Äldre revisionsrapporter

Yttranden över revisionsrapporter 2015-2020

Revisionsrapporter för 2020

Yttrande över revionsrapport. Grundläggande granskning av styrelser och nämnders ansvarsutövande 2019,20201006133937 (002).pdf

Yttrande över revisionsrapport Granskning av god ekonomisk hushållning.pdf

Granskningavlöpandeinternkontroll.20200313.pdf

Granskningavlöpandeinternkontroll.missiv.20200313.pdf

ambulanssjukvård o ambulansdirigering.yttrande.20201124.pdf

Temagranskning intern kontroll i ekonomiadministrativa processer i väsentliga intäkts- och kostnadsflöden. Delrapport 1 Patientavgifter, 2020-11-13.pdf

Granskning av implementering av nya läkemedel, 2020-11-13.pdf

Granskning av ekonomistyrning.pdf.

Granskning intern kontroll av Hjälpmedelsnämndens hantering av hjälpmedel.pdf

Granskning av styrning och ledning av kulturverksamhet.pdf

Yttrandestyrningoledningkulturverksamhet.20201102.pdf

Granskning av ambulanssjukvård och ambulansdirigering.pdf

Granskning RCC Örebro-Uppsala.pdf

Granskning av delårsrapport 2020.pdf

Missiv Granskning av ekonomistyrning.pdf

Yttrande över revisionsrapport Granskning av ekonomistyrning 2020.pdf

Rev.rapport Granskning av ekonomistyrning 2020.pdf

Granskning av löpande intern kontroll 20200624102906.pdf

Löpande intern kontroll i administrativa rutiner rutiner - Kostnämnden.pdf

Yttrande över revisionrapport. Löpande intern kontroll i administrativa rutiner. Kostnämnden. 20200624102857.pdf

Missiv - Tåg i Bergslagen AB.pdf

Tåg i Bergslagen AB - Yttrande 20200526.pdf

Revisionsrapport - Tåg i Bergslagen AB, mars 2020.pdf

Missiv - Löpande intern kontroll administrativa rutiner. 20200313.pdf

Revisionsrapport Löpande intern kontroll i administrativa rutiner, mars 2020.pdf

Löpande intern kontroll - Yttrande 20200526.pdf

 

 

 

 

Revisionsrapporter för 2019

Pdf-dokument, öppnas i nytt fönster.

 

Yttrande över revisionsrapport Grundläggande granskning av styrelsens och nämndernas ansvarsrsutövande 2019.pdf

Grundläggande granskning av styrelsens och nämndernas ansvarsutövande 2019.pdf

Granskning tillgänglighet, del 1 - tandvård

Missiv Temagranskning tillgänglighet till vård delrapport 1 - tandvård

Granskning av anpassning till ny kommunallag och förvaltningslag.

Granskning av användning av statliga medel för regionalt tillväxtarbete.pdf

Granskning av god ekonomisk hushållning 2019.pdf

Granskning av implementering av nya nationella riktlinjer Hälso- och sjukvård.pdf

Gransking av delårsrapport 2019.pdf

Granskning av regionens arbete med digitaliseringsstrategi.pdf

Granskning av regionens hållbarhetsarbete med fokus på miljö och klimatarbete.pdf

Granskning av tillgänglighet till vården. Delrapport 2 - Barn- och ungdomspsykiatrin.pdf

Granskning av tillgänglighet till vården. Delrapport 3 - Specialiserad vård.pdf

Granskning av tillgänglighet till vården. Delrapport 4 - Primärvård.pdf

Yttrande över revisionsrapport Granskning av god ekonomisk hushållning.pdf

Granskning av tillgängligheten till vården - Sammanfattande rapport.pdf

Granskning av årsredovisning 2019.pdf

Granskning av ägarstyrning av Tåg i Bergslagen AB Region Västmanland.pdf

Löpande intern kontroll i administrativa rutiner - Kollektivtrafiknämnden.pdf

Löpande intern kontroll i administrativa rutiner rutiner - Kostnämnden.pdf

Löpande intern kontroll i administrativa rutiner rutiner - Regionstyrelsen.pdf

Patientens rätt.pdf

Revisionsrapporter för 2018

Pdf-dokument, öppnas i nytt fönster.

