Företagslogga (till startsida)
Utveckla Västmanland
Regional kulturplan för Västmanland 2023-2026

Varför en kulturplan?

Kulturplanen är Region Västmanlands program för hur regionen tillsammans med olika samarbetspartners ska utveckla kulturområdet 2023 – 2026.

Kulturplanen pekar ut övergripande strategier och utvecklingsområden och är även underlag för Region Västmanlands ansökan om statsbidrag för regional kulturverksamhet. Ett av Region Västmanlands uppdrag är att samordna, koordinera och leda processer som bidrar till hållbar regional utveckling inom olika områden. De statliga kulturpolitiska målen är vägledande. De anger bland annat att kulturen ska vara en ”dynamisk, utmanande och obunden kraft med yttrandefriheten som grund”. Alla ska ha möjlighet att delta i kulturlivet och barns och ungas rätt till kultur är extra viktig. Tillgång till olika kulturella uttrycksformer samt kunskap och resurser för eget skapande är viktiga för att ge barn och unga goda förutsättningar att utvecklas till självständiga individer.

Hur tar man fram en kulturplan?

Samverkan grunden i kulturplanen

Kulturplanen ska arbetas fram i dialog med länets kommuner, kulturverksamheter, civila samhället, professionella kulturskapare och övriga delar av kulturlivet. Invånarnas tankar och idéer är viktiga för kulturens utveckling i Västmanland. Ett vitalt kulturliv kräver samverkan. Därför är samverkan och samhandling grunden för Västmanlands kulturplan.

Kultursamverkansmodellen

Kultursamverkansmodellen är en nationell reform som ger regionerna ett större inflytande över den statligt finansierade regionala kulturen. Modellen bygger på dialog och samspel mellan den nationella, regionala och lokala nivån. En förutsättning för modellen är att regionerna tar fram regionala kulturplaner. Västmanland gick med i modellen 2012 och detta är Västmanlands fjärde kulturplan.

Se film från Statens kulturråd - Kultursamverkansmodellen animation 

Beslutas i regionfullmäktige

Västmanlands regionala kulturplan beslutas av regionfullmäktige. Den fungerar styrande för de verksamheter som ingår i kultursamverkansmodellen, vägledande för länets kommuner samt inspirerande för övriga kulturinstitutioner, kulturskapare och civilsamhället.

Regionens fördelning ska främja en god tillgång för länets invånare till sju kulturområden:

 • professionell teater-, dans- och musikverksamhet
 • museiverksamhet och museernas kulturmiljöarbete
 • biblioteksverksamhet och läs- och litteraturfrämjande verksamhet
 • professionell bild- och formverksamhet
 • regional enskild arkivverksamhet
 • filmkulturell verksamhet
 • främjande av hemslöjd

Kulturen kan ses utifrån olika perspektiv:

 • Regional utveckling – Kulturens roll i samhällsutvecklingen
 • Invånarperspektiv – Allas rätt till Kultur
 • Kulturens egenvärde – Konstens egenvärde i alla konstområden, yttrandefrihet och kvalité

Västmanlands handlingsplan för kultur

Till Region Västmanlands kulturplan 2023–2026 kopplas en fyraårig handlingsplan som uppdateras årligen, Västmanlands handlingsplan för kultur. I handlingsplanen beskrivs hur olika verksamheter och organisationer arbetar med Kulturplanens mål och utvecklingsområden.

Kulturpolitiska utgångspunkter

Regeringsformen

2 §   Den offentliga makten ska utövas med respekt för alla människors lika värde och för den enskilda människans frihet och värdighet.

Den enskildes personliga, ekonomiska och kulturella välfärd ska vara grundläggande mål för den offentliga verksamheten. Särskilt ska den allmänna trygga rätten till arbete, bostad och utbildning samt verka för social omsorg och trygghet och för goda förutsättningar för hälsa.

Det allmänna ska främja en hållbar utveckling som leder till en god miljö för nuvarande och kommande generationer.

Det allmänna ska verka för att demokratins idéer blir vägledande inom samhällets alla områden samt värna den enskildes privatliv och familjeliv.

Det allmänna ska verka för att alla människor ska kunna uppnå delaktighet och jämlikhet i samhället och för att barns rätt tas till vara. Det allmänna ska motverka diskriminering av människor på grund av kön, hudfärg, nationellt eller etniskt ursprung, språklig eller religiös tillhörighet, funktionshinder, sexuell läggning, ålder eller andra omständigheter som gäller den enskilde som person.

Samiska folkets och etniska, språkliga och religiösa minoriteters möjligheter att behålla och utveckla ett eget kultur- och samfundsliv ska främjas. Lag (2010:1408).

Nationella kulturpolitiska mål

De nationella kulturpolitiska målen är vägledande för den regionala kulturpolitiken. För att uppnå målen ska kulturpolitiken:

 • Främja allas möjlighet till kulturupplevelser, bildning och till att utveckla sina skapande förmågor.
 • Främja kvalitet och konstnärlig förnyelse.
 • Främja ett levande kulturarv som bevaras, används och utvecklas.
 • Främja internationellt och interkulturellt utbyte och samverkan.
 • Särskilt uppmärksamma barns och ungas rätt till kultur.

