Till innehåll
Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Regional utvecklingsstrategi

Region Västmanland har ansvaret för det regionala tillväxtarbetet i länet. Det innebär bland annat att ta fram en regional utvecklingsstrategi, RUS, för Västmanland 2030.

Den regionala utvecklingsstrategin utgör en samlad strategi för det regionala tillväxtarbetet. Strategin binder också samman processer med betydelse för hållbar regional utveckling och underlättar samverkan mellan län och ligger vidare till grund för regionala strukturfondsprogram, nationella program, regionala tillväxtprogram och andra regionala program och insatser.

Tack alla som svarat på RUS 2030

Remissperioden för den regionala utvecklingsstrategin (RUS) stängde 15 oktober 2019. Nu fortsätter arbetet med att sammanställa och behandla de inkomna synpunkterna inom projektets arbetsgrupp. Av resursskäl har vi inte möjlighet att återkoppla till varje enskilt yttrande. Den omarbetade versionen av RUS kommer behandlas av regionstyrelsen och vidare beslutas av regionfullmäktige den 18 februari 2020.

Samverkan och goda relationer

Den regionala utvecklingsstrategin utarbetas tillsammans med aktörer från lokal, regional och nationell nivå, som näringsliv, högskola och civilsamhället handlar om var vi lever, hur vi lever och vad vi lever av och ligger till grund för samverkan mellan Region Västmanland och dessa som i sina nätverk och dialoger ska känna att berättelsen om länet är deras.

Fyra samhällsutmaningar för Västmanland

I strategin beskrivs fyra samhällsutmaningar – demografisk utveckling, globalisering, Klimat, miljö och energi samt social sammanhållning – som alla påverkar Sveriges regioner och det regionala tillväxtarbetet. För att bidra till politikens mål och möta utmaningar, samt ta tillvara på dess möjligheter, har fyra prioriteringar för det regionala tillväxtarbetet identifierats fram till 2020.

• Innovation och företagande

• Attraktiva miljöer och tillgänglighet

• Kompetensförsörjning

• Internationellt samarbete

Inkluderande tillväxt

Vidare ska den regionala utvecklingsstrategin bidra till att skapa goda förutsättningar för en hållbar regional tillväxt och attraktionskraft i Västmanland. Strategin och dess prioriteringar ska dra nytta av potentialen i en inkluderande tillväxt. Det innebär att integration och jämställdhet ska inkluderas i planering och genomförande av strategin samt de program och insatser som omfattas. Ett Västmanland där kvinnor och män
har lika inflytande över och tillgång till utvecklingsresurser och där allas kompetenser tas tillvara på oavsett bakgrund och ålder, ger goda förutsättningar för en hållbar tillväxt.

Läs mer om jämställd och jämlik tillväxt här eller i länkarna till höger. (pdf)

Om jämställdhet och jämlikhet i arbetet med Regional utvecklingsstrategi

Strategiska områden för jämställdhet

Regional tillväxt omfattar en rad olika områden. Inom sex av dessa områden utgör jämställdhet och jämlikhet stora och tydliga potentialer för tillväxt. Dessa områden är sysselsättning, utbildning,företagande, infrastruktur, hälsa och trygghet. Här finns sex stycken filmer som beskriver dessa potentialer för ett jämställt tillväxtarbete.

Dialog med kommunerna om Västmanland 2030

En av Region Västmanlands främsta uppgifter är att driva länets utveckling så att människor och företag ges förutsättningar att växa och utvecklas här. När nya arbetstillfällen skapas blir regionen en attraktiv plats där fler vill leva, bo och arbeta. Det bidrar till den gemensamma välfärden och livskvalitén.

Det regionala utvecklingsansvaret innebär bland annat att samverka med olika aktörer i länet för att ta fram en regional utvecklingsstrategi, RUS, för Västmanland 2030.

Som en del i processen att ta fram en regional utvecklingsstrategi geonomförs workshops och dialoger med olika intressenter och aktörer i Västmanland, bland annat länets kommuner. Då medverkar politiker, tjänstemän och det lokala näringslivets företrädare som får spela in de framtida utmaningar och möjligheter man ser i sin kommun. Detta blir sedan till ett underlag för prioriteringar och gemensamma åtaganden i Västmanlands i kommande RUS.

RUS utgör en samlad strategi för det regionala tillväxtarbetet och binder samman olika processer för en hållbar regional utveckling. RUS underlättar samverkan mellan län och ligger till grund för regionala och nationella program, tillväxtprogram och andra regionala insatser.

På följande orter och datum genomförs kommundialogerna under 2018.

