Till innehåll
Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Fartyg på mälaren

En del av Sverige, EU och världen

Västmanland har en lång industritradition och innovationskraft som följt länets utveckling - från det ursprungliga bergsbruket till de högteknologiska företag som är verksamma här idag.

I Sveriges historia finns starka ekonomiska intressen knutna till Västmanland. Västmanland har å sin sida naturligt starka band till Stockholm och omvärlden. Internationella influenser, kapital och kompetensuppbyggnad i befolkningen har bidragit till vårt läns utveckling och lett till den näringslivsstruktur och arbetsmarknad kring världsledande företag som vi ser idag.

EU ger ökade möjligheter till utveckling

Sveriges medlemskap i den Europeiska Unionen medför dels att vi påverkas av besluten som fattas i EU, och dels att vi i samverkan med andra kan verka för att EU- besluten blir så gynnsamma som möjligt för länet.

Liksom andra län får Västmanland ta del av olika finansieringsmöjligheter som används för särskilda utvecklingsinsatser i länet. Mest tydliga är de så kallade strukturfonderna som till exempel används till projekt som utvecklar länets landsbygd, bidrag till yrkesfisket och åtgärder för fritidsfisket, projekt som stöder innovationer/forskning för ökad konkurrenskraft i små och medelstora företag samt insatser för personer som står långt från arbetsmarknaden.  

Samverkan

Strukturfondspartnerskapet

För att säkerställa att regionalt inflytande över genomförandet av programmet har ett gemensamt strukturfondspartnerskap bildats inom det geografiska området för programmet. Strukturfondspartnerskapet har till uppgift att prioritera mellan projektansökningar som godkänts av förvaltande myndighet. Ansökningarna ska lämnas till förvaltande myndighet som ansvarar för beredning och beslut om stöd. Innan beslut om stöd fattas ska förvaltande myndighet föredra beslutsunderlag och övrigt underlag för att partnerskapet och får endast bevilja stöd i enlighet med partnerskapets prioriteringar. Strukturfondspartnerskapet prioriterar vilka projekt som ska få stöd.

I strukturfondspartnerskapet ingår bland annat regionalt utvecklingsansvariga, kommuner, länsstyrelser och företrädare för olika intresseorganisationer och föreningar. Region Örebro län, Region Östergötland, Region Uppsala, Region Västmanland och Region Sörmland samverkar som storregion för Östra Mellansverige.

EU:s regionalpolitik

Sammanhållningspolitiken

EU:s regionalpolitik, även kallad sammanhållningspolitiken är EU:s viktigaste investeringsverktyg för att skapa tillväxt och sysselsättning lokalt och regionalt i Europa. Regionala prioriteringar och inflytande över medlen är en förutsättning för ett framgångsrikt regionalt utvecklingsarbete. Sammanhållningspolitiken syftar till att minska regionala skillnader och ojämlikheter inom EU och står för en tredjedel av EU:s totala budgetram (351,8 miljarder euro). Den genomförs genom olika struktur- och investeringsfonder; Regionalfonden, Socialfonden, Havs- och fiskerifonden samt Landsbygdsprogrammet. Framförallt Regionalfonden och Socialfonden berör den lokala och regionala nivån, där Sverige i nuvarande programperiod (2014–2020) tar emot cirka 20 miljarder kronor i finansiering från EU. Alla regioner runt om i EU får ta del av sammanhållningspolitiken, där merparten går till de yngsta medlemsstaterna i unionen.

EU:s fonder och program

EU:s fonder och program

EU:s fonder och program är ett av EU:s främsta verktyg för att förverkliga unionens mål och politik. Det gäller framförallt för att nå målen i EU:s strategi för en hållbar tillväxt för alla - Europa 2020-strategin. Kommuner, landsting och regioner kan söka medel för att finansiera utvecklingsprojekt som bidrar till dessa och den egna verksamheten. Fonderna och programmen kan delas in i två grupper: struktur- och investeringsfonder och sektorsprogram.

EU:s struktur- och investeringsfonder

Struktur- och investeringsfonderna, de så kallade ESI-fonderna, ska användas för att skapa hållbar tillväxt och minska de ekonomiska och sociala skillnaderna i Europa. Medel inom ESI-fonderna är fördelat geografiskt - nationellt, interregionalt, regionalt och lokalt. Europeiska regionala utvecklingsfonden Europeiska regionala utvecklingsfonden finansierar insatser inom infrastruktur, sysselsättning samt lokal och regional utveckling. I Sverige finns ett nationellt och åtta regionala program. Tillväxtverket är förvaltande myndighet för programmet.

Europeiska regionala utvecklingsfonden (Tillväxtverket)

Europeiska socialfonden

Europeiska socialfonden ger stöd till insatser för kompetensutveckling, sysselsättning och integration på arbetsmarknaden. Socialfonden består av ett nationellt program och åtta regionala handlingsplaner. Svenska ESF-rådet är förvaltande myndighet för programmet.

