Företagslogga (till startsida)
Utveckla Västmanland
Regional kulturplan för Västmanland 2023-2026

Gemensamma utgångspunkter

Den regionala kulturplanen utgår från tre gemensamma utgångspunkter.
Stiliserad bild av två personer.

“Inga vuxna som styr, vi unga kan göra själva men vuxna kan hjälpa”

(citat från rapporten Kulturdrömmar)

Barn och ungas rätt till kultur

Våra prioriterade områden för barn och ungas rätt till kultur

 • Utveckla arbetet med ”Ett kulturliv för alla, barn och unga”
 • Utveckla arbetet med Regional Kulturskola
 • Inkludera barn och unga i beslut som berör dem
 • Stärka unga arrangörer

Varje barn i Västmanland betyder just varje barn

Kulturplanen tar sin utgångspunkt i FN:s konvention om barnets rättigheter:

”Barn har rätt att till fullo delta i det kulturella och konstnärliga livet, och samhället ska uppmuntra tillhandahållandet av lämpliga och lika möjligheter för kulturell och konstnärlig verksamhet samt för rekreations-och fritidsverksamhet”

Barnkonventionen betonar också barns och ungas rätt att uttrycka sina åsikter och att få vara delaktiga i frågor som rör barn och unga.

Varje barn har rätt att fritt delta i det kulturella och konstnärliga livet. Varje barn i Västmanland betyder just varje barn. Om varje barn ska få sina rättigheter på kulturområdet tillgodosedda måste både regionen, kommunerna och kulturverksamheterna i Västmanland arbeta aktivt med att genomföra detta. Vilka förutsättningar krävs för att barn och unga ska kunna utnyttja sin rätt till kultur fullt ut?

 • Ett systematiskt arbete med att tillhandahålla lämpliga och lika möjligheter för kulturell och konstnärlig verksamhet.
 • En möjlighet för barn och unga att komma till tals när beslut fattas om kultur.
 • Ett kulturellt utbud skapat för barn och unga.
 • En möjlighet för barn och unga att själva skapa i olika former och ta del av andra barns och ungas kulturella och konstnärliga uttryck.
 • Ett kulturellt utbud tillgängligt för alla barn och unga

Kultur i det hållbara samhället

Våra prioriterade områden för kultur i det hållbara samhället

 • Främja berättelser om det hållbara samhället
 • Främja social mobilisering
 • Prioritera forskning och innovation i utvecklingsarbetet

I Västmanland bidrar kultursektorn till utvecklingen mot en ekologisk, social, och ekonomisk hållbar region

Klimatförändringar och den snabba rörligheten av människor, idéer och information har under de senaste decennierna förändrat samhället på ett genomgripande sätt, vilket medför många nya komplexa utmaningar som behöver mötas. På kulturområdet spelar Region Västmanland, de västmanländska kommunerna, kulturlivet och det civila samhället alla en viktig roll för att nå de globala målen.
Kulturverksamheterna i Västmanland bidrar till målen i regionens Hållbarhetsprogram. Genom hållbarhetsprogrammet tar Region Västmanland ansvar för de tre dimensionerna:

 • Ett ekologiskt hållbart samhälle
 • Ett socialt hållbart samhälle
 • Ett ekonomiskt hållbart samhälle

Hållbar utveckling (regionvastmanland.se)

Konstnärlig frihet och armlängds avstånd

Våra prioriterade områden för konstnärligfrihet och armlängds avstånd

 • Verka för principen om armslängds avstånd
 • Främja användandet av sakkunniga
 • Verka för kulturens egenvärde

En garant för att konstnärlig frihet och konstnärlig kvalitet

Konsten och kulturskaparna ska vara fria i förhållande till olika typer av finansiärer, såväl privata som offentliga. Den som finansierar konsten ska inte bestämma innehållet. Därför är det viktigt att principen om armlängds avstånd upprätthålls i både den privata och offentliga anslagsgivningen till konst och kultur, såväl på nationell som på regional och lokal nivå.

Den politiska nivån anger de ekonomiska och juridiska ramarna samt beslutar om mål och inriktning för verksamheten inte om konstnärlig verksamhet eller konstnärlig bedömning av den. Den konstnärliga bedömningen ska istället göras av personer som innehar konstnärlig kompetens.

Politiken ska alltså befinna sig på ett så kallat armlängds avstånd för att undvika politisk styrning av konsten. På så sätt utgör principen en garant för att konstnärlig frihet och konstnärlig kvalitet kan upprätthållas inom alla konstområden. Principen om armlängds avstånd tillämpas inom alla verksamheter.

Godkänn vårt användande av kakor (cookies)

Region Västmanland använder cookies och andra liknande tekniker på våra webbplatser. Du kan själv kontrollera vilka cookies som får placeras i din webbläsare och du kan ändra dina inställningar när som helst via länk i sidfoten. Läs mer om vad regionen använder kakor till och gör sen dina val.

Inställningar för cookies

Här kan du välja vilka kategorier av cookies som ska vara aktiverade.

Denna kategori består av cookies som behövs för att webbplatsen ska fungera korrekt.

Denna kategori består av cookies som ger oss statistik och anonymiserad data som visar hur våra webbplatser används och gör det möjligt för oss att rätta till fel och förbättra webbplatserna.

Denna kategori består av cookies från tredjepartstjänster som bland annat möjliggör uppspelning av video och länkning till våra sidor och flöden i sociala medier.