Förstudie, psykosvården

Granskning av säkerhet i patientsystem och hantering av journaler

Granskning av delårsrapport 2018

Kollektivtrafik, rapport Löpande internkontroll

Kostnämnden, rapport Löpande internkontroll

Missiv ansvarsutövande

Missiv Astma och KOL

Missiv ekonomi i balans

Missiv Förstudie avseende styrning, ledning och uppföljning av psykosvården

Missiv God ekonomisk hushållning

Missiv Granskning av anskaffning av medicinteknisk utrustning

Missiv Granskning av regionens arbete för att motverka och hantera hot och våld mot anställda och förtroendevalda

Missiv Granskning av löpande intern kontroll i administrativa rutiner Kollektivtrafiknämnden

Missiv Granskning av löpande intern kontroll i administrativa rutiner Kostnämnden

Missiv granskning av löpande intern kontroll i admninistrativa rutiner Regionstyrelsen

Missiv Granskning av regional utveckling

Missiv Granskning av regionens inköpsprocess

Missiv Granskning av det systematiska arbetsmiljöarbetet

Missiv Temagranskning patientsäkerhet delrapport 1, vårdskador

Missiv Temagranskning av patientsäkerhet delrapport 2, Utredning och uppföljning av vårdskador 

Missiv Temagranskning patientsäkerhet Delrapport 3, lokalvård-vårdhygien samt sammanfattande rapport

Missiv Tema Patientsäkerhet, delrapport 3 och sammanfattning

Missiv Granskning av säkerhet i patientsystemet och hantering av patientjournaler

Missiv Uppföljning ac granskning av styrning ac primärvårdens ansvar för psykisk ohälsa

Missiv Uppföljning av temagranskning personal- och kompetensförsörjning

PwC- Granskning av regional utveckling

Rapport Astma och KOL

Rapport Granskning av anskaffning av medicinsk utrustning

Rapport grundläggande granskning

Rapport uppföljning PV-psyk

Rapport Vårdskador, Delrapport 2

Rapport, regionens inköpsprocess

Rapport, systematiskt arbetsmiljöarbete

Regionstyrelsen, rapport Löpande internkontroll

Revisionsrapport Hot och Våld

Revisionsrapport Temagranskning Patientsäkerhet Del 1 Vårdskador

RV180196 Yttrande Revisionsrapport Granskning ac det hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande arbetet inom primärvården

RV180449 Yttrabde Revisionsrapport Granskning av habiliteringsinsatser till funktionshindrade

RV181056 Yttrande Revisionsrapport Temagranskning patientsäkerhet delrapport 1 vårdskador

RV181056-6 Yttrande Revisionsrapport Temagranskning patientsäkerhet delrappoer 2 vårdskador

RV181057 Yttrande Revisionsrapport Granskning av regionens arbete för att motverka och hantera hot och våld mot anställda och förtroendevalda

RV181058 Yttrande Revisionsrapport Granskning ac säkerhet i patientsystemet och hantering av patientjournaler

RV181958 Yttrande Revisionsrapport Granskning av regional utveckling

RV181959 Yttrande Revisionsrapport Uppföljning av granskning av styrning av primärvårdens ansvar för psykisk ohälsa 

RV181960 Yttrande Revisionsrapport Granskning av anskaffning av medicinteknisk utrystning

Slutlig Granskningsrapport- Granskning av kostnadsbesparingar

Slutlig revisionsrapport- God ekonomisk hushållning

Tema patientsäkerhet sammanfattande rapport

Uppföljning granskning personal och kompetensförsörjning

Yttrande Granskning av informationssäkerhet

Yttrande Granskning av intern kontroll i administrativa system och rutiner

Yttrande Granskning av intern kontroll i administrativa system och rutiner, Kostnämnden

Yttrande Grundläggande granskning av styrelsens och nämnders ansvarsutövande 2017

Yttrande över grundläggande granskning av ambulansdirigeringesn. ansvarsutövande 2017

Yttrande över rev-rapport - granskning av intern kontroll i administrativa system och rutiner, Kollektivtrafiknämnden

Yttrande Grundläggande granskning ac styrelsens och nämnders ansvarsutövande 2017

Yttrande över revisionsrapport granskning av God ekonomisk hushållning

Yttrande över rapport Temagranskning Patientsäkerhet Delrapport 3 lokalvård - Lokalhygien samt sammanfattande rapport

Yttrande över rapport Granskning av regionens internkontroll av inköpsprocessen

Yttrande över rapport Uppföljning av temagranskning personal och kompetensförsörjning

Yttrande över revisionsrapport Granskning av det systematiska arbetsmiljöarbetet

Yttrande över revisionsrapport Grundläggande granskning av styrelsens och nämndernas ansvarsutövande

Yttrande från Gemensamma hjälpmedelsnämnden Revisionsrapport Grundläggande granskning av styrelsens och nämd ansvarsutöv.