Europeiska socialfonden (ESF-rådet)

Landsbygdsprogrammet

Landsbygdsprogrammet finansierar insatser för att utveckla landsbygden med fokus på miljö, hållbar utveckling och innovation. Jordbruksverket är förvaltande myndighet för programmet.

Landsbygdsprogrammet (Jordbruksverket)

Havs- och fiskeriprogrammet

Havs- och fiskeriprogrammet finansierar insatser som dels bidrar till ett miljömässigt, socialt och hållbart fiske, dels genomför en del av den integrerade havspolitiken och olika EU-miljödirektiv. Jordbruksverket är förvaltande myndighet för programmet.

Havs- och fiskeriprogrammet (Jordbruksverket)

Leader - lokalt ledd utveckling

Leader är en metod för samverkan mellan offentliga, ideella och privata aktörer inom ett bestämt område, så kallat leaderområde. Målet är att skapa attraktiva områden med konkurrenskraftig verksamhet utifrån lokala initiativ och förutsättningar. Leader kan användas för olika typer av projekt inom de fyra ESI-fonderna. Jordbruksverket samordnar och ansvarar för förvaltningen.

Leader - lokalt ledd utveckling (Jordbruksverket)

Europeiskt territoriellt samarbete

Interreg Europeiskt territoriellt samarbete ger stöd till gränsöverskridande och interregionala samarbetsprojekt. Sverige deltar i 13 Interreg-program. Tillväxtverket har en webbplats som samlar alla program där Sverige deltar.

Interreg-programmen (Tillväxtverket)

EU:s sektorsprogram

Sektorsprogrammen stödjer utvecklingen inom ett visst område eller till en viss sektor, till exempel kultur, miljö eller utbildning. Inom respektive program finns en pott pengar för hela EU som fördelas genom så kallade utlysningar. EU:s sektorsprogram är tematiskt inriktade på specifika områden och ger möjlighet till samarbete med aktörer från hela EU. Det finns en rad olika sektorsprogram och medel söks i konkurrens med andra aktörer från hela Europa. Under programperioden 2014-2020 delas sektorsprogrammen in i tio olika grupper (paraplyprogram). Det tionde programmet är ett omfattande program och kan innehålla flera delar av de andra nio programmen. SKL har samlat de flesta av EU:s sektorsprogram som är relevanta för kommuner, landsting och regioner. De stödjer utvecklingen inom ett visst område eller till en viss sektor.

EU:s sektorsprogram

EU-finansierade projekt

#jag med

#jag med är ett projekt som är finansierat av Europeiska socialfonden (ESF). Västmanland ingår i projektet som ett av fem län tillsammans med  Östergötland, Örebro, Sörmland och Uppsala.

Projektet syftar till att minska andelen ungdomar som inte fullföljer gymnasieutbildningen med godkända resultat eller helt enkelt hoppar av sin utbildning.

Ungdomarnas berättelser

Se filmen nedan om Simon, som speglar ungdomarnas berättelser om orsaken till avbrottet från Gymnasiet.

Samverkan med kommunerna

Västmanland har tio kommuner som deltagit i projektet; Arboga, Fagersta- Norberg- Skinnskatteberg, Hallstahammar, Kungsör, Köping, Sala, Surahammar och Västerås.

Nya arbetsmetoder för att minska avhopp från gymnasieskolan

Delprojekten i Västmanland har i huvudsak arbetat med två inriktningar, den ena handlar om att utveckla arbetsmetoder inom det kommunala aktivitetsansvaret, arbeta förebyggande för att minska avhopp från gymnasieskolan och den andra om att förebygga insatser inom grundskolan.

I ett samlat grepp prövas nya metoder för att ge alla ungdomar en möjlighet att nå en godkänd gymnasieexamen. Projekten har bland annat arbetat med tidiga insatser, förstärkt studie- och yrkesvägledning och förbättringar inom det kommunala aktivitetsansvaret. Länets bidrag har också varit att skapa en plattform för gemensamt lärande i och mellan deltagande kommuner och övriga län i projektet.

Projektet startade i september 2015 och avslutades 31 december 2018.

Under projektperioden har vi träffat runt 300 ungdomar och den verksamhet som har byggts upp möter ungefär 3000 unga med risk att inte nå gymnasiebehörighet eller som har gjort ett avbrott från gymnasiet.

EU och EU-valet

Lär mer om EU och EU-valet

Inför vårens val till Europaparlamentet har SKL samlat material om EU och hur valet påverkar svenska medborgare. Det kan exempelvis användas för att sprida kunskap om EU inom din organisation.

Bildspel och informationsblad om EU

Här hittar du presentationer som sammanfattar olika viktiga aspekter av EU för dig som arbetar i en kommun eller region.


Kontakt

Bild på Maria Reinitz;

Maria Reinitz

EU-strateg

Vi använder kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt.
Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor.

Mer om våra kakor