Till innehåll
Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Målområde: Ett tillgängligt Västmanland

Delmål: Öka deltagandet i kultur- och fritidsaktiviteter i hela länet

Kulturen är lika betydelsefull för den enskilde individen som för samhället, därför är det viktigt att regional kulturverksamhet är tillgänglig genom att ha en god geografisk spridning i länet.

Möjligheten att möta professionell kultur och eget kulturskapande samt att bilda och utbilda sig är viktigt för att minska utbildningsklyftorna i samhället, öka mångfalden och stärka den sociala sammanhållningen. Det konstnärliga skapandet är en förutsättning för ett dynamiskt kulturliv och ett växande kulturföretagande. Den geografiska spridningen i länet har betydelse för invånarnas närhet och tillgänglighet till de olika kulturverksamheterna. Ett rikt föreningsliv, tillgång till lokaler, många nätverk och arrangörer är nycklar i samspelet med det offentliga och kreativa näringarna för att skapa sammanhållning, tillit och även stärka demokratin och yttrandefriheten i länet. År 2030 ser vi att andelen deltagare i kultur- och fritidsaktiviteter har ökat.

Ett ämne

Öka andelen deltagare i kultur- och fritidsaktiviteter

Regeringsformen § 2 slår fast att den enskildes kulturella välfärd ska vara ett av tre grundläggande mål för den offentliga verksamheten.

Alla människor har lika rättigheter och möjligheter till kulturupplevelser och till att skapa kultur oavsett kön, etnisk och religiös tillhörighet, socioekonomiska villkor, sexuell läggning, funktionsnedsättning, bostadsort eller ålder. Västmanland består av flera olika identiteter och olika berättelser. Berättelser ges uttryck i olika kulturformer, t ex film, bild och form, litteratur, kulturarv, scenkonst mm. För att stärka möjligheter för fler berättelser, skapas infrastrukturer som stödjer det.

De regionala kulturutvecklarna och konsulenterna samt kultursituationerna Västmanlands läns museum, Västmanlands Teater, Arkiv Västmanland, Västmanlandsmusiken samt Västmanlands läns hemslöjdsförbund bidrar alla till ökat deltagande till Kultur- och fritidsaktiviteter. Det sker genom samverkan och samhandling, kulturprojekt och kompetenshöjande insatser. 

Immateriell konst utomhus dygnet runt

Inom ramen för Region Västmanlands projekt ”Ett Kulturliv för alla – konst” presenterar Västerås konstmuseum ett samarbete med konstnären Bella Rune. För Västerås skapar hon appen Bella Runes portal som med den digitala tekniken Augmented Reality synliggör en serie immateriella skulpturer via mobiltelefon. För att ta del av konsten som existerar som en andra verklighet i Västerås centrum behöver man ladda ner appen till sin mobil. Bella Runes portal är en hyllning till Västerås gator och torg och det rum vi alla delar gemensamt. Precis som genom de fysiska kulturlagren i marken under gatans asfalt och sten, så tillför Bella Runes portal ett immateriellt lager av berättande som också säger något om Västerås identitet som industri- och ingenjörsstad. Anna Wignell, Intendent för offentlig konst på Västerås konstmuseum.

Född i farstun

Vi är en grupp som heter Född i Farstun och finns i Surahammar. Vi är en grupp på 12 stycken aktiva ungdomar som arrangerar evenemang för just barn och ungdomar i Surahammar för att göra utbudet med aktiviteter i vår lilla kommun större. Vi arrangerar aktiviteter från årskurs 9 till grundskolan. Exempel på aktiviteter är LAN, sommardagar, mellanstadiekvällar, utomhusbio, UKM till samarbeten där vi till exempel sköter kiosken. Styrkan i vår grupp är att vi alla jobbar som bästa kompisar. Vi jobbar och har så kul ihop. Alla jobbar helt ideellt och vi har möten en gång i veckan där vi planerar våra framtida evenemang. En av våra största styrkor är att alla i gruppen är så olika och alla gillar att göra olika saker och det ser vi som en stor styrka. De som exempelvis gillar att laga mat får göra det på våra evenemang. De som gillar teknik får arbeta med det och så vidare.

Ett ämne

Öka den geografiska spridningen av kultur- och fritidsverksamheter

Ett vitalt kulturliv kräver samverkan. Kultursamverkansmodellen infördes 2011. Målet med modellen är att föra kulturen närmare invånarna och att ge regionerna ett ökat ansvar och frihet inom kulturområdet. 

Modellen innebär att samverkan mellan staten, regionerna, kommunerna och även det civila samhället och de professionella kulturskaparna ökar. Kultursamverkansmodellen innebär att varje region får en samlad summa statliga medel att fördela till regional kulturverksamhet. Inför fördelningen av medel ska regionen ta fram en kulturplan som beskriver inriktningen på den regionala kulturverksamheten. Därför är samverkan och samhandling grunden för Västmanlands kulturplan. Planen har kommit till genom ett brett samarbete där regionen tillsammans med länets kommuner, kulturverksamheter, civila samhället, professionella kulturskapare och övriga delar av kulturlivet deltagit. Genom en kulturell infrastruktur i hela länet främjas alla invånares möjlighet till kulturupplevelser, bildning och till att utveckla sina skapande förmågor. Västmanland finns flera mycket goda exempel på samverkan mellan de regionala kulturinstitutionerna och civilsamhället. All regional kulturverksamhet ska ha en god geografisk spridning i länet och god tillgänglighet. Jämställdhet och likabehandling ska beaktas i alla beslut och säkerställa likvärdiga möjligheter till inflytande och delaktighet, till kulturupplevelser och till eget skapande. Funktionsnedsättning ska inte vara ett hinder för att delta i det västmanländska kulturlivet. 

Biblioteken i Västmanland går samman – nu kan du låna och lämna böcker överallt!

Kommunernas folkbibliotek har slagit ihop sina biblioteksdatasystem till ett gemensamt, vilket gör det möjligt att låna och lämna böcker, filmer, spel med mera i vilken kommun som helst. Bibliotek verkar för det demokratiska samhällets utveckling genom att bidra till kunskapsförmedling och fri åsiktsbildning. Genom samarbetet kan personalen dela kompetens och erfarenheter. I arbetsgrupper och styrgrupp arbetar man med systemförvaltning, digital utveckling och mediesamverkan. Den regionala biblioteksverksamheten finns med som stöd, med syfte att främja samarbete, verksamhetsutveckling och kvalitet. Karin Engström Kulturutvecklare, Regional biblioteksverksamhet, Region Västmanland.

Totalt antal kulturaktiviteter 2018 i Västmanlands län

Källa

Kulturdatabasen

Samtliga diagram är interaktiva. Flytta muspekaren över staplarna för att se exakta siffror. Välj bort staplar genom att klicka på rutorna ovanför diagrammet.

Uppföljning

Hur följer vi upp delmålet?

Här presenterar vi hur och vad vi mäter.

Delmålets uppfyllelse utvärderas mot de aktiviteter som regionala kulturverksamheter genomför eller finansierar i länets kommuner. Statistiken hämtas från Kulturdatabasen. Deltagandet i kultur- och fritidsaktiviteter kommer även att mätas med en ny fråga i Liv och Hälsa ung.

Intresserad av mer?

Läs rapporten i sin helhet

Andra rapporter om regional utveckling

Vi använder kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt.
Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor.

Mer om våra kakor