Till innehåll
Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Visionsmål

Hållbar utveckling i Västmanlands län

Hastigheten på utvecklingen, behov av omställning och nya sätt att göra saker på kräver att vi är öppna för varandras olika erfarenheter och insikter.

Om vi blickar framåt till år 2030 ser vi att Västmanland är ett hållbart län där vi minskat våra miljöpåverkande utsläpp. Tydliga kliv mot att vara en resurseffektiv region har tagits och vi leder den globala omställningen till ett klimatsmart samhälle. År 2030 ligger Västmanland i framkant i den digitala omställningen genom starka tjänsteföretag, världsledande forskning och ett starkt näringsliv. Vi måste lära av varandra i lokala, regionala, nationella och internationella samarbeten.

Livsvillkor

I Västmanland har alla en självklar plats, oavsett bakgrund, kompetens, och förutsättningar med tillgång till utbildning genom hela livet. Folkbildning, bibliotek, utbildning, forskning och fortbildning är en självklar del av länets utveckling med Mälardalens högskola och Sveriges lantbruksuniversitet i framkant. År 2030 har Mälardalens högskola fått universitetsstatus.

I Västmanland år 2030 har våra gemensamma satsningar på goda och jämlika livsvillkor, mänskliga rättigheter och icke diskriminering gett resultat. Detsamma gäller för vård, skola och omsorg. Vi utvecklar och använder ny kunskap och teknik i välfärdstjänster på ett medvetet och självklart vis. Det gör att vi kan fortsätta att klara de demografiska utmaningar vi möter.

Kultur och kulturarv

I Västmanland 2030 ser vi ett län som ger stark och tydlig lyftkraft för de konstnärliga uttrycken och de kulturbärande institutionerna. Alla åldrar har nära tillgång till kultur, både som utövare och medskapare för att växa som individer på lika villkor i hela länet. Kulturen är ett sammanhållande kitt som utvecklar och fördjupar den demokratiska dialogen. Ett levande kulturarv som bevaras, används och utvecklas i Västmanland stärker den hållbara samhällsutvecklingen.

Infrastruktur

Västmanlands geografiska läge i Stockholm-Mälarregionen, med närheten till Arlanda och en väl utbyggd kollektivtrafik ger god tillgänglighet inom och mellan regionerna. År 2030 har vi skapat ett hållbart transportsystem och andelen kollektivtrafik har tillsammans med cykling och gång ökat. Bekväm och tillförlitlig tågtrafik hanterar de större resandevolymerna inom och utanför länet och kompletteras med en väl utbyggd busstrafik i och omkring våra större tätorter för det lokala resandet. På landsbygden har år 2030 allt fler anpassade tjänster utvecklats som möjliggör ett hållbart resande. Alla bussar och allt fler bilar drivs på el eller fossilfria drivmedel.

Innovation och förnyelse

Västmanland år 2030 är ett attraktivt län och en plats för förnyelse. Vi bryter gränser och tar oss an de svåra frågorna tillsammans. Näringslivet har breddats och är kunskapsintensivt, internationellt och konkurrenskraftigt. Det ger goda förutsättningar för sysselsättning och stark kompetensförsörjning. Starka kluster och samverkan har utvecklats mellan näringsliv, akademi och offentlig sektor. Goda förutsättningar för ett livslångt lärande har skapats.

År 2030 bidrar Västmanlands styrkeområden till att skapa arbete, kunskap och tillväxt i hela länet. Smart specialisering innebär att vi satsar inom områden där vi kan bli bäst och utvecklar dessa i samarbete med andra starka miljöer i Sverige och internationellt, med fokus på områden som kan stärka vår framtida konkurrenskraft. Då de adresserar våra gemensamma samhällsutmaningar är de också bärande i EU:s fonder.

