Till innehåll
Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Person vid vatten

Vårt uppdrag

Region Västmanland har det regionala utvecklingsansvaret i Västmanlands län.

Den 1 januari 2017 övertog Landstinget Västmanland det regionala utvecklingsansvaret från länsstyrelsen och Region Västmanland bildades. Det innebär att du som bor i Västmanland får en större möjlighet att, via dina valda politiker, vara med och påverka länets utveckling.

Vi arbetar för att länets kommuner, högskolor, näringsliv och andra aktörer ska samverka i viktiga frågor som påverkar länets framtid och utveckling. Tillsammans kan och vill vi arbeta för att Västmanland ska vara ett attraktivt län för dig att bo och leva i.

Det regionala utvecklingsansvaret innebär att: 

 • Arbeta fram och fastställa en strategi för utvecklingen i länet.
 • Samordna insatser för att genomföra denna strategi.
 • Besluta om hur medel för regionalt tillväxtarbete ska användas.
 • Följa upp, utvärdera och redovisa resultaten av tillväxtarbetet till regeringen.
 • Utföra uppgifter inom ramen för EU:s strukturfondsprogram.
 • Upprätta och fastställa länsplaner för transportinfrastruktur.
 • Upprätta en regional digital agenda.

Det regionala utvecklingsprogrammet

Västmanlands regonala utvecklingsprogram innehåller sex insatsområden som alla ska verka för att nå det övergripande målet, "En hållbar tillväxt och utveckling inom Västmanland".

Delmål för varje insatsområde är:

 • Västmanlands invånare ska ha en god livsmiljö.
 • Västmanlands arbetsliv ska ha tillgång till rätt kompetens.
 • Västmanland ska lösa globala utmaningar genom ett dynamiskt näringsliv.
 • Västmanland ska ha effektiva kommunikationer som ger långsiktigt hållbar tillväxt i hela länet.
 • Västmanlands energianvändning ska vara långsiktigt hållbar och bidra till minskad miljö- och klimatpåverkan.
 • Västmanlands ska ha en mångfald av attraktiva miljöer och upplevelser.

Frågor och svar om regionbildningen

Vad menas med att landstinget blev region?

Formellt blev landstinget region genom ett riksdagsbeslut där Västmanland skrevs in i lagen om Regionalt utvecklingsansvar i vissa län.

Lagändringen innebar att det regionala utvecklingsansvaret för Västmanland fördes över från länsstyrelsen till landstinget den 1 januari 2017. Ansvaret för hälso- och sjukvård samt regional tillväxt och utveckling samlas därmed i en demokratiskt vald organisation.

Enligt en separat överenskommelse ansvarar landstinget också för samverkansfrågorna mellan kommunerna och regionen, vilket är ett beslut från kommun- och landstingspolitikerna i Västmanland.

Länsstyrelsen finns kvar som ett statligt organ i länet och behåller bland annat det regionala utvecklingsansvaret inom effektiv energianvändning.

Vad är en region?

En region är ett direktvalt organ med beskattningsrätt och ansvar för bland annat hälso- och sjukvården som regional utveckling. Den styrs av politiska församlingar som utses genom allmänna val.

Vilka uppgifter har en region?

Utöver samma uppgifter som ett landsting, det vill säga hälso- och sjukvård, kollektivtrafik och kultur, ansvarar en region dessutom för ett regionalt tillväxtarbete och planering av infrastruktur. Bland annat ska regionen samordna utvecklingsinsatser inom olika områden som näringsliv, turism, arbetsmarknad och utbildning.

Varför bildade landstinget region?

Du som invånare har fått ett ökat inflytande över de frågor som rör regionens utveckling. Vår förhoppning är att du känner större delaktighet i de beslut som tas och förståelse för de resultat som uppnås.

Genom regionbildningen samlas också centrala områden under ett och samma tak. Dessa områden är alla avgörande för regionens tillväxt och utveckling samt för människors liv och hälsa. Det handlar om utvecklingsinsatser inom områden som hälso- och sjukvård, turism, kollektivtrafik, infrastruktur, näringsliv, arbetsmarknad, utbildning och kultur. Alla delar hänger ihop. Dessutom kan regionen föra fram egna prioriteringar gentemot staten på ett mer kraftfullt vis än idag.

