnasieutbildning i Västmanlands län

Andelen som påbörjade eftergymnasiala studier inom tre år minskade vid senaste mätningen. Skillnaden mellan män och kvinnor är stor och ökade jämfört med föregående år.

Källa: Regionfakta

Lägre andel i Västmanlands län än i riket avslutar gymnasiet inom 3 år

Andel som avslutat gymnasiet inom 3 år. Statistik från 2019.

I länet 2019 avslutade 73,5 procent gymnasiet inom 3 år från påbörjad utbildning. Skillnaderna mellan kommunerna ska tolkas med försiktigt då antalet elever skiljer sig mycket mellan kommunerna. Redovisningen görs för den skola eleverna började på som nybörjare även om de bytt skola/ort. Statistiken tar alltså inte hänsyn till var eleven är folkbokförd vilket ytterligare försvårar tolkningen.

Källa: Skolverket

* Statistiken avser kommuner med en gymnasieskola

Uppföljning

Hur följer vi upp delmålet?

Här presenterar vi hur och vad vi mäter.

Delmålets uppfyllelse utvärderas mot tre indikatorer: andelen behöriga till gymnasiets yrkesprogram, andelen som gått vidare från gymnasiet till högre studier inom tre år samt andelen som avslutat gymnasiet inom 3 år.

Läs hela strategin för ett livskraftigt Västmanland

Regional utvecklingsstrategi 2030

Vi använder kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt.
Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor.

Mer om våra kakor