Till innehåll
Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Målområde: Ett nyskapande Västmanland genom hållbar tillväxt

Delmål: Öka andelen sysselsatta

Arbetsmarknaden förändras i snabb takt. En stor del av de nya arbetena kräver en högre och ibland helt ny kompetens. I takt med att kunskapsinnehållet på arbetsmarknaden ökar behöver omställningsförmågan i länet stärkas.

Bristen på kompetens är en av länets största utmaningar, både inom privat och offentlig sektor. För att kunna ställa om under arbetslivet, byta karriär eller anpassa sin kompetens och vidareutvecklas ställs krav på så väl den enskilde som på företag och samhälle. Möjligheterna till kontinuerlig kompetensutveckling och lärande genom hela arbetslivet behöver stärkas. Utbildningar bör planeras utifrån det regionala och lokala arbetslivets behov för att stärka utvecklingen av näringsliv och offentlig sektor i länet. För att detta ska vara möjligt krävs att alla berörda aktörer i Västmanland samarbetar och att även civilsamhället involveras. Den mångkultur och språkkompetens som finns i länet kommer till nytta inom näringsliv, utbildning, kulturliv och den sociala samvaron i allmänhet. För att ta tillvara den reella, faktiska kompetensen hos individer är validering ett viktigt verktyg. Andelen företag och organisationer som upplever att de har lätt att hitta rätt kompetens vid rekrytering har år 2030 ökat.

  

Sysselsättning

Kompetensförsörjning genom bred samverkan i länet

Ingen sektor eller aktör kan själv lösa utmaningen med att skapa en förflyttning från utanförskap till innanförskap på arbetsmarknaden. Detta kan bara göras framgångsrikt tillsammans.

För att fler människor ska komma i arbete sker en bred samverkan mellan olika aktörer i länet. Region Västmanland, kommuner, arbetsförmedlingen och andra aktörer för dialog kring nya utbildningsvägar och vägar in i arbete. Några goda exempel att sprida är bland andra DUA-satsningar och olika jobbspår.

Det är ett stort fokus på kompetensförsörjning i länet och dialog med länets aktörer sker i flera olika forum. En av de aktuella satsningarna som genomförs under våren 2020 är att kartlägga utrikesfödda kvinnors etablering på arbetsmarknaden. Underlaget kommer att vara värdefullt för det fortsatta kompetensförsörjningsarbetet med målet att öka andelen sysselsatta i Västmanlands län.

Andelen sysselsatta (20-64 år) i Västmanlands län.

Källa

SCB RAMS. Läs hela underlaget här!

Samtliga diagram är interaktiva. Flytta muspekaren över punkterna i valfri linje för att se exakt siffra och tidpunkt. Välj bort linjer genom att klicka på rutorna ovanför diagrammet.

Andel sysselsatta 20-64 år 2018. Jämförelse mellan länen och riket totalt.

Källa

SCB. Läs hela underlaget här!

Samtliga diagram är interaktiva. Flytta muspekaren över staplarna för att se exakta siffror. Välj bort staplar genom att klicka på rutorna ovanför diagrammet.

Andel sysselsatta 20-64 år 2018. Jämförelse mellan kommuner i Västmanlands län.

Källa

SCB RAMS. Läs hela underlaget!

Samtliga diagram är interaktiva. Flytta muspekaren över staplarna för att se exakta siffror. Välj bort staplar genom att klicka på rutorna ovanför diagrammet.

Uppföljning

Hur följer vi upp delmålet?

Här presenterar vi hur och vad vi mäter.

Andelen sysselsatta följs genom den så kallade förvärvsfrekvensen för personer i åldern 20-64 år. Delmålet följs upp avseende kön och inrikes- respektive utrikesfödda. För att klassificeras som förvärvsarbetande krävs att personen har en löneinkomst som överstiger ett skattat gränsvärde, alternativt deklarerat för aktiv näringsverksamhet under det aktuella året.

Intresserad av mer?

Läs rapporten i sin helhet

Andra rapporter om regional utveckling

Vi använder kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt.
Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor.

Mer om våra kakor