Hur påverkar regionbildningen mig?

På kort sikt kommer du inte att märka så stor skillnad. Om du till exempel behöver söka vård, gör du det på samma sätt som tidigare. Men på längre sikt vill vi kunna skapa en starkare region och ett bättre samhälle. Och vi hoppas att du vill vara med på den resan.

Hur påverkas hälso- och sjukvården?

Regionbildningen påverkar inte det dagliga arbetet i hälso- och sjukvården, eller i samarbeten med andra vårdaktörer. Invånare i Västmanland kommer att få precis samma hälso- och sjukvård som tidigare. Regionbildningen kommer på sikt att ge oss möjligheter att utveckla våra samarbeten, vilket ökar möjligheterna till förbättringar.

Har kommunernas uppdrag i länet påverkats av regionbildningen?

Nej, deras uppdrag påverkas inte av att vi blivit region. Men i och med regionbildningen finns bättre förutsättningar för Region Västmanland och länets kommuner att samverka. I och med det breddade uppdraget kommer vi kunna lyfta fler frågor än tidigare.

Vilka ansvarsområden har Region Västmanland?

Vi behåller våra tidigare områden som:

 • Hälso- och sjukvård
 • Tandvård
 • Forskning och högre utbildning
 • Kollektivtrafik
 • Kultur
 • Föreningsstöd
 • Folkbildning
 • Regional ägarpart och delfinansiär av ALMI Mälardalen
 • Medfinansiär i regional utvecklingsverksamhet som andra aktörer driver

Vi har nu också tagit över följande uppgifter från länsstyrelsen:

 • Samordna insatser i genomförandet av den regionala utvecklingsstrategin och kommande år arbeta fram en ny strategi.
 • Besluta om hur medel för regionalt tillväxtarbete ska användas.
 • Följa upp, utvärdera och redovisa resultaten av tillväxtarbetet till regeringen.
 • Utföra uppgifter inom ramen för EU:s strukturfondsprogram.
 • Upprätta och fastställa länsplaner för transportinfrastruktur.
 • Utarbeta kompetensplattformar.
 • Den digitala agendan.

Region Västmanland kommer också att bli en samverkansarena mellan kommuner, landsting och olika intresseorganisationer.

Läs mer om våra ansvarsområden

Kan Region Västmanland överblicka så många områden samtidigt?

Ja, tack vare goda samarbeten tillsammans med kommunerna, länsstyrelsen, näringslivet och civilsamhället är vi många som arbetar för regionens bästa. Vi har ett stort fokus på samverkan där alla får möjlighet att bidra, där även du som invånare kan påverka genom politiken. Genom att samla alla områden under samma tak, kan politiken i sin tur påverka vilka insatser som behöver göras utifrån hur helheten ser ut.

Hur du kan påverka

Hur samverkar dessa områden?

Det finns ett starkt beroende mellan regionens utveckling och arbetsmarknad, samt individens hälsa och välmående. Ett livskraftigt näringsliv, en god arbetsmarknad, bra utbildningsmöjligheter och ett rikt kulturutbud är alla viktiga förutsättningar för att människor ska trivas i regionen. Och om allt fler människor mår bra och orkar arbeta, kan också fler finansiera en bra hälso- och sjukvård, en tillgängligare kollektivtrafik, bättre infrastruktur och så vidare.

Vad kommer det att kosta att bilda region?

Namnbytet till Region Västmanland beräknas kosta mellan 2,4 och 2,7 miljoner kronor. Vi kommer att vara försiktiga med att göra för kostsamma förändringar och vi jobbar för att byta ut namnet i en hållbar takt. I övrigt är alla arbetsuppgifter redan finansierade och kostar alltså inte mer att driva inom den nya organisationen.


Kontakt

Bild på Maria Linder;

Maria Linder

Regionutv. direktör
021 - 17 65 73

Vi använder kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt.
Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor.

Mer om våra kakor