Till innehåll
Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Kompetensförsörjning

Kompetensförsörjning handlar om matchning för arbetslivets behov, både på lång och kort sikt. Lärandet startar redan i förskolan, för att därefter fortsätta genom hela utbildningskedjan.

Rätt stöd till individen

Att den enskilde individen klarar den "tänkta vägen" är inte alltid en självklarhet, olika typer av stödinsatser kan behövas under resans gång. Stödinsatser som inte enbart skolhuvudmannen kan erbjuda så som kompetenser och uppdrag hos andra huvudmän, exempelvis hälso- och sjukvården, socialtjänst med flera, behöver samverka för länets barn och unga.

Verksamhetsområdet Utbildning och Arbetsmarknad, ska stödja politiken med goda och väl förankrade underlag/kunskaper inom prioriterade områden. Det gäller både den Regionala strategiska beredningen samt den politiska samverkansgruppen Barn och Unga. Inledningsvis ska gruppen identifiera gränsöverskridande frågor som rör barn och unga inom områdena skola, socialtjänst och vård.

Europeiska socialfonden

Europeiska socialfonden (ESF) är ett av EU:s sätt att öka sysselsättningen och tillväxten i medlemsländerna. Svenska ESF-rådet tar hand om Europeiska socialfonden i Sverige. Fondmedlen delas ut i omgångar, så kallade utlysningar. I varje utlysning anges specifika mål och villkor för de projekt som ska få stöd. Projekten ska stärka människors ställning i arbetslivet och på så sätt öka den ekonomiska tillväxten och sysselsättningen.

Både offentliga och större privata och idéburna organisationer kan söka medel ur Socialfonden. Socialfonden täcker oftast högst 50 procent av projektens kostnader – projekten själva måste också stå för en del av kostnaderna i varje enskilt projekt. Deltagare i projekten kan vara anställda, arbetslösa, sjukskrivna eller egna företagare. Privatpersoner kan inte få ESF-pengar. Aktuella lysningar och information om ansökan hittar du på ESF:s webbplats.

Lysningar i Östra Mellansverige hos ESF

Projekt/verksamhet

#jagmed

Ett projekt finansierat av Europeiska socialfonden (ESF). Västmanland ingår som ett av fem län i projektet, övriga län är Östergötland, Örebro, Sörmland och Uppsala. Projektets syfte är att minska andelen ungdomar som inte fullföljer gymnasieutbildningen med godkända resultat eller helt enkelt hoppar av sin utbildning. Projektet startade i september 2015 och avslutas 31 december 2018.

Läs mer om #jagmed.

Vård- och omsorgscollege

VO-College är en samverkansform mellan arbetsliv och utbildningsanordnare inom vård- och omsorgsområdet och har funnits sedan 2008. Det övergripande syftet med samverkan är att trygga framtida personal- och kompetensförsörjning inom vård och omsorg. Utöver en regional nivå så har Västmanland fyra lokala college, Västra Mälardalen, Sala, Norra Västmanland och Västerås. Samtliga kommuner i länet medverkar.

Läs mer om Vård- och omsorgscollege.

Samhällsorientering och hälsoorientering SOH+

I regionen samarbetar kommunerna Arboga, Hallstahammar, Kungsör, Köping, Västerås och Region Västmanland med syfte att främja tredjelandsmedborgares deltagande i samhällslivet. Genom detta projekt ska samverkan utvecklas ytterligare. Europeiska asyl-, migrations- och integrationsfonden, tillsammans med Samordningsförbunden Västra Mälardalen och Västerås, delfinansierar stöd till projektet. Detta möjliggör för kommunerna att utveckla ordinarie samhällsorientering genom en ny organisation med samverkan över kommungränserna. Målgruppen tredjelandsmedborgare får genom projektet en utökad samhällsorientering med extra fokus på hälsa samt annat stöd på modersmål enligt uppkomna behov på individ-och gruppnivå.

Kompetensplattform

År 2010 kom ett regeringsuppdrag att etablera en regional kompetensplattform. Uppdraget handlar om att arbeta för att utbildningsutbudet överensstämmer med arbetslivets behov av kompetens, på kort och lång sikt. För att nå dit arbetar vi för en ökad samverkan och dialog mellan olika aktörer inom området.

Kompetensplattformen kan beskrivas som "alla berörda aktörer som verkar inom kompetensförsörjningsområdet i länet". Det innebär att utbildningsanordnare, lokala och regionala tillväxtaktörer, näringsliv, kommuner, Region Västmanland, fackförbund, myndigheter och organisationer med flera kan sägas tillhöra plattformen.

Syftet med kompetensplattformen är att bidra till:

  • Ökad kunskap och översikt inom kompetensförsörjnings- och utbildningsområdet.
  • Samordning av behovsanalyser inom kompetensförsörjnings- och utbildningsområdet.
  • Ökad samverkan kring kompetensförsörjning och utbildningsplanering.
  • Ökad kunskap om utbud och efterfrågan av utbildningsformer, med utgångspunkt i de olika utbildningsformernas nationella mål samt myndigheternas ansvar.

Kompetensrådet

Kompetensrådet består av representanter för arbetsmarknaden, arbetslivet och utbildningsanordnare. Syftet med Kompetensrådet, är att fånga upp och stämma av behov av insatser på regional nivå samt kunskapa och bidra till ökad samsyn i frågor gällande utbildningsplanering och arbetskraftsförsörjning.

Kunskap och kompetensförsörjning

Region Västmanland bidrar till att arbetsgivarna får den kunskap och kompetens de behöver i syfte att stärka regionens tillväxt. Vi tar fram kunskapsunderlag om regionens utbud och efterfrågan på kunskap och kompetens. Vi har dialoger med berörda aktörer inom länet och i angränsande län för att åtgärda brister i kunskaps- och kompetensförsörjningen. Vi deltar också i regionens olika insatser och projekt för att stärka tillgången till kunskap och kompetens.

Den globaliserade ekonomin innebär stora möjligheter för företag och andra verksamheter men den ställer samtidigt höga krav på regionernas förmåga att möta de nya villkoren. Region Västmanland tar fram rapporter, faktablad, statistik med mera om behoven av kunskap och kompetens på kort och på lång sikt, samlar företag, utbildningsanordnare, forskare med flera och agerar när det behövs. Åtgärder genomförs inom kompetensförsörjning samt inom utbildnings- och forskningsområdet. Region Västmanland medverkar också i vissa utvecklingsprojekt och är huvudfinansiär för flera av dem.


Kontakt

Danha Bachiri

Ekonom
Bild på Anette Jonsson;

Anette Jonsson

Utvecklingsstrateg kompetensförsörjning
021-48 18 283

Vi använder kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt.
Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor.

Mer om våra kakor