Till innehåll
Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Målområde: Ett välmående Västmanland

Delmål: Öka tilliten till andra människor och samhällets institutioner

Individers tillit till varandra är en viktig tillgång i samhället och utgör grunden i dess sociala kapital.

Med hög mellanmänsklig tillit minskar behovet av övervakning och kontroll från tredje part och interaktioner (ekonomiska såsom sociala) kan ske utan medföljande kostnader. Tillit mellan människor skapar också tillit till samhällets institutioner och gemensamt organiserade verksamheter inom såväl den offentliga som privata sfären. Det är dock inte helt lätt att skatta individers tillit till varandra. Som så ofta är fallet med svårskattade tillstånd så går också åsikterna isär när det kommer till att utvärdera verkligheten. Ibland mäts tillit eller socialt med indirekta mått som till exempel medborgarnas engagemang i olika delar av civilsamhället eller valdeltagande. Det närmsta vi kommer sanningen kanske ändå vad individer själva uppger när de tillfrågas.

Tillit mellan människor skapar också tillit till samhällets institutioner och gemensamt organiserade verksamheter inom såväl den offentliga som privata sfären.

Hur/vad mäter vi?

För att mäta uppfyllelse av delmål 1.1.2. utgår vi därför från enkätsvar som hämtats från Folkhälsomyndighetens undersökning Hälsa på lika villkor. Enkäten besvarades 2018 av omkring 17 000 individer i hela landet (baserat på ett systematiskt urval om 40 000 individer). För vissa år och kommuner räcker inte svaren för att resultat ska kunna gå att bryta ned, varför resultat för enskilda kommuner inte kan redovisas här. Nedanstående redogörelse baseras på Västmanlänningarnas svar på frågan: Tycker du att man i allmänhet kan lita på de flesta människorna (JA/NEJ)? Resultaten redovisas som andel individer i åldrarna 16 - 84 år som angett att de i allmänhet inte anser sig kunna lita på de flesta människorna.

Resultat

Något ökad tillit under 2018

I vilken utsträckning litar då individer på varandra i Västmanland? 2018 angav omkring 32 procent att de inte ansåg sig kunna lita på andra. Det innebar en ökning med 1 procentenhet sedan föregående år.

Frånsett 2013 har tilliten till andra minskat eller stått stilla varje år sedan 2007. Från just 2013 och framåt har andelen som inte anser sig lite på andra ökat från 26 till 32 procent av de tillfrågade. Något som kan jämföras med den betydligt lägre andelen för riket, 28 procent. Jämför vi också med andra län så har samtliga grannlän högre mellanmänsklig till och bland alla län är det endast Skåne som har lägre. Då bör vi samtidigt hålla i åtanke att Skåne legat på en konstant hög nivå medan utvecklingen i Västmanland gradvis förvärrats. Jämför vi resultaten för samtliga län 2007 och 2018 är Västmanland det län som haft sämst utveckling och får se sig slaget endast av Kalmar.

Västerås är den enda kommun för vilken resultaten låter sig brytas ned på kommunnivå och även där har andelen som saknar tillit ökat. Ökningen är samtidigt mindre än i länet vilken kan tolkas som att den generella utvecklingen i vissa kommuner troligen varit ännu kraftigare.

Andel (%) som känner tillit till andra människor, 18+ år. Ju starkare färg en kommun har desto högre tillit känner man

Underlaget är inhämtat mellan 2012 och 2017.

Källa: Liv och hälsa 2017

Kvinnor och män

Låg skillnad mellan kvinnor och män

För 2018 saknade omkring 32 procent av männen och 31 procent av kvinnorna tillit till andra människor.

I Västmanland är skillnaden mellan män och kvinnor relativt liten vad gäller tillit till andra människor. Historiskt verkar dock kvinnor känt något lägre tillit till andra människor än män. Samtliga år förutom 2018 har kvinnor känt lägre tillit än män. Om vi jämför samtliga län är skillnaderna mellan kvinnors och mäns tillit 2018 var de som störst i Jämtland/Härjedalen och Kronoberg. I Jämtland/Härjedalen skilde det 6 procentenheter mellan könen och i Kronoberg hela 11 procentenheter. Det är värt att notera att de i Kronobergs fall primärt var männen som saknade tillit medan det i Jämtland/Härjedalen var kvinnorna.  

Andel individer 18-84 år med avsaknad av tillit till andra. Skillnader mellan kvinnor och män.

Summering

Många saknar tillit i Västmanland

2018 var Västmanland det län i Sverige med näst högst andel svarande som ansåg sig sakna tillit till andra människor, omkring 32 procent.

Länet har också haft den näst sämsta utvecklingen över perioden 2007 – 2018, då andelen som saknade tillit till andra ökat från 27 procent till 32 procent. Enkätsvaren/underlaget håller i Västmanlands fall endast för nedbrytning i en kommun, Västerås. Där har utvecklingen varit något bättre, vilket kan tolkas som att utvecklingen i resterande delar av länet varit än värre. Skillnaderna mellan män och kvinnor är relativt liten i länet och i båda fallen har tilliten, mätt som ovan, minskat. Det summerade bedömningen är därför att delmålet inte nås.

Intresserad av mer?

Läs rapporten i sin helhet

Andra rapporter om regional utveckling

Vi använder kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt.
Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor.

Mer om våra kakor