Till innehåll
Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Målområde: Ett välmående Västmanland

Delmål: Öka andelen barn och vuxna som anger att deras hälsa är bra eller mycket bra

I Västmanland har vi ett tydligt barnrättsperspektiv där beslut som fattas av vuxna utgår från barnets bästa. Vi stärker barn och ungas delaktighet och tillit till vuxenvärlden genom att lyssna på, respektera och ta tillvara deras kompetens och åsikter inför beslut som direkt eller indirekt rör dem

För att veta hur vi tillsammans kan skapa bra förutsättningar för barn och unga behöver vi också lyssna till dem. I Västmanland har unga fått komma till tals i frågor som rör dem genom undersökningen Liv och hälsa ung. Elever i årskurs 7, 9 och år 2 i gymnasiet har fått svara på frågor om bland annat sin hälsa, trygghet, boendemiljö, fritidsaktiviteter och skoltrivsel. Resultaten har gett oss viktig information och kunskap om barn och unga. 

Resultaten har använts till att ta fram underlag till förbättringar av kultur och fritidsaktiviteter, hälsofrämjande arbete i skolan, folkhälsoplaner, verksamhetsplanering, samt ny kunskap kring ungas hälsa.

 

 

Andel elever som uppger att de mår bra eller mycket bra. Från rapporten Liv och hälsa ung 2017

Andel (%) vuxna 18+, per kommun, som anger att deras hälsa är bra eller mycket bra (2017)

Arboga 62
Fagersta 70 
Hallstahammar 64
Kungsör 66
Köping 68
Norberg 62 
Sala 70
Skinnskatteberg 59
Surahammar 56
Västerås 70

Källa: Folkhälsomyndighetens Hälsa på lika villkor 2017

Pernilla Einan, enhetschef, barn- och ungdomsenheten, Kultur- och folkhälsoförvaltningen i Köpings kommun

Utifrån våra lokala resultat från rapporten ”Liv och hälsa ung” har vi anpassat och gjort extra insatser på ungdomsdemokratin. För oss är det viktigt att främja delaktighet och inflytande. Vi arbetar också för att öka barn och ungas möjlighet till rörelse genom spontanidrott och annan fritidsaktivitet. Idag har vi anställt tre ungcoacher som ska arbeta förebyggande och främjande för barn och unga i Köping..

Allmän hälsa (självrapporterat) efter region, perioden 2015-2018. Andel (%)

Målomåde: Ett välmående Västmanland

Delmål: Minska andelen barn i ekonomiskt utsatta hushåll

Grafen är uppdelad per kommun där varje år är ett eget segment. Indikator mäter andelen invånare 0-19 år i ekonomiskt utsatta hushåll. Delmålet är del av det globala målet "Ingen fattigdom" i Agenda 2030.

Västmanland jämfört med övriga Sverige under perioden 2011-2017

Målområde: Ett nyskapande Västmanland med hållbar tillväxt

Delmål: Öka andelen elever som fullföljer sina studier med godkända resultat

Regionen planerar en satsning kring hälsofrämjande skolutveckling för att stärka frisk- och skyddsfaktorer som leder till en god hälsa och som underlättar elevernas utveckling och lärande.

Skolan är en viktig arena för barn och unga och en av de viktigaste skyddsfaktorerna för god hälsa är att klara av skolan. Kön, social bakgrund och föräldrars utbildningsnivå har stor betydelse för hur elever klarar sig i grundskolan. Faktorerna påverkar även i valet om och hur ungdomar väljer att studera vidare. En fortsatt utbildning ger bättre möjligheter på arbetsmarknaden och en grund för framtida inkomst.

Trygga inkluderande skolmiljöer har en betydande roll för elevernas mående, utveckling och presterande i skolan. Elevernas trivsel i skolan har ett nära samband med hur de upplever skolmiljön. Skoltrivseln har försämrats generellt och i Västmanland skiljer sig den beroende på tex kön där killar i högre grad trivs mycket bra i skolan.

Trivs i skolan: Mår bra

Målomåde: Ett välmående Västmanland

Delmål: Öka tilliten till andra människor

Andel (%) invånare 16-84 år med avsaknad av tillit till andra. Västmanlands kommuner, 2012-2015

Region Västmanland jämfört med övriga Sverige

Andel (%) invånare 16-84 år med avsaknad av tillit till andra

I staplarna ser du skillnaden mellan Västmanland och övriga Sverige under perioden 2007 - 2017

Målområde

Ett välmående Västmanland

Region Västmanland bidrar till kompetensförsörjning i länet för att stärka människors egna möjligheter till sysselsättning och därmed möjligheter att agera och generera ekonomiska resurser som påverkar barn och ungas möjlighet till goda uppväxtvillkor.

För att veta hur vi tillsammans kan skapa bra förutsättningar för barn och unga behöver vi också lyssna till dem. I Västmanland har unga fått komma till tals i frågor som rör dem genom undersökningen Liv och hälsa ung. Elever i årskurs 7, 9 och år 2 i gymnasiet har fått svara på frågor om bland annat sin hälsa, trygghet, boendemiljö, fritidsaktiviteter och skoltrivsel. Resultaten har gett oss viktig information och kunskap om barn och unga. 

Resultaten har använts till att ta fram underlag till förbättringar av kultur och fritidsaktiviteter, hälsofrämjande arbete i skolan, folkhälsoplaner, verksamhetsplanering, samt ny kunskap kring ungas hälsa.

Orolig för familjens ekonomi: Mår bra

Intresserad av mer?

Läs rapporten i sin helhet

Andra rapporter om regional utveckling

Vi använder kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt.
Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor.

Mer om våra kakor