 • Sala 7 november
 • Kungsör 9 november
 • Surahammar 12 november
 • Arboga 19 november
 • Fagersta 20 november
 • Norberg (prel.) 26 november
 • Hallstahammar 28 november
 • Skinnskatteberg 4 december
 • Köping 6 december

Dialog med Västerås Stad genomförs i början av 2019.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

David Lundgren, projektledare

E-post: david.lundgren@regionvastmanland.se

Regionalt utvecklingsprogram 2014-2020

Underlaget för Regional Utvecklingsplan, RUP har tagits fram i bred samverkan mellan Region Västmanland, Länsstyrelsen, kommunerna, näringslivsorganisationer och statliga myndigheter.

Den nuvarande regionala utvecklingsplanen för länet är föremål för en årlig uppföljning.

Programmet som gäller för perioden 2014 till 2020 ligger till grund för länets strukturfondsprogram, innovations- och näringslivsstrategi, länstransportplan och andra relevanta regionala program och insatser.

Läs mer om vårt uppdrag och det Regionala utvecklingsprogrammet

Projekt: Jämställd regional tillväxt Västmanland

Under två års tid har projektet Jämställd regional tillväxt Västmanland arbetat med att tydliggöra och öka arbetet med jämställdhet och jämlikhet i regional tillväxt i Västmanland. Projektet har arbetat med infrastruktur, digitalisering, näringslivsutveckling, EU:s strukturfonder och den pågående processen för att ta fram en ny regional utvecklingsstrategi för Västmanland.

Från statistik till förändring

Utmaningar och målbilder för jämställdhet ska vägleda tillväxtarbetet

Projektets arbete har utgått från statistik kring ojämställdhet och ojämlikhet i länet, främst utifrån kön, ursprung och ålder. Den visar bl a på att kvinnor, såväl inrikes som utrikes födda, arbetar mindre, är mer sjukskrivna och driver företag i betydligt lägre utsträckning än vad män gör. Kvinnor arbetspendlar också i mindre utsträckning än vad män gör, vilket gör att de har sämre möjligheter att söka arbete. Samtidigt vet vi att pojkar har sämre studieresultat än flickor och går i mindre utsträckning vidare till högskoleutbildningar. Detta påverkar länets tillväxt och därmed välfärden i vårt län.

Bara kunskap om statistik räcker inte för att förändra den ojämställdhet som den beskriver. Genom att göra fördjupade analyser av statistiken har vi i projektet formulerat utmaningar och målbilder kring jämställdhet för regional tillväxt. Det har lett fram till konkreta insatser, vilka har integrerats i flera av de ordinarie processer som drivs av Centrum för regional utveckling.

I projektet har vi samverkat med en rad aktörer som berörs av regional samverkan, te x Länsstyrelsen, länets kommuner och näringslivet. Exempel på resultat i projektet är:

 • I prioriteringar i länstransportplanen för 2018-2019 har insatser för jämställdhet i form av förbättrad kollektivtrafik integrerats.

 • Eleverna vid Risbroskolan i Fagersta har bidragit med sina synpunkter inför ombyggnad av riksväg 68 i Fagersta.

 • Strategin Regional digital agenda har tydligt jämställdhetsperspektiv.

 • Förutsättningar ska öka för att fler kvinnor och utrikesfödda ska kunna ansöka om företagsstöd hos Region Västmanland.

 • Region Västmanland blir bättre på att följa upp hur det offentliga stödet till företagande fördelas på kön och bransch.

 • En ny upplaga av fickboken ”Fakta om kvinnor och män i Västmanland” har tagits fram i samverkan med Länsstyrelsen Västmanland.

 • Som underlag för arbetet med ny Regional utvecklingsstrategi, RUS, i länet, har sex områden där jämställdhet och jämlikhet utgör tydliga potentialer för ökad tillväxt presenterats i form av filmer och texter.

 • Regional kulturplan har 2019 - 2022 har tydligt jämställdhetsperspektiv.

Tillväxtmedel i Östra Mellansverige ska bidra till jämställdhet och lika-behandling

Projektet har tillsammans med Region Uppsala, Region Örebro län, Region Östergötland, Regionförbundet Sörmland och EU:s regionalfond i Östra Mellansverige tagit fram en vägledning för  att projekt finansierade av dessa aktörer ska bidra till jämställdhet och lika-behandling i planering, genomförande och uppföljning. På så sätt har förutsättningarna för jämställdhet i näringslivet i hela Östra Mellansverige ökat.


Kontaktuppgifter

Bild på Christer Alzén;

Christer Alzén

Verksamhetschef
021-481 82 73
Bild på Simon Bölling;

Simon Bölling

Stabschef, Centrum för Regional Utveckling
021-481 82 79

Vi använder kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt.
Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor.

Mer om våra kakor