Utvecklingen inom Västmanlands, idag starka områden automation, energi, järnväg och välfärdsteknik går snabbt och de är centrala för arbetet med samhällets utmaningar och förnyelse. Med smart specialisering kan länet kraftsamla för innovation och hållbar tillväxt inom de områden där det finns störst potential där nuvarande områden kan förändras och nya växa fram. År 2030 har Västmanland utvecklat ett eller flera styrkeområden med hög nationell och internationell spets och attraktionskraft. Västmanlands näringsliv har världen som arbetsfält och är en stark utvecklingskraft som skapar förändringar på områden som vi ser är en del av samhällets utmaningar.

Grön omställning

Ett grönare Västmanland investerar i energiomställningen med förnybara energikällor och driver klimatarbete för en hållbar utveckling. Landsbygden står för en stor del av energiförsörjning, råvaror och livsmedelsförsörjning och bidrar till innovativa lösningar på framtidens utmaningar. Utvecklingen av framtidens teknik, material och andra produkter från jord- och skogsbruk är en viktig del i att skapa en cirkulär, biobaserad och fossilfri ekonomi samt långsiktigt hållbar utveckling. Här har Västmanland goda förutsättningar att öka produktion och förädling av såväl skogs- som livsmedelsprodukter. År 2030 har omställning till produktion av förnyelsebar energi inom samhället ökat. Att länets företag och den offentliga sektorn fortsätter att stärka sitt nyttjande av ny miljöteknik och inkluderar ett cirkulärekonomiskt perspektiv är en självklar konkurrensfördel. År 2030 är Västmanland ett starkt fäste inom framtidens lösningar och utvecklingen av hållbara samhällen, transporter, energiproduktion och distribution.

År 2030 har regionen en god beredskap att under längre tid tillfredsställa grundläggande behov i nödvändig omfattning avseende livsmedelsförsörjning, skydd/värme, gods- och persontransporter, vård och möjlighet till kommunikation och information vid en större samhällsstörning eller kris som tex. långvarigt utslagen elförsörjning eller begränsad/otillgänglig möjlighet till digital kommunikation.

Resiliensmetoden för regional hållbar utveckling

Resiliens – en metodik
Regionen tillämpar resiliens som arbetsmetod för att uppnå en regional hållbar utveckling. Metoden är utvecklad av Stockholm Recilience Centre och bygger på ett antal hållbarhetsprinciper som säkerställer att utvecklingen och omställningen både är säker och rättvis. Resiliens är ett systems långsiktiga förmåga att klara av förändring och fortsätta utvecklas. Tre aspekter av resiliens är motståndskraft, anpassningsförmåga och transformationsförmåga. Resiliens i praktiken är ett tänk och en process som leder fram till en verktygslåda.

Region Västmanland har brutit ner och anpassat resiliensprinciperna utifrån våra delmål i RUS 2030. Resiliensprinciperna används inte i dess ordinarie form utan har anpassats till ett universellt frågebatteri som Stockholms Resiliens Center har kvalitetsgranskat och godkänt. Samma frågor har alltså utvecklats att gälla samtliga delmål oavsett målområde. Frågorna utgör en grund för dialog. I, under och efter mötet med organisationerna är frågebatteriet ett av verktygen i analysarbetet. Även om effekterna av utvecklingsarbetet kan vara svårt att mäta på kort sikt, leder frågorna till att säkerställa att riktningen på utvecklingsarbetet ger positiva effekter utifrån de 17 globala målen i Agenda 2030.

Sju principer för resiliens

  • Sprida risker – skapa och tillåta hög variation
  • Tätt eller glest?
  • Osynliga förändringar kan plötsligt få stora effekter
  • Verkligheten förändras – att vänta sig det oväntade
  • Uppmuntra innovation och livslångt lärande
  • Bredda deltagandet – ta med alla som berörs
  • Beslut på rätt nivå – fexibilitet att agera.
  • Region Västmanlands frågebatteri
  • Indikatorer till Agenda 2030

Indikatorer - Agenda 2030

År 2015 antog FN:s medlemsländer Agenda 2030 som inrymmer de 17 Globala målen för hållbar utveckling. RKA visar här ett urval av nyckeltal som stöd för kommuners och regioners genomförande av Agenda 2030.

Kolada - Jämföraren

Vi använder kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt.
Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor.

Mer om våra kakor