Till innehåll
Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Målområde: Ett tillgängligt Västmanland

Prioriterat delmål: Öka kollektivtrafikens marknadsandelar

För en ekonomiskt, socialt och miljömässigt hållbar storregional struktur är ett väl fungerande och resurseffektivt transportsystem – för såväl människor som gods – en förutsättning.

För en effektiv kollektivtrafik, möjlighet att resa i hela länet och ökad produktion inom jord- och skogsbruk krävs ett väl fungerande, farbart och tillgängligt väg- och motorvägsnät i hela länet. Det behöver finnas pendlarparkeringar samt tillgång till bra gång- och cykelinfrastruktur. Kollektivtrafiken ska utvecklas i takt med den digitala tekniken och motsvara invånarnas och besökarnas behov för resor inom och utom länet gällande kapacitet, tillgänglighet och tillförlitlighet. År 2030 ser vi att kollektivtrafiken har ökat sin marknadsandel av det motoriserade resandet.

  

En intresseväckande rubrik

Kollektivtrafikens marknadsandelar

Mer än var tionde arbetande länsbo pendlar till ett annat län, på samma sätt som nästan var tionde person som arbetar i länet kommer från ett annat län. Mellan länets kommuner är pendlingen ännu större.

För länets nationella och internationella tillgänglighet är järnvägen en förutsättning. Genom Västmanland sträcker sig flera järnvägsstråk som Mälarbanan, Bergslagspendeln, Dalabanan, Sala-Oxelösund, Svealandsbanan och godsstråket genom Bergslagen. För att möta trafikeringsbehoven såväl regionalt som storregionalt krävs investeringar för att öka hastighet såväl som kapacitet på järnvägen. Det viktigaste stråket är Västerås-Stockholm. För att säkra tillgängligheten norr om Mälaren är det viktigt att Mälarbanan blir en del av det utpekade transeuropeiska transportnätet (TEN-T). Mälarbanan är även en del i stråket som förbinder de nordiska huvudstäderna Oslo och Stockholm. En utveckling av järnvägsstråket som helhet, med restider under tre timmar mellan huvudstäderna, ger såväl regional som nationell utveckling. Övriga stråk som är viktiga är Örebro-Västerås som även den är en del av Mälarbanan och Arlanda-Uppsala-Sala-Västerås-Eskilstuna-Norrköping-Linköping. Ur ett länsperspektiv är det prioriterat med en kollektivtrafik som möjliggör resande inom hela länet. År 2030 ger kollektivtrafiken möjligheter att resa till såväl arbete, utbildning, idrotts- och fritidsaktiviteter som för att ta del av kulturutbud och länets attraktioner. Länets geografiska läge innebär korta avstånd till platser såväl inom som utanför Sveriges gränser. Västerås resecentrum spelar en viktig roll i detta samtidigt som tillgängligheten till Arlanda är betydelsefullt. Även Västerås flygplats öppnar kontaktvägar till andra länder.

Kollektivtrafikens marknadsandel i Västmanlands län.

Källa

Kollektivtrafikens marknadsandel enligt Kollektivtrafikbarometern som publiceras av Svensk Kollektivtrafik. Andelen för Västmanland är lika med VL:s marknadsandel. Läs hela underlaget här!

Samtliga diagram är interaktiva. Flytta muspekaren över punkterna i valfri linje för att se exakt siffra och tidpunkt. Välj bort linjer genom att klicka på rutorna ovanför diagrammet.

Kollektivtrafikens marknadsandel 2019. Jämförelse mellan länen och riket totalt.

Källa

Svensk Kollektivtrafik – Kollektivtrafikbarometern. Läs hela underlaget här!

* Det finns ingen statistik att hämta från Södermanlands län.

Samtliga diagram är interaktiva. Flytta muspekaren över staplarna för att se exakta siffror. Välj bort staplar genom att klicka på rutorna ovanför diagrammet.

Uppföljning

Hur följer vi upp delmålet?

Här presenterar vi hur och vad vi mäter.

Delmålets uppfyllelse utvärderas mot hur stor andel av resorna i länet som genomförs med kollektivtrafik. Statistiken hämtas från Kollektivtrafiksbarometern, som publiceras av Svensk Kollektivtrafik. Den avser för Västmanlands läns den andel av resorna som genomförs i Svealandstrafikens regi. Resultaten i Kollektivtrafiksbarometern bygger på enresvane-undersökningar där individer anger med vilka färdmedel och med vilken frekvens de genomför sina resor.

Intresserad av mer?

Läs rapporten i sin helhet

Andra rapporter om regional utveckling

Vi använder kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt.
Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor.

Mer om våra kakor