Till innehåll
Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Målområde: Ett nyskapande Västmanland genom hållbar tillväxt

Delmål: Öka andel elever som fullföljer sina studier

Skolresultaten i Västmanland måste stärkas och den grundläggande utbildningsnivån behöver höjas för att länet ska kunna ligga i framkant.

För att möta framtidens utmaningar och främja utveckling i länet är, förskola, grundskola, gymnasieskolan, vuxenutbildning, yrkeshögskolan, Mälardalens högskola, Sveriges lantbruksuniversitet, bibliotek, folkhögskolor och föreningsliv är viktiga funktioner. En lyckad skolgång ger elever bättre förutsättningar att välja sin framtid, känna delaktighet i samhället och förstå betydelsen av god hälsa. En nyckelfaktor för att kunna tillgodogöra sig studier och etableras i samhället är språket. Det är därför viktigt att satsa brett på språkinlärning. Utbildningar behöver erbjuda flexibla lösningar som möjlighet till distansstudier och lokala praktikplatser för att nå grupper som står långt från arbetsmarknaden. En väl fungerande och jämställd studie- och yrkesvägledning ska börja redan i grundskolans tidiga år. Den ska också erbjudas vuxna som söker stöd och rådgivning. Det behövs ett aktivt arbete för att öka kunskapen mellan utbildning och arbetsliv likaså att öka intresset för utbildningar inom branscher där det finns stora kompetensbehov. År 2030 har andelen elever som genomgår en utbildning med godkänt resultat ökar på alla nivåer i hela länet.

  

Hälsa och utbildning

Hälsa för lärande, lärande för hälsa

Att främja barns utveckling och lärande i tidig ålder är en investering för framtiden och en fråga för hela samhället och centralt för regionens utveckling.

Goda resultat i skolan leder till bättre hälsa samtidigt som god hälsa ger bättre förutsättningar att nå kunskapsmålen. Skolframgång innebär en högre möjlighet till etablering på arbetsmarknaden, fler möjliga yrkesval, större möjligheter till egen försörjning, samt bättre fysisk och psykisk hälsa. Vi ser dock att kön, social bakgrund och föräldrarnas utbildningsbakgrund har stor betydelse för hur elever klarar sig i grundskolan och om de väljer att studera vidare. En god lärmiljö gynnar elevers lärande, främjar välbefinnande och bidrar till positiva hälsoeffekter. Om läraren tror att eleven kan lyckas ökar motivationen och därmed möjligheten att nå målen. För att få fler ungdomar att välja rätt och klara sina gymnasiestudier arbetar Region Västmanland med vägledning. Bland annat i ett samarbete med Handelskammaren Mälardalen och Svenskt Näringsliv där vi tillsammans anordnar konferensen Vägledarforum, där vi tar upp aktuella ämnen. Tillsammans med de fem länen i Östra Mellansverige har vi även #vägled, ett ESF projekt för en bättre och effektivare vägledning i länet.

Språkfrö Västmanland

I Västmanland ger vi alla barn som föds en bok i samband med hembesök från Barnhälsovården genom ett samarbete mellan Region Västmanland, barnavårdscentralerna och folkbiblioteken i länets kommuner. Jag ansvarar för den övergripande planeringen men en stor del av arbetet sker av alla fantastiska barnhälsovårdssjuksköterskor och bibliotekspersonal som möter familjerna och de små barnen”, säger hon. Vi uppmuntrar nyblivna föräldrar och hela familjen att tillsammans med barnet prata, sjunga, leka med ord, rimma, ramsa och läsa för att stärka barnets språk och språkutveckling. Vi sår ett språkfrö för framtiden och vill att varje barn växer upp med tilltro till sin egen språkliga förmåga. Cajsa Broström

Framgångsrik skola genom god elevhälsa

En framgångsrik skolgång är en av de viktigaste skyddsfaktorerna i ett livsperspektiv. Våra barn och elever i skolan ska ha möjlighet att nå de mål som är uppsatta för verksamheten. För att detta ska bli verkligt är det viktigt att de har en god hälsa såväl fysiskt som psykiskt. Inom Hallstahammars skolor arbetar vi främjande och förebyggande för en god hälsa och en god utveckling genom ett aktivt elevhälsoarbete. Alla elevhälsoteam har gått en utbildning som handlar om att utveckla elevhälsoarbetet i skolan och utveckla tillgängliga lärmiljöer då behovet av särskilt stöd kan minska. Denna utbildning har stärkt likvärdigheten i kommunens skolor. Hallstahammars elevers kunskapsresultat har förbättrats läsåret 2018–2019, vilket är mycket glädjande! Anna Landehag, områdeschef grundskolan, Hallstahammars kommun

Andel behöriga till gymnasieskolan i Västmanlands län kommuner 2019

Källa: Skolverket. Läs hela underlaget här!

Mörkare färger i kartan betyder högre värden. Samtliga kartor är interaktiva. Flytta muspekaren över kartan för att se exakta siffror och kommun.

Andelen behöriga till gymnasiet (procent) i Västmanlands län.

Källa

Skolverket. Läs hela underlaget här!

Samtliga diagram är interaktiva. Flytta muspekaren över staplarna för att se exakta siffror. Välj bort staplar genom att klicka på rutorna ovanför diagrammet.

Andelen (procent) som påbörjat eftergymnasiala studier inom tre år efter avslutad gymnasieutbildning.

Källa

Skolverket. Läs hela underlaget här!

Samtliga diagram är interaktiva. Flytta muspekaren över punkterna i valfri linje för att se exakt siffra och tidpunkt. Välj bort linjer genom att klicka på rutorna ovanför diagrammet.

Andelen som avslutat gymnasiet inom 3 år. Statistik från 2019.

Källa

Skolverket. Läs hela underlaget här!

*Data utgår från kommuner där det finns en gymnasieskola. 

Samtliga diagram är interaktiva. Flytta muspekaren över staplarna för att se exakta siffror. Välj bort staplar genom att klicka på rutorna ovanför diagrammet.

Uppföljning

Hur följer vi upp delmålet?

Här presenterar vi hur och vad vi mäter.

Delmålets uppfyllelse utvärderas mot tre indikatorer: andelen behöriga till gymnasiets yrkesprogram, andelen som gått vidare från gymnasiet till högre studier inom tre år samt andelen som avslutat gymnasiet inom 3 år.

Intresserad av mer?

Läs rapporten i sin helhet

Andra rapporter om regional utveckling

Vi använder kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt.
Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor.

Mer om våra kakor