Till innehåll
Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Målområde: Ett tillgängligt Västmanland

Mål#8 Öka kollektivtrafikens marknadsandelar

För en ekonomiskt, socialt och miljömässigt hållbar storregional struktur är ett väl fungerande och resurseffektivt transportsystem, för såväl människor som gods, en förutsättning.

För en effektiv kollektivtrafik, möjlighet att resa i hela länet och ökad produktion inom jord- och skogsbruk krävs ett väl fungerande, farbart och tillgängligt väg- och motorvägsnät i hela länet. Det behöver finnas pendlarparkeringar samt tillgång till bra gång- och cykelinfrastruktur. Kollektivtrafiken ska utvecklas i takt med den digitala tekniken och motsvara invånarnas och besökarnas behov för resor inom och utom länet gällande kapacitet, tillgänglighet och tillförlitlighet. År 2030 ser vi att kollektivtrafiken har ökat sin marknadsandel av det motoriserade resandet.

 

Om diagrammen
Diagrammen på sidan är interaktiva och du kan välja att dölja eller visa olika mätpunkter.

  

Kollektivtrafikens marknadsandelar

Ett tillgängligt samhälle

Det är prioriterat med en kollektivtrafik som möjliggör resande inom hela länet.

Mer än var tionde arbetande länsbo pendlar till ett annat län, på samma sätt som nästan var tionde person som arbetar i länet kommer från ett annat län. Mellan länets kommuner är pendlingen ännu större. För att möta trafikeringsbehoven såväl regionalt som storregionalt krävs investeringar för att öka hastighet såväl som kapacitet på järnvägen. För att säkra tillgängligheten norr om Mälaren är det viktigt att Mälarbanan blir en del av det utpekade transeuropeiska transportnätet (TEN-T). År 2030 ger kollektivtrafiken möjligheter att resa till såväl arbete, utbildning, idrotts- och fritidsaktiviteter som för att ta del av kulturutbud och länets attraktioner. Länets geografiska läge innebär korta avstånd till platser såväl inom som utanför Sveriges gränser.

Så ökar vi resandet

Kollektivtrafikförvaltningen arbetar ständigt med att öka kollektivtrafikens marknadsandelar. För att säkerställa prioritering av kollektivtrafikens infrastruktur och framkomlighet vill vi i ett tidigt skede involveras i kommunernas planering av nya bostadsområden. Våra hållplatser tillgänglighetsanpassas så att fler får möjlighet att åka kollektivt. För att resan ska bli enkel för kunden arbetar vi ständigt med att förbättra vår störningsinformation och våra försäljningskanaler. Storregional samverkan är viktigt för att utveckla tågtrafiken med satsning på nya tåg och förbättrad infrastruktur på järnväg. Det är också viktigt att vi anpassar trafikutbudet efter behov. (Anita Norrby Carlsson, enhetschef Kollektivtrafikförvaltningen)

Kollektivtrafikens marknadsandel i Västmanlands län.

Kollektivtrafikens marknadsandel 2019. Jämförelse mellan länen och riket totalt.

Uppföljning

Hur följer vi upp delmålet?

Här presenterar vi hur och vad vi mäter.

Delmålets uppfyllelse utvärderas mot hur stor andel av resorna i länet som genomförs med kollektivtrafik. Statistiken hämtas från Kollektivtrafiksbarometern, som publiceras av Svensk Kollektivtrafik. Den avser för Västmanlands läns den andel av resorna som genomförs i Svealandstrafikens regi. Resultaten i Kollektivtrafiksbarometern bygger på enresvane-undersökningar där individer anger med vilka färdmedel och med vilken frekvens de genomför sina resor.

Vi använder kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt.
Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor.

Mer om våra kakor