Revisionsrapporter för 2017

Pdf-dokument, öppnas i nytt fönster.

Missiv Granskning av det hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande arbetet inom primärvården

Missiv Granskning av habiliteringsinsatser till funktionshindrade

Missiv Granskning av implementering av beslutade politiska viljeinriktningar inom Uppsala-Örebro-regionen

Missiv Granskning av informationssäkerhet

Missiv Granskning av införandet av standardiserade vårdförlopp

Missiv Granskning av intern kontroll i administrativa system och rutiner Kollektivtrafiknämnden

Missiv Granskning av intern kontroll i administrativa system och rutiner Kostnämnden

Missiv Granskning av intern kontroll i administrativa system

Missiv Grundläggande granskning av styrelsens och nämnders ansvarsutövnad

Missiv Temagranskning personalförsörjning delrapport 3 chefsförsörjning samt sammanfattande rapport

Rapport Det hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande arbetet inom primärvården

Rapport God ekonomisk hushållning

Rapport Granskning av habiliteringsinsatser till funktionshindrade

Rapport Granskning av informationssäkerhet

Rapport Granskning av intern kontroll i administrativa system och rutiner - Kollektivtrafiknämnden

Rapport Granskning av intern kontroll i administrativa system och rutiner - Kostnämnden

Rapport Granskning av intern kontroll i administrativa system och rutiner - Regionstyrelsen

Rapport Implementering av beslutade politiska viljeinriktningar inom Uppsala-Örebro-regionen

Rapport införandet av standardiserade vårdförlopp under år 2016

Rapport Regionens förebyggande arbete mot hot och våld mot anställda

Rapport Temagranskning personalförsörjning - Delrapport 3 chefsförsörjning

Rapport Temagranskning personalförsörjning - samanfattande rapport

Rapport, Grundläggande granskning

RV180197 Yttrabde Revisionsrapport Temagranskning personalförsörjning - delrapport 3 chefsförsörjning scan

Yttrande över revisionsrapport införande av standardiserade vårdförlopp

Yttrande över granskningsrapport Dokumenthantering och nämndadministration - kollektivtrafiknämnden

Yttrande Dokumenthantering och nämndadministration

Yttrande Granskning av kollektivtrafiken

Yttrande Temagranskning personalförsörjning - delrapport personal och kompetensförsörjning

Yttrande över revisionsrapport Dokumenthantering och nämndadministration - ambulansdirigeringsnämnden

Yttrande över revisionsrapport - Granskning av kollektivtrafiken

Yttrande över revisionsrapport avseende implementering av beslutade politiska viljeinriktningar inom Uppsla-Örebro sjukvårdsr.

Yttrande över revisionsrapport Granskning av intern kontroll avseende behörigheter i ekonomisystem

Yttrande över revisionsrapport Granskning av intern kontroll i hantering av bisyssla

Yttrande över revisionsrapport gällande regionens arbete utifrån FNs barnkonvention

Missiv Granksning av dokumenthantering och nämndaministration.

Missiv Granskning av kollektivtrafiken.

Missiv Temagranskning personalförsörjning delrapport 2.

Rapport Granskning av dokumenthantering och nämndadministration.

Rapport Granskning av kollektivtrafiken.

Rapport Temagranskning personalförsörjning Delrapport 2.

RV 171426 Yttrande Revisionsrapport Temagranskning Sjukfrånvaro.

RV171690 Yttrande Revisionsrapport Granskning intern kontroll i hantering av bisysslor.

RV171692 Yttrande revisionsrapport IK behörighet ek system.

RV171936 Yttrande ADN Revisionsrapport - dokumenthantering och nämndadministration.

RV171961 Yttrande Revisionsrapport Regionens arbete utifrån FNs barnkonvention

Yttrande över revisionsrapport Samlad uppföljning av tidigare granskning.

