Till innehåll
Region Västmanland logotyp Region Västmanland logotyp
Utveckla Västmanland
Region Västmanland

Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Strategisk kompetensförsörjning

Region Västmanland vill med denna riktade stödinsats förenkla och möjliggöra utvecklings- och implementeringsinsatser kopplat till strategisk kompetensförsörjning i små och medelstora företag i Västmanland.

Viktig information om stödet

Om stödet

Kompetensförsörjning är och kommer framöver att vara en nyckelfråga för att säkra näringslivets tillväxt. Fler och fler företag vittnar om att de har svårt att hitta rätt kompetens samt bibehålla och utveckla den kompetens man redan har. Samtidigt är det få företag som har kapacitet eller processer för att säkra upp att kompetensförsörjningsfrågan blir en integrerad del av företagets affärsutveckling och det långsiktiga strategiarbete.

Hur mycket stöd kan man söka?

Stödet kan lämnas med upp till 50 procent av godkända kostnader. Stödbeloppet är maximerat till 150 000 kr och är i ett första steg sökbart till och med 31 oktober 2020. Stödet behovsprövas för varje företag och Region Västmanland prioriterar ansökningar där stödet bedöms göra bäst nytta.

Kompletta ansökningar prioriteras

Region Västmanland kommer att prioritera att handlägga kompletta ansökningar. Kontrollera därför att alla uppgifter och bilagor finns med när du skickar in din ansökan.

Villkor för att kunna söka stödet

För att kunna söka strategiskt kompetensförsörjningsstöd ska företaget ha:

 • Arbetsställe registrerat i Västmanland.
 • Max 50 anställda (räknat per 2020-01-01).
 • Bedrivit sin verksamhet på heltid i minst ett år, räknat från 2019-01-01 och har minst ett registrerat bokslut. Undantagen för kravet om heltidsverksamhet är turistföretag som bedriver sin verksamhet säsongsvis.
 • Bedriva näringsverksamhet med vinstsyfte och inneha F-skatt.

Stödet riktar sig till företag som ska genomföra ett utvecklings- eller implementeringsarbete inom strategisk kompetensförsörjning och därmed vidta åtgärder för att säkra verksamhetens långsiktiga fortlevnad och utveckling.

Företagen som söker stödet ska redogöra för verksamhetens nuvarande förutsättningar, vilka insatser de planerar att genomföra och vilka effekter åtgärderna bedöms ha för företagets framtida kompetensförsörjning.

Stöd lämnas inte till:

Det finns olika statliga regler och förordningar som styr och reglerar de bidrag Region Västmanland fördelar. Utifrån dessa statliga regler och förordningar kan stöd inte lämnas till:

 • Företag på en lokal konkurrensutsatt marknad där stödet kan snedvrida konkurrensen (det innebär att vi inte kommer kunna lämna stöd till tex restauranger, barer, frisörer, butiker etc i områden där det finns fler liknande företag som konkurrerar med varandra. Ej heller kan stöd lämnas till företag som har rörlig karaktär, som tex entreprenadverksamhet och åkerier).
 • Företag verksamma inom fiske, fiskeförädling samt primärproduktion
 • Företag med verksamhet som även bedrivs av det offentliga (t ex tandläkare, privatläkare, skolor mm)
 • Investeringar som påbörjats innan ansökan har inkommit till Region Västmanland
 • "Hobbyverksamhet" eller verksamhet som bedrivs vid sidan av anställning
 • Företag som bedöms klara investeringen utan stöd, både på kort och lång sikt

Exempel på stödberättigande kostnader

Exempel på stödberättigande kostnader kan vara:

 • Konsultkostnader för att utveckla och eller implementera en kompetensförsörjningsstrategi. Kompetensförsörjningsstrategin bör inte vara en frikopplad strategi utan inkluderas i företagets övriga strategiska arbete.
 • Konsultkostnader för att utveckla och eller implementera processer för: attrahera, rekrytera, kartlägga eller verifiera kompetens, mål- och utvecklingssamtal, interna karriärutvecklings- och ledarskapsprogram.

Ej stödberättigade kostnader är:

 • Inköp av programvara eller licenskostnader
 • Genomförande av operativa insatser så som rekrytering eller validering eller genomförande av ledarskapsprogram
 • Lönekostnader

Hur görs ansökan och vilka bilagor krävs?

Ansökan

Du ansöker digitalt via e-tjänsten www.minansokan.se

Vi hanterar ansökningarna i den ordning de kommer in i min ansökan.

Observera att du inte får påbörja investeringen förrän en ansökan har inkommit till Region Västmanland via www.minansokan.se

Bilagor som ska skickas med:

 1. Offert
 2. Projektplan. Projektplanen ska innehålla mål och syfte med projektet, vilka korta och långsiktiga effekter projektet kommer resultera i, tidsplan, ansvariga medarbetare och personal som involveras i projektet, hur projektet kopplar an till ordinarie verksamhet samt en riskanalys.

När ska investeringen göras?

Ansökan om stödet kan göras till och med 2020-10-31 och investeringen måste vara genomförd senast 2021-03-31.

Investeringen måste påbörjas inom tre månader från beslut om stöd.

Hur utbetalas stödet?

Du ansöker om utbetalning i efterskott när du har haft kostnader och betalat dem.Vi använder kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt.
Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor.

Mer om våra kakor