Till innehåll
Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Tåg står stilla vid perrong

Transportinfrastruktur

Infrastruktur är en viktig förutsättning för tillgängligheten och väl fungerande transporter av både människor och gods i hela Västmanlands län.

Länstransportplanen är ett viktigt verktyg i arbetet med att bidra till en regional tillväxt i hela länet. Region Västmanland har tillsammans med länets kommuner en viktig uppgift att tillsammans kartlägga, planera för en god tillgänglighet för länets invånare och näringsliv. Utifrån hur vi planerar infrastrukturen skapar vi förutsättningar för ett jämställt samhälle, en integrerad arbets- och bostadsmarknad och en tillväxt i hela länet.

Regional transportinfrastrukturplan (länstransportplan)

Region Västmanland har regeringens uppdrag att upprätta en länstransportplan. Dessa planer visar hur pengarna fördelas över landet för regional infrastruktur och som sedan styr hur dessa används. Nuvarande plan gäller för åren 2018–2029.

Inriktningen för planen är:

  • Utveckling av infrastrukturen för kollektivtrafik
  • Utveckling av gång- och cykelinfrastrukturen
  • Utveckling av det transportslagsövergripande transportsystemet
  • Förbättrad funktion och ökad trafiksäkerhet

Sveriges infrastrukturplanering bygger på att det görs en översyn varje mandatperiod. Nästa översyn förväntas starta under 2019 med en inriktningsplanering. Nästa plan förväntas gälla från 2022–2033.

Infrastrukturen är ett system utan administrativa gränser

Ansvaret för infrastrukturen är fördelat på flera olika aktörer. Vi samarbetar därför över administrativa gränser för att skapa ett så bra system som möjligt. Några av våra samverkanspartners är:

  • Kommunerna i länet
  • Östra Mellansverige som är ett samarbete mellan länen i östra Mellansverige
  • En Bättre Sits där arbetet bedrivs i Mälardalsrådets regi
  • Dalabanans intressenter
  • Bergslagspendelns intressegrupp

Barn och samhällsplanering

Barn och ungas behov i samhällsplaneringen

Region Västmanland, Fagersta kommun, och Trafikverket i en framgångsrik modell för samverkan.

Se filmen (kortversion) om projektarbetet med Genomfart Fagersta där lärare och elever i tre sjuor arbetat ämnesöverskridande med NO, SO och svenska.

Vid större förändringar av miljön i ett samhälle, ska invånarna enligt gällande lagstiftning få yttra sig om förändringarna. Det kan gälla ny eller ombyggnationer av vägar, planering av bostadsområden, centrum, parker och andra miljöer i samhället. De som ansvarar för arbetet ska samråda med de invånare som är berörda innan arbetet sätter igång. Det kan vara en myndighet, som Trafikverket, eller en kommun.

Vanligtvis sker detta genom att visa vad man avser att göra genom en utställning och olika möten. För det mesta vänder man sig då till de vuxna i samhället, men enligt FN:s barnkonvention, ska även barn och unga få yttra sig om åtgärder som berör deras närmiljö och därmed delta i det lagstadgade samrådet. Det är betydelsefullt att barn och unga bidrar med sina kunskaper, dvs utifrån sina egna perspektiv.

Barnkonventionen

Barnets bästa ska vara vägledande för insatserna och ett barnperspektiv ska infogas i planeringen. Så långt det är möjligt ska barn och unga tillfrågas och bidra med sina synpunkter. Det kan då innebära att de själva beskriver sina skol- och fritidsvägar, lekmiljöer etc. Barn och unga har kunskaper om sin närmiljö som vuxna inte har tillgång till och kan på detta sätt bidra med god och väl underbyggd kunskap om hur de rör sig i miljön, vilka risker de ser och vilka behov de har. Den information om barn och unga kan bidra med kompletterar och utvidgar beslutsunderlaget.

Skolan viktig samverkanspartner

Skolan är en viktig samverkanspartner för myndigheter och kommuner när det gäller samråd med barn och unga. Genom skolan nås skolbarn och genom barnen nås vårdnadshavare. Skolans mål ger stöd för studier i närsamhället och ett undersökande arbetssätt. Det blir ett verklighetsbaserat lärande med hög elevaktivitet, med inriktning mot problemlösning och ett demokratiskt förhållningssätt.

Samverkan - en intresseväckare för demokrati och delaktighet

Genom samråd med stöd av skolan kan man väcka ett intresse hos barn och unga för planeringen av närsamhället och göra dem delaktiga av och kunna påverka den lokala demokratin och därmed sin egen närmiljö.

Läs mer

Här finns mer information om Region Västmanland, Fagersta kommun, och Trafikverkets framgångsrika modell för samverkan.

Film (fullängd)om projektarbetet med Genomfart Fagersta.

Barn och ungas behov i samhällsplaneringen i Fagersta. (pdf folder)


Kontakt

Bild på Jessica Cedergren;

Jessica Cedergren

Infrastrukturstrateg

Vi använder kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt.
Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor.

Mer om våra kakor