Missiv Granskning av intern kontroll avseende behörigheter i ekonomisystem påskriven.

Missiv Granskning av regionens arbete utifrån FNs barnkonvention.

Missiv Granskning av intern kontroll i hantering av bisysslor.

Rapport - Behörigheter i ekonomisystem, Region västmanland - final (1).

Rapport Granskning av delårsrapport 2017.

Rapport Granskning av regionens arbete utifrån FNs barnkonvention.

Rapport Intern kontroll i hantering av bisysslor.

Missiv Samlad uppföljning Region Västmanland

Missiv, Temagranskning personal - sjukfrånvaro, Region Västmanland

PwC, Rapport - Samlad uppföljning, Region Västmanland, 2017

PwC, Temagranskning personal - delrapport 1, Sjukfrånvaro, Region Västmanland 2017

RV 170765 Yttrande rev skrivelse Brister i Kommunalförbundet Svenskt Ambulansflyg

RV 170766 Yttrande rev rapport Teknisk granskning av it-säkerhet

RV 170767 Yttrande rev rapport God ekonomisk hushållning

RV 170769 Yttrande rev rapport Granskning av inköp och upphandling avseende förbrukningsvaror inom vården

Revisionsrapporter för 2016

Pdf-dokument, öppnas i nytt fönster.

Yttrande över revisionsrapport Internkontroll avseende inköp och hantering av böcker

Yttrande över revisionsrapport Granskning av intern kontroll i administrativa system och rutiner

Yttrande över revisionsrapport Granskning av landstingets investeringar i de nationella invånartjänsterna 1177

Yttrande över rapport granskning av administrativ rutiner kostnämnden

Granskning av årsredovisning 2016

Granskning god ekonomisk hushållning LTV 2016

Missiv Granskning av god ekonomisk hushållning

Rapport Teknisk granskning av IT-säkerhet för Landstinget Västmanland

Missiv Teknisk granskning av IT-säkerhet

Revisionsrapport Förstudie - Psykiatrigranskning i Västmanland

Missiv Förstudie - Psykiatrisatsningen i Västmanland

Revisionsrapport Granskning av inköp och upphandling avseende förbrukningsvaror inom vården

Missiv granskning av inköp och upphandling avseende förbrukningsvaror inom vården

Yttrande granskning av diabetesvården

Yttrande över granskning av läkemedelsskador och läkemedelsgenomgångar

PM Uppföljning kostnadsbesparingsprogram LTV 2016

Missiv Arbetet med kostnadsbesparingsprogram vid Västmanlands sjukhus

Rapport Internkontroll avseende inköp och hantering av böcker

Missiv Granskning av intern kontroll inköp och hantering av böcker

Rapport Granskning av intern kontroll i administrativa system och rutiner

Revisionsrapport Granskning av Landstingets investeringar i de nationella invånartjänsterna 1177

Rapport Granskning av diabetesvården

Missiv till Granskning av diabetesvården

Rapport Granskning av läkemedelsskador och läkemedelsgenomgångar

Missiv till Granskning av läkemedelsskador och läkemedelsgenomgångar

Yttrande över revisionsrapport Investeringsprojekt - intern kontroll i byggprojekt

Yttrande över revisionsrapport Säkerhet avseende anläggning för distribution av vatten

Granskning av kontroll av legitimation vid anställning och inhyrning av personal

Yttrande över Granskning av kontroll av legitimation vid anställning och inhyrning av personal

Uppföljning av granskning 2013 om sammanhållen vård för de mest sjuka äldre

Yttrande över granskning om sammanhållen vård för de mest sjuka äldre

Säkerhet avseende anläggning för distibution av vatten

Granskning av delårsrapport 2 2016

Investeringsprojekt - intern kontroll i byggprojekt

Granskning av överföring av patientinformation

Granskning av patientsäkerhetsarbetet

Yttrande över granskningsrapporten Granskning av patientsäkerhetsarbetet

Förstudie Ambulansdirigeringen

Yttrande över förstudie Ambulansdirigeringen

Förstudie - Vårdskador inom primärvården

Revisionsrapporter för 2015

Pdf-dokument, öppnas i nytt fönster.

