Till innehåll
Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Kompetensförsörjning

Kompetensförsörjning handlar om att matcha arbetsgivarnas behov av kompetens, med tillgången av personer som har rätt erfarenhet och utbildning.

Kompetensförsörjning

Kompetensförsörjning är en av de viktigaste tillväxtfrågorna för lokal, regional och nationell nivå. Enligt många företag är brist på rätt kompetens det största tillväxthindret och bristen hämmar utvecklingen i företagen. Svårigheten med matchningsproblematiken har förändrats genom åren. Dels ser vi en ökning av kompetenskrav, men den största orsaken till missmatchningen är att vi har ett ökat utbud av arbetskraft med svag ställning på arbetsmarknaden.

Region Västmanlands arbete med kompetensförsörjning är ett regeringsuppdrag som ska utgå från regionala utmaningar och prioriteringar.

I villkorsbrevet 2018 framkommer att regionen ska fastställa målsättningar för regionalt kompetensförsörjningsarbete i samverkan med olika aktörer och tillhandahålla analyser och prognoser.

Regionen ska stödja och främja insatser inom utpekade fokusområden som innebär att:

 • Bidra till att etablera effektiva strukturer för validering på regional nivå
 • Medverka i planering av utbud och inriktning för regionalt yrkesvux inom kommunal vuxenutbildning
 • Bidra till etablering av lärcentrum

I arbetet med kompetensförsörjning samordnas kompetensstrategiska frågor av Kompetensrådet. Kompetensrådet är sammansatt av olika representanter från utbildningssidan och från arbetslivet och leds av Region Västmanland och regionens utvecklingsdirektör. Rådet träffas fyra gånger per år.

För att möta utmaningarna ska en kompetensförsörjningsstrategi vara framtagen till hösten 2019, tillsammans med en handlingsplan för arbetet med kompetensförsörjning i länet.

 Fyra prioriterade områden har lyfts fram:

 • Höja den grundläggande utbildningsnivån
 • Arbetskraft utlandsfödda kvinnor
 • Samverkan utbildnings/AF/arbetsliv
 • Attraktiva arbetsplatser

Arbetet med kompetensförsörjning handlar om att arbeta för att tillgången till arbetskraft med relevant kompetens ökar. invånarna i Västmanland är den viktigaste resursen för dagens och morgondagens arbetsmarknad och en fungerande kompetensförsörjning är en förutsättning för att arbetsgivare och branscher ska kunna utvecklas och växa.

Kompetensförsörjningsvecka 9-13 september 2019

Region Västmanland anordnar under vecka 37 Kompetensförsörjningsveckan med fokus på frågan om hur vi bättre matchar kompetensbehoven och omställningen på arbetsmarknaden.

För att minska kompetensglappet krävs många olika insatser och det pågår mycket arbete inom området. Under temaveckan visar regionen i samverkan med flera aktörer på bredden av arbetet som pågår inom kompetensförsörjning i Västmanland.

Kompetensförsörjningsveckan9 - 13 september innehåller flera event och föreläsningar, läs mer i programmet nedan.

Kompetensförsörjningsveckan 9-13 september

Programmet uppdateras löpande.

Måndag 9 september- Går det att få tag i rätt kompetens snabbare?

Välkommen till ett lunchseminarium om nya vägar till framgångsrik rekrytering.

Kl.11.00-13.00

Plats: Arbetsförmedlingen, Västerås

Arrangör: Arbetsförmedlingen i Västmanland och Region Västmanland

Lokala jobbspår ska säkra att arbetsgivarnas kompetensbehov tillgodoses samtidigt som de ska innebära en effektiv väg till arbete för personer med stor potential som med rätt stöd snabbt tar sig in på arbetsmarknaden. Vi presenterar några goda exempel från Västmanland, bland annat:

 • Gnutti Carlo från Kungsör
 • Västerås Distribution AB, utbildning till arbete
 • Köpings kommun och AF berättar hur samverkan mellan kommun och AF fungerar gällande jobbspår.

Mer information hittar du här.

Tisdag 10 september - Arbetsintegrerade sociala företag - kan de vara en pusselbit i kompetensförsörjningen?

Program och tider uppdateras inom kort.

