Till innehåll
Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Målområde: Ett välmående Västmanland

Prioriterat delmål: Balans på bostadsmarknaden i alla kommuner

Balans på bostadsmarknaden är viktigt för att kunna tillgodose nuvarande länsbors behov och välkomna framtida västmanlänningar.

Även om bostadsbyggandet totalt sett varit starkt under de senaste åren har bostadsbyggandet inte nått upp till de nivåer som befolkningsökningen kräver. Bristen på blandad bebyggelse förstärker både den socioekonomiska segregationen och skolsegregationen. Idag ser vi att den socioekonomiska segregationen växer, tryggheten minskar och ensamheten ökar. Byggandet av nya hållbara bostäder måste därför fortsätta i länet för att matcha den demografiska utvecklingen. Hela länet måste arbeta för en bostadsmarknad i balans där bostadsbeståndet är ekonomiskt och socialt tillgängligt.

Bostadsmarknadsanalys

En djupdykning

Bostadsförsörjning är en viktig samhällsfråga med stor betydelse för länets utveckling. Kommunerna i länet har ansvar för bostadsförsörjningen och länsstyrelsen i Västmanlands län ska verka för att bostadsbehovet tillgodoses.

Underskott på bostadsmarknaden skapar särskilt svåra situationer för de som är nya på bostadsmarknaden som till exempel ungdomar och nyanlända. Även hushåll med låga inkomster är utsatta. Nyproducerade bostäder har höga priser och höga hyresnivåer som dessa grupper ofta inte har råd med. Den stora utmaningen idag är att hitta lösningar för de som inte har råd eller möjlighet att köpa eller hyra en nyproducerad bostad. För att bidra till att uppnå målet arbetar länsstyrelsen med att utveckla formerna för samordning kring bostäder och bostadsförsörjning. Vid samråd ger länsstyrelsen kommunerna råd och vägledning samt påtalar behovet och möjligheten till samverkan mellan kommuner samt bidrar med ett regionalt perspektiv. Länsstyrelsen tar varje år fram en regional analys av bostadsmarknaden i länet. Analysen ger en övergripande bild av det aktuella läget i länet och syftar bland annat till att ge kommunerna ett regionalt underlag för arbetet med bostadsförsörjningen. Förhoppningen är att bostadsmarknadsanalysen ska utgöra en inspiration och ett underlag för kommunala diskussioner och strategiska dokument som till exempel riktlinjer för bostadsförsörjningen och översiktsplaner. Analysen är även till för bostadsföretag och andra aktörer som verkar på bostadsmarknaden i länet samt regeringen och Boverket. Länsstyrelsen anordnar också bostadsseminarier för att skapa dialog och bidra till kunskapsspridning.

Målmedveten satsning har gett resultat

Att få fram fler bostäder och få igång flyttkedjorna har högsta prioritet i Kungsör. Tack vare ett målinriktat arbete med att ta fram nya detaljplaner och en positiv prisutveckling har bostadsbyggandet ökat kraftigt i kommunen. För oss är det viktigt att träffa byggföretagen och presentera våra tankar och idéer kring kommunens utveckling. Tillsammans hjälps vi åt att få fram ett varierat bostadsutbud och bra boendemiljöer för våra invånare. För att utveckla Kungsör, öka inflyttningen och för att uppnå målet om balans på bostadsmarknaden har vi inlett ett arbete med politiken där vi pekar ut framtidens bostadsområden. Stefan Lejerdahl, utvecklingsstrateg, Kungsörs kommun

Kommunernas bedömning av bostadsmarknadsläget. Statistik från 2019.

Bostadsmarknadsanalys, Länsstyrelsen Västmanlands län.

Mörkare färger i kartan betyder högre värden. Samtliga kartor är interaktiva. Flytta muspekaren över kartan för att se exakta siffror och kommun.

Resultatet av 2020 års bostadsmarknadsenkät tyder på att läget på bostadsmarknaden har förbättrats något i förhållande till situationen de senaste åren. I 2020 års bostadsmarknadsenkät uppger sju av Västmanlands tio kommuner i sin övergripande bedömning av bostadsmarknadsläget i kommunen att det råder underskott på bostäder, vilket kan jämföras med nio av tio kommuner 2019. Tre kommuner uppger att de har balans på bostadsmarknaden. Förra året var det endast en kommun i länet som uppgav balans på bostadsmarknaden.
Uppföljning

Hur följer vi upp delmålet?

Här presenterar vi hur och vad vi mäter.

Delmålets uppfyllelse utvärderas med hjälp av uppgifter från den årliga bostadsmarknadsenkät (BME) och tillhörande ­analys som Länsstyrelsen i Västmanland genomför. I BME ombeds kommunerna bland annat bedöma huruvida det råder brist, balans eller överskott på bostäder i den egna kommunen. BME utformas av Boverket och genomförs i hela landet.

Intresserad av mer?

Läs rapporten i sin helhet

Andra rapporter om regional utveckling

Vi använder kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt.
Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor.

Mer om våra kakor