Till innehåll
Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Målområde: Ett nyskapande och tillväxtdrivet Västmanland genom hållbar tillväxt genom hållbar tillväxt

Delmål: Öka andel elever som fullföljer sina studier

För de flesta av länets kommuner ligger behörigheten till gymnasiet lägre än i riket som helhet 2019 och för dessutom försämrades resultaten i sex av tio kommuner mellan 2018 och 2019.

Problemen är som störst för männen och även om skillnaderna mellan kvinnor och män är mindre 2019 kvarstår obalansen. Vad gäller andelen som går vidare till högskolan är situationen något bättre, även om det även här finns stor obalans mellan könen. Medan resultaten i riket sjönk något så förbättrades läget i åtta av tio kommuner i Västmanland vid senaste mätpunkten, som baseras på individer som slutade gymnasiet 2014/2015. Den samlade bedömningen är att delmålet inte nås.

Hur/vad mäter vi?

Delmålets uppfyllelse utvärderas mot två indikatorer.

  • Andelen behöriga till gymnasiets yrkesprogram
  • Andelen som gått vidare från gymnasiet till högskolan inom tre år

Anledningen till att behörighet till gymnasiets yrkesprogram används som indikator är att intagningskraven för yrkesprogrammen motsvarar minsta gemensamma nämnare för samtliga intagningar. Det vill säga den som inte är behörig till gymnasiets yrkesprogram är heller inte behörig till övriga gymnasieprogram och saknar därmed gymnasiebehörighet.

Andel behöriga till gymnasiets yrkesprogram

Många behöriga elever

I samtliga kommuner förutom Sala har andelen elever med behörighet till gymnasiets yrkesprogram minskat mellan 2007 och 2019.

I Norberg är skillnaden mellan åren som störst. Andelen som är behöriga har minskat med 18,4 procentenheter. I endast fyra av tio kommuner har situationen förbättrats mellan 2018 och 2019 och endast två kommuner, Hallstahammar och Köping, når över rikets resultat 2019.

Kvinnor har generellt högre andel behöriga över perioden 2007-2019 och 2008 var kvinnornas andel behöriga bättre än männens i samtliga av länets kommuner. Senaste året, 2019, var dock männens behörighet bättre i fyra av tio kommuner.

Andel som gått vidare till högre studier

Västmanland lika som i riket

Andelen som gått vidare till högskolestudier liknar motsvarande trend för riket och det är troligt att konjunktursvängningar påverkar individernas benägenhet att söka sig till högskolan.

Skillnaden mellan män och kvinnor är påtaglig. Gapet mellan kvinnor och mäns benägenhet att söka sig till högskolan var som störst för individer som slutade gymnasiet 2012/2013, där det skiljde 18 procentenheter. Sedan dess har skillnaderna minskat något och för senast tillgängliga mätpunkten skiljde endast 8,8 procentenheter.

Den generella trenden mellan de två senaste mätpunkterna är också att allt fler individer söker sig till högskolan. I åtta av tio kommuner ökade benägenheten att söka sig till högskolan medan det för riket som helhet faktiskt minskade något.

Vi använder kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt.
Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor.

Mer om våra kakor