Till innehåll
Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Målområde:Ett välmående Västmanland

Delmål: Ökad tillgänglighet till hälso- och sjukvården

Enskilda mätetal har haft en positiv utveckling både över tid. Däribland första kontakt med primärvården, där länet också placerar sig bra i en jämförelse med övriga län.

Tillgången till specialiserad vård, både vad gäller kontakt och åtgärder, har varit positiv. Däremot är resultaten vad gäller individer som fått en första bedömning inom barn- och ungdomspsykiatrin försämrats. Även andelen som fått medicinsk bedömning inom tre dagar hos primärvården har försämrats mellan de två senaste mättillfällena, även om det över en längre period går att se förbättringar. Delmålet kan därför inte anses uppnått.

Hur/vad mäter vi?

För att fånga tillgänglighet till hälso- och sjukvård fokuserar vi primärt på mätetal som syftar till att skatta hur väl vårdgarantin upprätthålls. Det vill säga vilken tid det tar för invånarna att få kontakt med vården och vilken tid det tar att erhålla den vård de behöver. Det omfattar mätetalen:

  • Andel patienter som fått kontakt med primärvården inom vid första försöket (0-dagar).
  • Andel patienter som fått en medicinsk bedömning av primärvården inom tre dagar.
  • Andel patienter som väntat 90 dagar eller kortare på ett beslutat besök i specialiserad vård
  • Andel patienter som väntat 90 dagar eller kortare på en beslutat åtgärd/operation i specialiserad vård
  • Andel patienter inom barn- och ungdomspsykiatrin som fått en första bedömning inom 30 dagar.
  • Andel patienter inom barn och ungdomspsykiatrin som efter beslut har påbörjat en fördjupad utredning/behandling inom 30 dagar.

Mätetalen följs i vissa fall upp månatligen och i andra fall per halvår eller månad. För vissa saknas också längre tidsserier, varför mätetalens utveckling kommenteras enskilt och bedömningar kring huruvida delmålet som helhet nås blir en bedömningsfråga där enskilda mätetals utveckling skulle behöva viktas för att ett tydligt ställningstagande ska vara möjligt.

Primärvården

Västmanland något bättre än rikssgenomsnittet

Andelen västmanlänningar som fick kontakt med primärvården vid första försöket var 91 procent hösten 2018, vilket är bättre än såväl grannlänen och riket. Motsvarande andel för riket var 88 procent och även över tid har länet placerat sig något bättre än riket.

Vi får gå tillbaka till 2012 för att hitta ett år där rikets andel var bättre än i Västmanlands län. Vid de två senaste mätningarna, 2018-06-30 och 2018-12-30, har dock andelen sjunkit något från 95 till 91 procent.

Vad gäller andel patienter som fått medicinsk bedömning inom tre dagar är länets placering något sämre än rikets. I Västmanland hade 76 procent av patienterna fått en medicinsk bedömning inom tre dagar vid mätningar som genomfördes i september 2019 medan andelen i riket var 81 procent. Variationen i riket var per september 2019 på 65 till 92 procent, för Västernorrland respektive Norrbotten.

Specialiserad vård

Tillgängligheten varierar

Tillgängligheten till den specialiserade vården vad gäller väntetid till ett första besök varierar både mellan och inom åren.

Under årscykeln oktober 2018 – oktober 2019 varierade andelen mellan 73 och 89 procent. Under året har Västmanland legat något bättre till än riket, vilket är en positiv utveckling då länet vid flertalet av de mätningar som genomförts sedan 2012 legat under riksgenomsnittet. Västmanland placerar sig också i mittenskiktet bland länen de flesta år för vilket det finns årsmedeltal.

Vad gäller väntetid på en planerad åtgärd/operation har utvecklingen varit positiv under årscykeln oktober 2018 – oktober 2019, från 65 till 74 procent. Utvecklingen följer rikets utveckling, som dock varit något svagare, från 71 till 73 procent.

Barn- och ungdomspsykiatrin

Stora variationer

Det är mycket stora variationer inom en årscykel, vilket gör det svårt att bedöma utfallet.

Vad gäller första bedömningar varierade det under 2019 mellan 14 och 66 procent. Vad gäller andelen där en fördjupad behandling eller utredning påbörjats låg variationen mellan enskilda månadsmätningar på 25 till 47 procent. I de senaste mätningarna för vilka det finns tillgängliga helårsresultat, 2017 och 2018, kan vi notera att Västmanland försämrat sina resultat vad gäller första bedömningar dramatiskt, från 60 till 46 procent. Samtidigt har andelen som påbörjat behandling eller utredning förbättrats från 30 till 41 procent. I bägge mätetalen är det ett stort spann mellan regionerna för senast tillgängliga helåret, 2018. Vad gäller andelen som får första bedömning inom 30 dagar är variationen mellan 31 och 97 procent, för Kronoberg respektive Gotland. Vad gäller påbörjade behandlingar eller utredningar är variationen mellan 29 och 95 procent, för Västerbotten respektive Gotland.

Vi använder kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt.
Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor.

Mer om våra kakor