Företagslogga (till startsida)
Utveckla Västmanland
Regional kulturplan för Västmanland 2023-2026

Målområde: Ett tillgängligt kulturliv i Västmanland

Ett tillgängligt Kulturliv i Västmanland beskriver den kulturella infrastrukturen och möjlighet att få tillgång till kultur och bildning.

Spelar det någon roll var man bor i länet? Finns det ett rikt utbud med hög kvalitet och aktualitet? Kan västmanlänningen ta del av olika kulturella uttryck? Är kulturverksamheterna inkluderande? Är kulturarvet levande? Hur används digitala möjligheter för att öka tillgängligheten? Hur kan kulturverksamheterna vara möjliggörare till ett rikt kulturliv?

Prioriterade områden för ett tillgängligt kulturliv i Västmanland

Stärka förutsättningar för kulturella mötesplatser i Västmanland

Vi ska stärka förutsättningar för såväl fysiska som digitala kulturella mötesplatser. Genom kompetensinsatser och genom att verka för hållbar förvaltning kan mötesplatserna utvecklas långsiktigt.

Stärka kulturarrangörer i Västmanland

Vi ska i samverkan med regionala kulturinstitutioner fortsätta utveckla arrangörerna i länet och främja kompetensutveckling, mötesplatser och arrangörsstöd för kulturarrangörer. Arrangörerna och samlingslokalhållarna är en förutsättning för att konsten och kulturen ska få den plats den behöver och för publikens möjlighet att ta del av upplevelser.

Utveckla arbetet med modellen Ett kulturliv för alla

Under perioden kommer modellen ”Ett kulturliv för alla” att utvecklas. Västmanlandsmusiken samverkar med samtliga kommuner i Ett kulturliv för alla, musik. Idag ingår även Dans och Cirkus i utbudet. Ett kulturliv för alla, teater handlar om att bidra till ett decentraliserat teaterliv i hela länet. Modellen innebär en form av kulturgaranti när det gäller Västmanlands Teaters turnerande verksamhet.

Genom att utveckla en kulturgaranti Ett kulturliv för alla, barn och unga säkerställs tillgången till professionell kultur så att den når ut till alla barn och unga i Västmanland.

Ett Kulturliv för alla, konst har utvecklats till Arbetsfält för samtida konst. Regionen, kommunerna och Konstfrämjandet samarbetar med utställningar, residens och andra konkreta aktiviteter inom fältet för samtidskonst inom bild och formområdet.

Säkerställa och utveckla samverkan inom Bibliotek i Västmanland

Bibliotek i Västmanland är ett samarbete mellan folkbiblioteken i länet samt Region Västmanland. Ett fortsatt gemensamt arbete med folkbibliotekssamverkan i länet ger ett enat biblioteksfält och skapar samverkansanda. Folkbibliotekens samarbete kräver gemensam förvaltning för att möjliggöra samordningsvinster samt ge en ökad likvärdighet för invånarna i länet. Arbetet för att skapa gemensamma arbetssätt och ett stärkt kollegialt samarbete bland länets folkbibliotek är prioriterat. Genom att samarbeta uppnår verksamheterna större effekt: gemensamma resurser kan nyttjas mer ändamålsenligt samtidigt som samarbetet ger en ökad likvärdighet i service och utbud för dem som använder biblioteket.

Tillgängliggöra och utveckla kulturarvet i Västmanland

Vi kommer samverka i arbetet med den gemensamma strategin Regional Kulturarvsstrategi 2021–2026, Västmanlands län och utifrån visionen Kulturarv för alla. Ett kulturarv som bevaras, används och utvecklas har på många sätt en viktig roll i arbetet för hållbar samhällsutveckling och kan vara en drivkraft för det.

Utveckla webbsidan Kulturarv Västmanland som drivs av Region Västmanland med finansiering från och i samarbete med länets tio kommuner samt i samverkan med Västmanlands läns museum och Västmanlands Hembygdsförbund och Fornminnesförening. Kulturarv Västmanland bidrar till att Västmanlands kulturarv blir tillgängligt digitalt samt att intresserade kan vara medskapande.

I samarbete med kommunerna och kulturverksamheter i länet ska KulturarvsberättARna utvecklas. Barn och ungas egna berättelser ska synliggöras och publiceras digitalt på Kulturarv Västmanland eller i det nya appen Hubbla.

Utveckla samverkan kring gestaltad livsmiljö

Vi vill utveckla en samverkan kring gestaltad livsmiljö och stödja utvecklingen av enprocentsregeln samt tillsammans öka kunskapen om offentliga uppdrag kring bild och form.

Stiliserad bild av två personer.

"Fler sköna ställen att hänga på"

(citat från sommarjobbare, Karlsgatan 2, somaren 2022)

Kopplingar till de nationella kulturpolitiska målen och Agenda 2030

Kopplingar till de nationella kulturpolitiska målen

  • Främja allas möjlighet till kulturupplevelser, bildning och till att utveckla sina skapande förmågor.
  • Främja ett levande kulturarv som bevaras, används och utvecklas.
  • Särskilt uppmärksamma barns och ungas rätt till kultur.

Kopplingar till målen i Agenda 2030

  • Mål 4: God utbildning för alla
  • Mål 9: Hållbar industri, innovationer och infrastruktur
  • Mål 11: Hållbara städer och samhällen
  • Mål 12: Hållbar konsumtion och produktion
  • Mål 16: Fredliga och inkluderande samhällen

Godkänn vårt användande av kakor (cookies)

Region Västmanland använder cookies och andra liknande tekniker på våra webbplatser. Du kan själv kontrollera vilka cookies som får placeras i din webbläsare och du kan ändra dina inställningar när som helst via länk i sidfoten. Läs mer om vad regionen använder kakor till och gör sen dina val.

Inställningar för cookies

Här kan du välja vilka kategorier av cookies som ska vara aktiverade.

Denna kategori består av cookies som behövs för att webbplatsen ska fungera korrekt.

Denna kategori består av cookies som ger oss statistik och anonymiserad data som visar hur våra webbplatser används och gör det möjligt för oss att rätta till fel och förbättra webbplatserna.

Denna kategori består av cookies från tredjepartstjänster som bland annat möjliggör uppspelning av video och länkning till våra sidor och flöden i sociala medier.