Företagslogga (till startsida)
Utveckla Västmanland
Regional kulturplan för Västmanland 2023-2026

Målområde: Kultur i ett välmående Västmanland

Människors utveckling under likvärdiga livsvillkor i trygga och tillgängliga livsmiljöer med en god och jämlik hälsa skapar förutsättningar för ett välmående Västmanland.

Kultur i ett välmående Västmanland utgår från individperspektivet och alla människor ska ha lika rättigheter och möjligheter till kulturupplevelser och till att skapa kultur oavsett kön, etnisk och religiös tillhörighet, socioekonomiska villkor, sexuell läggning, funktionsnedsättning, bostadsort eller ålder. Vilka behov finns hos Västmanlänningarna? Hur kan kulturen vara en självklar del i människors vardag? Hur skapas möjligheter för en Kulturell allemansrätt i Västmanland?

Prioriterade områden för kultur i ett välmående Västmanland

Synliggöra kulturens roll i ett demokratiskt samhälle och fördjupa den demokratiska dialogen

Vi vill stärka det kritiska tänkandet genom konst, kultur och bildning samt främja informationskunnighet och källkritik. Kultur väcker känslor, funderingar och nyfikenhet och kan vara en motor i samtal för frågor om dåtid, samtid och framtid samt ge invånarna redskap till att ta ställning om framtiden. Kulturverksamheterna och folkbildningen i regionen ska arbeta med metoder som innebär möjligheter till möten mellan människor och att invånarna kan del av kultur och samtal.

Utveckla ett långsiktigt och hållbart samarbete för läsfrämjande

Vi kommer arbeta för en långsiktig samverkan för en ökad läskunnighet och likvärdig tillgång till lärande och läsning i länet. Det sker genom att främja arbeten med läsfrämjande aktiviteter för olika ålders-grupper och prioriterade målgrupper. Arbetet med att sprida det biblioteksterapeutiska arbetssättet ska utvecklas. Att stärka litteraturens ställning och språkets status i länet ska prioriteras.

Utveckla samarbetet med de nationella minoriteterna

Under perioden vill vi skapa förutsättningar för nationella minoriteters rätt att utveckla sitt språk och sin kultur med särskild inriktning mot barn och unga. Region Västmanland och sex av kommunerna är finska förvaltningsområden. Vi vill under perioden stärka förutsättningarna för finsk kultur och det finska minoritetsspråket i Västmanland.

Utveckla en Regional överenskommelse (RÖK)

Vi kommer under perioden att arbeta för en långsiktig samverkan mellan Region Västmanland och det civila samhället på regional nivå i Västmanland. Genom en Regional överenskommelse (RÖK) kan parterna tillsammans möta samhällsutmaningar och verka för ett livskraftigt Västmanland. Överenskommelsen ska bidra till att stärka demokratin och öka delaktigheten i samhället.

Utveckla samverkan mellan kultur och folkhälsa i Västmanland

I Västmanland genomförs folkhälsoundersökningarna ”Liv och hälsa” och ”Liv och hälsa ung” som pekar på hur västmanlänningarna mår. Ett av de prioriterade målområdena i den regionala utvecklingsstrategin är att öka andelen barn och vuxna som anger att deras hälsa är bra eller mycket bra. Tillsammans behövs en kraftsamling för att nå det uppsatta målet.

Stiliserad bild av två personer.

Hur ser ditt drömläge ut för kulturlivet i Västmanland?

”Drömläget är att alla ska få en chans att uppleva och utöva kultur på många olika sätt. Jag brinner för målgruppen som har funktionsvariationer och vill att deras tillgång till kultur ska bli större med flera möjligheter till att delta och inte bara titta på.” (citat från webbenkät genomförd våren 2022)

Kopplingar till de nationella kulturpolitiska målen och Agenda 2030

Kopplingar till de nationella kulturpolitiska målen

  • Främja allas möjlighet till kulturupplevelser, bildning och till att utveckla sina skapande förmågor.
  • Särskilt uppmärksamma barns och ungas rätt till kultur.

Kopplingar till målen i Agenda 2030

  • Mål 1: Ingen fattigdom
  • Mål 3: God hälsa och välbefinnande
  • Mål 4: God utbildning för alla
  • Mål 5: Jämställdhet
  • Mål 9: Hållbar industri, innovationer och infrastruktur
  • Mål 10: Minskad ojämlikhet
  • Mål 16: Fredliga och inkluderande samhällen

Godkänn vårt användande av kakor (cookies)

Region Västmanland använder cookies och andra liknande tekniker på våra webbplatser. Du kan själv kontrollera vilka cookies som får placeras i din webbläsare och du kan ändra dina inställningar när som helst via länk i sidfoten. Läs mer om vad regionen använder kakor till och gör sen dina val.

Inställningar för cookies

Här kan du välja vilka kategorier av cookies som ska vara aktiverade.

Denna kategori består av cookies som behövs för att webbplatsen ska fungera korrekt.

Denna kategori består av cookies som ger oss statistik och anonymiserad data som visar hur våra webbplatser används och gör det möjligt för oss att rätta till fel och förbättra webbplatserna.

Denna kategori består av cookies från tredjepartstjänster som bland annat möjliggör uppspelning av video och länkning till våra sidor och flöden i sociala medier.