Till innehåll
Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Målområde: Ett välmående Västmanland

Mål#1 Fler anger att deras hälsa är bra eller mycket bra

Ett Västmanland där fler har en god hälsa kommer gynna hela samhället.

Åtgärder som främjar folkhälsan har avgörande betydelse för hela samhällsutvecklingen och den är central för den ekonomiska och sociala utvecklingen. En god hälsa är både ett självklart mål och en förutsättning för länets utveckling. Mår västmanlänningarna bra, har de förutsättningar att klara vardagens krav och förverkliga sina livsdrömmar. Därför måste andelen barn och vuxna som upplever att deras hälsa är bra eller mycket bra öka fram till år 2030.

 

Om diagrammen
Diagrammen på sidan är interaktiva och du kan välja att dölja eller visa olika mätpunkter.

Självupplevd hälsa barn och unga

Barn och ungdomar i Västmanland

Skolframgång och avslutade studier är en avgörande faktor för möjligheten till självförsörjning och god hälsa.

Livsvillkor har störst betydelse för skillnader i ungas mående. Det finns ett starkt positivt samband mellan ungdomars mående och att trivas i skolan, ha en ljus framtidstro, att känna tillit till andra och att vara trygg i klassrummet. Den andra största skillnaden i ungas mående är hur orolig man är för familjens ekonomi. Region Västmanland i samarbete med Samordningsförbundet Västerås, Samhällskontraktet m.fl. utvecklar en ny metod för att främja gymnasieungdomars psykiska hälsa. Metoden kallas för Solution-focused Intervention for Mental health (SIM) och har i teststadiet visat lovande resultat.

Vi har anställt tre ungcoacher

Utifrån våra lokala resultat från rapporten ”Liv och hälsa ung” har vi anpassat och gjort extra insatser på ungdomsdemokratin. För oss är det viktigt att främja delaktighet och inflytande. Vi arbetar också för att öka barn och ungas möjlighet till rörelse genom spontanidrott och annan fritidsaktivitet. Idag har vi anställt tre ungcoacher som ska arbeta förebyggande och främjande för barn och unga i Köping. (Pernilla Einan, enhetschef, barn- och ungdomsenheten, Kultur- och folkhälsoförvaltningen i Köpings kommun)

Andel elever som uppger att de mår bra eller mycket bra i Västmanlands län.

Total andel skolungdomar i årskurs 7, 9 och 2 i gymnasiet som anger att de mår bra eller mycket bra. Statistik från 2020.

Källa: Liv och hälsa ung

Självupplevd hälsa mellan olika socioekonomiska grupper 

Vuxna i Västmanland

Livsvillkor och levnadsvanor påverkar hälsan.

Bland den vuxna befolkningen är de starkast kopplade skyddsfaktorerna för en god allmän hälsa att trivas med sitt arbete, vara trygg i sitt bostadsområde och att känna tillit till andra. Att vara fysiskt aktiv samt att ha stöd från omgivningen och känna att man har någon att lita på är också viktiga faktorer. De största riskfaktorerna för ohälsa är att känna sig stressad, ha sömnsvårigheter, känna en ekonomisk stress eller att vara arbetslös. Högutbildade har som grupp bättre hälsa än lågutbildade — ju högre utbildningsnivå desto bättre hälsa. Inom samtliga utbildningsgrupper är andelen med god hälsa högre bland män än kvinnor.

Andel vuxna (18+) som anger att deras hälsa är bra eller mycket bra. Statistik från 2018.

Källa: Hälsa på lika villkor, Folkhälsomyndigheten.

Andelen män och kvinnor (16-84 år) i Västmanlands län som angett att deras allmänna hälsotillstånd är bra eller mycket bra.

Andel med god hälsa fördelat på olika utbildningsnivåer 18 år eller äldre. Statistik från 2017.

Uppföljning

Hur följer vi upp delmålet?

Här presenterar vi hur och vad vi mäter.

Delmålet utvärderas med hjälp av undersökningarna ”Liv och hälsa” samt ”Liv och hälsa ung”. Undersökningarna bygger på enkäter i vilka de tillfrågade svarar på en bredd av frågor kring levnadsvanor och hälsa. Måluppfyllelsen bedöms utifrån andelen individer i olika åldersgrupper som bedömt sin hälsa som bra eller mycket bra.

Vi använder kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt.
Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor.

Mer om våra kakor