Till innehåll
Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Ett tåg stannar vid en perrong

Infrastruktur och digitalisering

En väl utbyggd infrastruktur möjliggör ett långsiktigt hållbart samhälle. Det är av stor vikt för Västmanlands utveckling att vi har infrastruktur som ger god tillgänglighet för våra invånare och näringslivet.

Region Västmanland är planupprättare för transportinfrastrukturen i Västmanland. Under 2017 ska nya infrastrukturplaner arbetas fram, både på regionalt- och nationellt plan. Samverkan med länets kommuner är särskilt viktigt i arbetet med att ta fram regional plan.

Tillsammans med övriga länen i Stockholm - Mälardalen har en systemanalys för transportinfrastrukturen fastställts under hösten 2016. Systemanalysen pekar ut viktigast är att fortsätta förbättra tillgängligheten till Stockholm, Arlanda flygplats och mellan de större städerna i Stockholm-Mälardalen.

Det har påbörjats ett arbete med att arbeta fram en storregional godstransportstrategi. För Västmanland, som är ett för Sverige viktigt exportlän, är näringslivets tillgänglighet för kompetensförsörjning, insatsvaror och utleveranser mycket viktigt.

Förutsättningsskapande arbete för hållbar regional tillväxt

Arbetet pågår med att ta fram en regional utvecklingsstrategi (RUS) för Västmanland. Strategin sträcker sig fram 2030, där hållbar utveckling och livskraft för framtiden är utgångspunkten. Tillgänglighet är en förutsättning för sysselsättning, kompetensförsörjning, utbildning och möjlighet till boende. En regional och regionöverskridande fysisk planering blir allt med angelägen för att hantera de utmaningar som länet står inför och en utgångspunkt för samverkan mellan länets aktörer. Med finansiering av Tillväxtverket pågår nu projektet förutsättningsskapande arbete för hållbar regional tillväxt. Syftet med detta projekt är att som en del av RUS ta fram en strukturbild för Västmanlands län, som ska skapa förutsättningar att stärka kopplingarna mellan de olika delarna av länet. Projektets resultat ska bidra till kommunernas översiktsplaner, regional infrastrukturplanering och trafikförsörjning.

Projektet pågår till augusti 2020 och ska leda till en strukturbild som är förankrad hos länets kommuner som näringslivet genom dess samverkansorganisationer. Strukturbildens utgångspunkt är tillgänglighet som förutsättning för näringslivsetableringar, sysselsättning, utbildning, kompetensförsörjning och bostadsbyggande.

Regional digital agenda

Region Västmanland, Länsstyrelsen och länets kommuner har gemensamt undertecknat Regional digital agenda. Den skapar samsyn och gemensam kraft för den digitala utvecklingen inom länet och stödjer det nationella målet om att Sverige ska vara bäst i världen på digitaliseringens möjligheter.

Den 1 september 2017 undertecknade Region Västmanland, Länsstyrelsen och länets kommuner en regional digital agenda. Den digitala agendan är uppdelad på flera områden och innebär bland annat:

Värdeskapande för ett livskraftigt Västmanland

Avsikten med en regional digital agenda är att få till stånd ett sammanhållet arbete inom Västmanland och ta tillvara den potential och möjligheter som digitaliseringen ger. Digitaliseringen är en del av lösningen för att möta samhällsutmaningar med en åldrande befolkning, urbanisering, människans klimatpåverkan samt företagens konkurrenskraft på en global marknad. Det finns en samsyn hos länets företrädare att digitaliseringen spelar stor roll för tillväxt och attraktivitet

Västmanlands län ska kännetecknas av ett digitalt innanförskap för alla som bor, arbetar, driver företag eller vistas här. En förutsättning är då att det finns en fysisk infrastruktur som medger stabila och snabba uppkopplingar i alla delar av länet. E-tjänster ska finnas tillgängliga för alla på lika villkor och utgå från invånarens/människans livssituation och företagens behov.

- Digitalisering är idag en av de viktigaste frågorna för att kunna utveckla och modernisera samhället. Detta kräver ett stort ansvarstagande och engagemang från alla berörda parter för att det ska lyckas. Agendan tydliggör de olika aktörernas ansvar i vårt gemensamma arbete för att öka Västmanlands digitalisering. Utbyggnaden av fiber är grundförutsättningen för att västmanlänningarna ska kunna ta del av digitala tjänster både från det offentliga och från företagen. Därför är digitalisering en av våra viktigaste prioriteringar och högst upp på agendan, säger Minoo Akhtarzand, Landshövding Västmanlands län.

Livshändelseperspektiv med individen i fokus

Den digitala strategin för länet bygger på livshändelseperspektivet. Det betyder att invånaren står i centrum och utgångspunkten för digitalisering är invånarens olika skeden i livet, livshändelser som att till exempel att bli förälder eller starta företag.

- Digitaliseringen är en viktig möjliggörare för att utveckla länet, både för offentlig sektor och näringsliv men inte minst för alla enskilda västmanlänningar. Det känns som bästa möjliga grund att vi nu har sådan samsyn mellan länets aktörer för att få kraft och fokus i arbetet, säger Denise Norström.


Kontakt

Bild på Jessica Cedergren;

Jessica Cedergren

Infrastruktur
021-481 82 80
Bild på Maarit Nurkkala;

Maarit Nurkkala

Regional bredbandskoordinator
021-481 82 81
Bild på Lars Eriksson;

Lars Eriksson

Regional bredbandskoordinator
021-481 82 82
Bild på Ann-Margreth Hammar;

Ann-Margreth Hammar

Regional digitaliseringskoordinator
021-17 43 49

Vi använder kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt.
Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor.

Mer om våra kakor