Onsdag 11 september - Branschvalidering, verktyg för strategisk kompetensförsörjning

Kl.08:30-11:00

Plats:Växhuset, Viktor Larssons plats 1, Västerås

Hur kan branschvalidering användas som ett verktyg för strategisk kompetensförsörjning? Validering har varit på agendan länge och idag pratas det om hur digitalisering och automatisering driver omställningen på arbetsmarknaden. Här kan validering vara ett viktigt verktyg för att synliggöra kompetens.

Välkomna att lyssna när:

 • Myndigheten för yrkeshögskolan berättar om sitt arbete med att främja branschernas arbete med validering. Branschvalidering är validering av individers kompetens som genomförs i branschernas regi.

 • Svensk Industrivalideringoch UHR, Yrkesnämnden för hotell- och restaurangsamt Faval, Fastighetsbranschen presenterar sina branschvalideringsmodeller. Vi får exempel på hur branschvalidering kan användas som verktyg för strategisk kompetensförsörjning.

Mer info programmet Branschvalidering

 • Branchvalidering med bland annat Myndigheten för yrkeshögskolan och exempel på branschvalideringsmodeller, Svensk Industrivalidering, hotell- och restaurang samt preliminärt fastighet.

Onsdag 11 september- Så kan yrkeshögskolan kompetensförsörja industrin

Region Västmanland och Handelskammaren bjuder in till att lyssna på exempel och få idéer på hur ett engagemang i Yrkeshögskolan kan bli en del i det strategiska kompetensförsörjningsarbetet. Tema Industrin.

Hålltider

11.30 - 12.00 - Lunch
12.00 - 13.00 - Seminarium
13.00 - 13.30 - Mingel och eftersnack. Möjlighet till enskild frågestund och rådgivning.

Plats: Växhuset, Viktor Larssons plats 1, Västerås

Arrangör: Handelskammaren Mälardalen och Region Västmanland

Yrkeshögskolan erbjuder en bas för strategisk kompetensförsörjning. Yrkeshögskolan utbildar idag yrkesroller som automationsingenjör, drifttekniker, produktionstekniker och projektledare. Hur går det till att starta en utbildning och hur mycket kan arbetsgivare påverka innehållet? Hur fungerar det med den arbetsplatsförlagda delen av utbildningen - Lärande i arbete (LIA)?

- Så kan yrkeshögskolan kompetensförsörja industrin

Anmäl via Handelskammaren Mälardalen här.

Onsdag 11 september- Att synliggöra och bekräfta individers kompetens. Metoder och modeller

Region Västmanland bjuder in till ett eftermiddagsseminarium där få vi får ta del av metoder och modeller för att synliggöra och bekräfta individers kompetens.

Kl.15:00-17:00

Plats: Växhuset, Viktor Larssons plats 1, Västerås

Arrangör: Region Västmanland

Hur kan validering vara ett verktyg för att minska kompetensglappet, förbättra kompetensförsörjningen för företagen och samtidigt ta tillvara på individers dolda kompetens och få dem att växa och utvecklas? Inom utbildning handlar validering om att synliggöra reell kompetens för tillträde eller tillgodoräknande.

Hur kan man arbeta med validering för att lyfta fram och synliggöra individers kunskaper i förhållande till det arbetsuppgifter som utförs på den aktuella arbetsplatsen?

Kom och lyssna på när:

 • Validering Väst berättar om KUB-modellen. I KUB-modellen bryts arbetsmarknadens krav ned till mindre delar och en progressionstrappa skapas. Modellen ger förutsättningar för handledaren att lyckas i sitt arbete samtidigt som individen ges möjlighet att utvecklas och bekräftas i två dimensioner, både gällande arbetsuppgifter och generella arbetslivskompetenser.

 • Nordiskt valideringsforumcberättar om OCN-metoden och deras arbete med validering. De berättar också om samarbetet med Sobona och arbetet med yrkesprofilering och validering inom bl.a. återvinningen. Där pågår just nu också likande arbeten inom energibranschen, VA, fastighet och inom besöksnäringen och kulturarv. Sobona är kommunala företagens arbetsgivarorganisation.

Läs mer om programmet - Att synliggöra och bekräfta individers kompetens -Metoder och modeller

Torsdag 12 september - Kompetens för tillväxt - Tema omställning

Är du intresserad av framtidens arbetsmarknad och hur vi ställer om för att klara morgondagens kompetensförsörjning? Välkommen till en heldag med inspiration, diskussion och exempel från forskning.