Lagar som innehåller bestämmelser inom kulturområdet är: Bibliotekslagen, Museilagen, Kulturmiljölagen och Arkivlagen.

Regional utvecklingsstrategi - vår strategi för ett livskraftigt Västmanland

Den regionala utvecklingsstrategin handlar om Västmanlands län och berör många viktiga områden för utveckling. Den är vägledande för utvecklingsarbetet hos fler aktörer. Strategin förhåller sig även till omkringliggande län, landet som helhet, Europa och övriga världen. Genom att utgå ifrån och bidra till ekonomisk, social och ekologisk hållbarhet, tillsammans med den digitala omställningen, når regionen visionen:

Ett livskraftigt Västmanland genom hållbar utveckling

Visionen uppnås genom arbete inom tre målområden som alla bidrar till en hållbar utveckling:

 • Ett välmående Västmanland
 • Ett tillgängligt Västmanland
 • Ett nyskapande Västmanland genom hållbar tillväxt

Region Västmanlands vision och värdegrund

Vision, Livskraft för framtiden
Vi växer hållbart och sätter hälsan främst. Vi skapar möjligheter och modiga lösningar. Vi ger förutsättningar för utveckling i en levande demokrati. Tillsammans bryter vi ny mark och förflyttar gränser. I det vardagliga och i det övergripande. I det som är nära och det som är långsiktigt. Vi är mitt i livet och samhället, och gör skillnad varje dag. Vi är livskraft för framtiden. Vi är Västmanland.

Värdegrund
Region Västmanland ska alltid utgå från att alla människor är lika värda och ska be-mötas med respekt. Alla människor ska ges förutsättningar för god livskvalitet. En viktig faktor för livskvalitet är samverkan mellan alla involverade parter. Regionen ska hushålla med de gemensamma resurserna och fördela dessa efter behov.

Definitioner av begrepp i kulturplanen

Nedan förklaras några av de begrepp som förekommer i kulturplanen.

Det civila samhället
Det civila samhället definieras vanligen som en arena skild från staten och den offentliga sektorn, marknaden och det enskilda hushållet. Det handlar om människor, grupper och organisationer som agerar tillsammans för gemensamma intressen.

Det professionella kulturlivet
Det professionella kulturlivet omfattar kulturorganisationer med offentlig huvudman, det fria kulturlivet och professionella kulturskapare oavsett   anställnings- eller sysselsättningsform.

Kulturell allemansrätt
Kulturell allemansrätt handlar om att alla människor ska ha lika rättigheter och möjligheter till kulturupplevelser och till att skapa kultur oavsett kön, etnisk och religiös tillhörighet, socioekonomiska villkor, sexuell läggning, funktionsnedsättning, bostadsort eller ålder.

Kulturell infrastruktur
Kulturell infrastruktur handlar om de olika system och resurser som tillsammans möjliggör både konstnärlig produktion och förmedling av konst och kultur.

Kulturell mångfald
Kulturell mångfald innebär många olika kulturyttringar och konstnärliga uttryck. Begreppet har sin bakgrund i Unescos konvention om skydd för och främjande av mångfalden av kulturyttringar.

Kulturens egenvärde
Kulturens egenvärde handlar om kultur för kulturens egen skull, vilket betyder att det konstnärliga uttrycket är ett mål i sig och inte i första hand ska tillföra något till andra områden. Kulturen är en obunden kraft som skapas i sin egen rätt, på sina egna villkor.

Professionella kulturskapare
Konstnärligt yrkesverksamma inom alla konstområden; såväl fritt verksamma, som institutionsanställda och sådana som kombinerar dessa verksamhetsformer. Begreppet konstnär betecknar verksamma inom alla konstområden.

Social mobilisering
Social mobilisering handlar om hur människor, oftast marginaliserade och diskriminerade i samhället, tillsammans organiserar sig i grupper, sociala rörelser, för att på det sättet åstadkomma förändring och utveckling i samhället.

Godkänn vårt användande av kakor (cookies)

Region Västmanland använder cookies och andra liknande tekniker på våra webbplatser. Du kan själv kontrollera vilka cookies som får placeras i din webbläsare och du kan ändra dina inställningar när som helst via länk i sidfoten. Läs mer om vad regionen använder kakor till och gör sen dina val.

In English

Inställningar för cookies

Här kan du välja vilka kategorier av cookies som ska vara aktiverade.

Denna kategori består av cookies som behövs för att webbplatsen ska fungera korrekt.

Denna kategori består av cookies som ger oss statistik och anonymiserad data som visar hur våra webbplatser används och gör det möjligt för oss att rätta till fel och förbättra webbplatserna.

Denna kategori består av cookies från tredjepartstjänster som bland annat möjliggör uppspelning av video och länkning till våra sidor och flöden i sociala medier.

In English