Granskning av styrningen av primärvårdens ansvar avseende psykisk ohälsa

Yttrande över revisionsrapport granskning av styrning av primärvårdens ansvar avseende psykisk

Granskning av kollektivtrafiknämnden

Granskning av landstingets arbete med att begränsa kostnaden för inhyrd personal

Yttrande över revisionsrapporten Granskning av landstingets arbete med att begränsa kostnaden för inhyrd personal

Granskning av resultatmål: Ökad andel öppenvård ska ske i primärvården

Yttrande över revisionsrapporten Granskning av resultatmål: Ökad andel öppenvård ska ske i primärvården

Granskning av tillgänglighet för kroniker

Yttrande över revisionsrapport Granskning av tillgänglighet för kroniker

Granskning av årsredovisning 2015

Rapport God ekonomisk hushållning

Missiv till Granskning av god ekonomisk hushållning

Yttrande över revisionsrapporten God ekonomisk hushållning

Granskning av intern kontroll i administrativa rutiner vid landstingsstyrelsens förvaltningar

Yttrande över revisionsrapport Löpande granskning av den interna kontrollen i administrativa rutiner

Granskning av intern kontroll i administrativa rutiner vid Kostnämnden

Yttrande över revisionsrapporten granskning av den interna kontrollen i administrativa rutiner vid Kostnämnden

Granskning av landstingets hantering av elektronisk patientjournal

Yttrande över granskningsrapporten Landstingets hantering av elektronisk patientjournal

Granskning Cancervården

Yttrande över revisionsrapport granskning Cancervården

Förstudie Hantering och kontroll av landstingets bilar

Granskning av årsredovisning 2014

Granskning av delårsrapport 2 2015

Granskning Styrning av läkemedelsförskrivningen

Yttrande över Granskning av styrning av läkemedelsförskrivningen

Revisionsrapport Granskning av krisberedskap

Yttrande över Revisionsrapport Granskning av krisberedskap

Granskning Hälso- och sjukvård till flyktingar

Yttrande över Granskning Hälso- och sjukvård till flyktingar

Revisionsrapport Intern kontroll hantering av ersättningar vid Blodcentralen

Förstudie - Landstingets kostnadsbesparingsprogram

Granskning av styrning och ledning av Landstingsservice

Yttrande över Granskning av styrning och ledning av Landstingsservice

Revisionsrapport Fysisk säkerhet av verksamhetskritisk digital information

Yttrande över Revisionsrapport Fysisk säkerhet av verksamhetskritisk digital information

Granskning av Verksamhetschefens ledningsansvar

Yttrande över Granskning av Verksamhetschefens ledningsansvar

Yttrande över granskningsrapport Granskning av Verksamhetschefens ledningsansvar

Granskning Uppföljning av akutmottagningens omhändertagande av äldre

Yttrande över granskningsrapport Uppföljning av akutmottagningens omhändertagande av äldre

Granskning av god ekonomisk hushållning

Yttrande över revisionsrapport God ekonomisk hushållning

Granskning av anläggningsredovisning

Yttrande över revisionsrapport Granskning av anläggningsredovisning

Granskning av den interna kontrollen i administrativa rutiner vid Kostnämnden

Yttrande över Granskning av den interna kontrollen i administrativa rutiner vid Kostnämnden

Granskning av den interna kontrollen i administrativa rutiner

Yttrande över Granskning av den interna kontrollen i administrativa rutiner

Förstudie Hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande arbete

Förstudie arbetsanpassning och rehabilitering

 

 

Godkänn vårt användande av kakor (cookies)

Region Västmanland använder cookies och andra liknande tekniker på våra webbplatser. Du kan själv kontrollera vilka cookies som får placeras i din webbläsare och du kan ändra dina inställningar när som helst via länk i sidfoten. Läs mer om vad regionen använder kakor till och gör sen dina val.

In English

Inställningar för cookies

Här kan du välja vilka kategorier av cookies som ska vara aktiverade.

Denna kategori består av cookies som behövs för att webbplatsen ska fungera korrekt.

Denna kategori består av cookies som ger oss statistik och anonymiserad data som visar hur våra webbplatser används och gör det möjligt för oss att rätta till fel och förbättra webbplatserna.

Denna kategori består av cookies från tredjepartstjänster som bland annat möjliggör uppspelning av video och länkning till våra sidor och flöden i sociala medier.

In English