Kl. 09.30-16.00

Plats: Kungsörstorp, Kungsör

Arrangör: Region Västmanland

Martin Henning, Professor, ekonomisk geografi, Göteborgs universitet berättar om sina forskningsområden, där han bla, lyfter ämnen om hur dagens teknikskifte ger ett snabbare omvandlingstryck som ställer nya krav på kompetensförsörjning.

Troed Troedson, samhälls- och framtidsanalytikerninspirerar med framtidsspaning inom kompetensförsörjning, omställning och hur allt i vår värld är sammankopplat. Sedan slutet på 90-talet har han tagit fram analysmodeller och framtidsscenarier för organisationer och stora företag.

Ta även del av regionala exempel, paneldebatt och annat som är på gång inom kompetensförsörjning.

Mer information hittar du här.

Fredag 13 september – Utlandsfödda kvinnor på väg in i etablering i arbete

Kl. 09.30-16.00

Plats: Aros Congress Center, Västerås

Arrangör: Region Västmanland

Förmiddagen ägnas till dialog utifrån de goda exempel som togs vid förra träffen och hur vi tar det vidare. Vad kan konkret göras och hur använder vi de exempel om faktiskt fungerar?

På eftermiddagen presenteras statistik och information från genomförda projekt, tex, Arbetsförmedlingens Miriam.

Avslutningsvis kommer Region Västmanland att presentera de verksamheter som  som kan stötta ert arbete.

Välkomen till en dag där vi möts och samtalar kring det arbte som fungerar. Civilsamhället och näringslivet är viktiga resurser i arbetet. Genom bra samarbeten mellan kommuner och civilsamhället samt näringslivet underlättas nyanlända kvinnors etablering, bland annat genom att skapa nätverk och stödja språkinlärning. Det kan även handla om verksamheter som erbjuder sociala aktiviteter eller mentorskap.

Mer information hittar du här

För mer information eller frågor om programmet, vänligen kontakta:

Anna Wahlgren, projektledare Näringsliv, Region Västmanland. Tel. 072-141 27 24

Telefon Lotta Larspers, projektledare Näringsliv, Region Västmanland. Tel. 076-496 90 58

Vad innebär regionalt utvecklingsansvar inom kompetensförsörjning?

Region Västmanland har det regionala utvecklingsansvaret i länet vilket innebär att regionen har ett regeringsuppdrag gällande arbetet med kompetensförsörjning. Uppdraget kom 2010 och från 2018 ska de regionalt utvecklingsansvariga:

Organisera och fastställa målsättningar för regionalt kompetensförsörjningsarbet och tillhandahålla analyser och prognoser av privat och offentlig sektors behov av kompetens och föra dialog med berörda aktörer.

Stödja och främja insatser inom utpekade fokusområden:

 • Bidra till att etablera effektiva strukturer för validering på regional nivå

 • Medverka i planeringen av utbud och inriktning för regionalt yrkes-Vux inom kommunal Vuxenutbildning

 • Stötta arbetet med etablering av lärcentrum

Arbetet med kompetensförsörjning ska bedrivas i samverkan med olika aktörer i länet.

Prioriterade insatsområden

För att arbetsgivare ska få tillgång till den kompetens de behöver, på kort och lång sikt, och för att arbetskraften ska få möjlighet att utvecklas på attraktiva arbetsplatser, krävs samverkan och samhandling mellan exempelvis arbetsgivare, utbildningsanordnare och myndigheter. För att det ska komma till stånd behövs en ökad samsyn mellan aktörerna om hur läget ser ut och vad som behöver göras.

Dialoger har förts medkommuner, arbetsliv, utbildningsaktörer, statliga myndigheter och andra berörda aktörer för att få en ökad samsyn över behov och utmaningar i länet. Genom dialogerna framkom olika faktorer som aktörerna fann som avgörande för en god matchning och kompetensförsörjning.

Utifrån dessa har Kompetensrådet prioriterar ett antal insatsområden:

 • Höja den grundläggande utbildningsnivån

 • Potential, utlandsfödda kvinnor

 • Samverkan utbildning/arbetsliv/Arbetsförmedling

 • Attraktivt län med attraktiva arbetsplatser

Kontakt

Bild på Anette Jonsson;

Anette Jonsson

Utvecklingsstrateg
021-481 82 83
Bild på Anna Wahlgren;
Bild på Charlotta Larspers;

Charlotta Larspers

Projektledare
021-481 82 58

Vi använder kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt.
Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor.

Mer om våra kakor